ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ด่วนที่สุด..ประกาศราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รพ.ลับแล ปี 2565(e-bidding)
ด่วนที่สุด..ประกาศการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปี 2565(e-bidding)
ด่วนที่สุด..ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รพ.ลับแล ปี 2565(e-bidding)
ด่วนที่สุด..ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยเผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19
ด่วนที่สุด..ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพัก ผู้ป่วย COVID-๑๙ แบบห้องแยกฯ ครั้งที่ ๒
ด่วนที่สุด..ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙
ด่วนที่สุด..ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
ด่วนที่สุด..ประกาศเปลี่ยนแปลงฯ ปรับปรุงระบบปรับอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื่อ
ด่วนที่สุด..ประกาศฯปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วย ติดเชื้อ COVID-19
ด่วนที่สุด..ประกาศฯ ปรับปรุงระบบปรับอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B
ด่วนที่สุด..ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
ด่วนที่สุด..ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายระยะเรื้อรังฯ(e-bidding)
ด่วนที่สุด..ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(น้ำยาตรวจวิเคราะห์ TFT)
ด่วนที่สุด..ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายฯ ปี 2564
ด่วนที่สุด..ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์(ชุดน้ำยาตรวจTFT)
ด่วนที่สุด..ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายฯ ปีงบประมาณ 2564
ด่วนที่สุด..ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายระยะเรื้อรังฯ ปี 2564
ด่วนที่สุด..ประกาศการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปี 2564
ด่วนที่สุด..ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยไต ด้วยเครื่องไตเทียม ปี 2564
ด่วนที่สุด..ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รพ.ลับแล ปี 2564(e-bidding)
ด่วนที่สุด..แผนจัดจ้างฟอกไตและทำความสะอาด รพ.ลับแล ปี 2564
ด่วนที่สุด..เผยแพร่การจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร รพ.ลับแล ปี 2564
ด่วนที่สุด..ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563
ด่วนที่สุด..ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายระยะเรื้อรังฯ (e-bidding)
ด่วนที่สุด..ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายระยะเรื้อรังฯ (e-bidding)
ด่วนที่สุด..ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายฯ(e-bidding)
ด่วนที่สุด..ประกาศผู้ชนะ(ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ TFT)e-bidding
ด่วนที่สุด..ประกาศผู้ชนะ(ชุดน้ำยาตรวจสารเคมีในเลือด)e-bidding
ด่วนที่สุด..จัดวื้อจัดจ้างกรณีฟันเทียมบำบัดโรคในช่องปาก โดยวิธีคัดเลือก
ด่วนที่สุด..ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ถูกทำลายคอมเพรสเซอร
ด่วนที่สุด..แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
ด่วนที่สุด..ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์(ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ TFT)e-bidding
ด่วนที่สุด..ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์(ชุดน้ำยาตรวจสารเคมีในเลือด)e-bidding
ด่วนที่สุด..ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ด่วนที่สุด..ประกาศการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปี 2563
ด่วนที่สุด..ประกาศขายทอดตลาด (แอร์)ปี 2562
ด่วนที่สุด..ประกาศผูัชนะห้องจ่ายยาโรงพยาบบาลลับแล
ด่วนที่สุด..ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องยาผู้ป่วยนอกประกวดราคา e-bidding
ด่วนที่สุด..ประกวดราคาซื้อยา TFT ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding
ด่วนที่สุด..ประกาศขายทอดตลาดปี 2562
ด่วนที่สุด..ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยไตฯ
ด่วนที่สุด..ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายระยะเรื้องรัง
ด่วนที่สุด..ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายระยะเรื้อรังฯ
ด่วนที่สุด..เผยแพร่เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายระยะเรื้อรังฯ
ด่วนที่สุด..ประกาศผู้ชนะซื้อยาชุดพน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CBC
ด่วนที่สุด..ประกาศผู้ชนะซื้อยาชุดพน้ำยาตรวจวิเคราะห์ TFT
ด่วนที่สุด..ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย
ด่วนที่สุด..ประกวดราคาซื้อยาชุดพน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CBC
ด่วนที่สุด..ประกวดราคาซื้อยาชุดพน้ำยาตรวจวิเคราะห์ TFT
ด่วนที่สุด..เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
ด่วนที่สุด..การจัดจ้างกรณีฟันเทียมและอุปกรณ์เทียมบำบัดโรคในช่องปาก โดยวิธีคัดเลือก
ด่วนที่สุด..ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ชุดน้ำยาฯ)ปีงบประมาณ 2562
ด่วนที่สุด..ขอแก้ไขแผนการจัดจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยไตฯปีงบประมาณ 2562
ด่วนที่สุด..ขอส่งแผน ซื้อจัดจ้างโรงพยาบบาลลับแลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด..ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด(e-bidding)
ด่วนที่สุด..ประกาศขายทอดตลาดปี 2561
ด่วนที่สุด..ขอปรับปรุงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
ด่วนที่สุด..ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องชันสูตร(e-bidding)ครั้งที่ 4
ด่วนที่สุด..ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม โดยวิธีเจาะจง
ด่วนที่สุด..ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม โดยวิธีเจาะจง
ด่วนที่สุด..ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องชันสูตร(e-bidding)ครั้งที่ 4
ด่วนที่สุด..ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องชันสูตร(e-bidding)ครั้งที่ 3
ด่วนที่สุด..ประกาศผู้ชนะยา alpha 400 IU Injection ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding
ด่วนที่สุด..ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องชันสูตร(e-bidding)ครั้งที่ 3
ด่วนที่สุด..ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องชันสูตร(e-bidding)ครั้งที่ 2
ด่วนที่สุด..ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องชันสูตร(e-bidding)ครั้งที่ 2
ด่วนที่สุด..ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องชันสูตร(e-bidding)
ด่วนที่สุด..ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ/จ้างเหมาบริการจัดจ้างกรณีฟันเทียมฯ
ด่วนที่สุด..ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องชันสูตรสาธารณสุข(e-bidding)
ด่วนที่สุด..ประกวดราคาซื้อยา alpha 400 IU Injection ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding
ด่วนที่สุด..การจัดจ้างกรณีฟันเทียมและอุปกรณ์เทียมบำบัดโรคในช่องปาก โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ
.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ
.เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ประกวดจ้างโครงการสนับสนุนการลงทุน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ประกวดจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวาย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์
ขอส่งแผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ฟอกไต)
.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ฟอกไต)
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(MC)
ขอปรับแผนปฏิบัติการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
 
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะระดับฯ)2565
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ชุดน้ำยาตรวจภมูิคุ้มกันฯ)2565
แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ 2564
เผยแพร่แบบรายงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะโรงพยาบาลลับแล
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัการรรับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลลับแลปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คู่มือประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.ลับแล ปี 2561
คู่มือระบบป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระกิจฯ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ITA เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2561,พฤษภาคม 2561
เชิดชู คนดีมีคุณธรรมประจำปี 2560 โรงพยาบาลลับแล
เชิดชู คนดีมีคุณธรรมประจำเดือน ปี 2560 โรงพยาบาลลับแล
โครงการระบสุขภาพผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และรายงานผลลัพธ์ตัว NCD Clinic plus
แนวทางการรักษา/ค้นหา/การดูแลรักษา โรคความดันโลหิตสูง ร.พ.ลับแล
แนวทางการรักษา/ค้นหา/การดูแลรักษา โรคเบาหวานและโรคผู้ป่วย ODP ร.พ.ลับแล
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ซับซ้อน
คู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส่(ITA)
การปรับปรุงขั้นตอนการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แบบสรุป สขร.เพิ่มเติมไตรมาส 2
รายงานผลดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดอุตรดิตถ์ และแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี2561
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด" "Zero Toleranc"
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มรักษ์โลกโรงพยาบาลลับแล
แนวทางการดำเนิน งาน กลุ่มรักษ์โรงพยาบบาลลับแล
แบบรายงาการจัดกิจกรรม/อบรมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต (Zero Tolerance)
รายงานสรุปผล และการวิเคราะผลการดำเนินงาน ตามแผนปฎิบัติการป้องกันฯ ปีงบ 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ปีงบ 2561
โครงการพัฒนาโรงพยาบาลลับแลสู่ โรงพยาบาลคุณธรรม ปี 2559
รายงานสรุปผล และการวิเคราะผลการดำเนินงาน ตามแผนปฎิบัติการป้องกันฯ ปีงบ 2560
 
 
กิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลัง : คำถามที่ตอบไม่ได้แค่น้ำใจก็หายเหนื่อยงานที่ทำแล้วมีความสุขที่สุดคือการช่วยเหลือปิดทองหลังพระเมื่อสภาการพยาบาลตรวจห้องผ่าตัด
รูปภาพกิจกรรม
"อำเภอสร้างสุข สุขภาพสร้างสรรค์"
ทำบุญโรงพยาบาลลับแล
ทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลลับแล 2559
รวมภาพกิจกรรม โรงพยาบาลลับแล 2559
โรงพยาบาลคุณธรรม รพ.ลับแล
งานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2015
ข้อมูลสถิติ/ทีมคล่อม
ทีมคล่อม IC
ข้อมูลทั่วไป...อ่านต่อ
สถิติชีพ...อ่านต่อ
สถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยค้างคืน
...อ่านต่อ
พรบ.คอมพิวเตอร์ปี 2550 ที่ควรรู้
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเพื่อจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงงพยาบาล.ลับแล(18/11/2563)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง โรงงพยาบาล.ลับแล(14/09/2563)

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี2563
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงพยาบาลลับแล[ 19 พ.ค.. 2563 ]
แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงพยาบาลลับแล
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงพยาบาลลับแล [ 11 มี.ค. 2563 ]
เกร็ดความรู้คู่โรงพยาบาล: แปลงแห้ง....ไม่ต้องบ้วนน้ำ.....อ่านต่อ การป้องกันโรงมือเท้าปาก....อ่านต่อ นมแม่แน่นอนที่สุด...อ่านต่อ มือเท้าปาก....อ่านต่อความปลอดภัยทางรัสีx-ray...อ่านต่อ โรคเส้นเลือดสมอง ... อ่านต่อ โรคสมาธิสั้น ... อ่านต่อ การออกกำลังกาย ... อ่านต่อ ปวดท้องประจำเดือน ... อ่านต่อผู้ป่วยไข้เลือดออก...อ่านต่อ 24 กันยายน วันมิดล ...อ่านต่อ องค์การอนามัยโลก...อ่านต่อ โพแทสเซียมไอโอไดด์ หรือไอโอดีน ....อ่านต่อ เชื้อ อีโคไล ...อ่านต่อ วิตามินดี(vitamin D)...อ่านต่อ สูตรยาแก้ไอ...อ่านต่อ
คลินิกนอกเวลา : ทันตกรรม

ตารางปฏิบัติงานคลินิก...อ่านต่อ

อาการเสียวฟันคืออะไร อ่านต่อ
อาการนอนกัดฟัน อ่านต่อ
ดูแลรักษา สุขภาพฟัน /เหงือก อ่านต่อ
คราบหินปูน... อ่านต่อ
ฟันน่ารู้...อ่านต่อ
กลิ่นปาก ... อ่านต่อ
คลินิกนอกเวลา : แพทย์แผนไทย
ตารางปฏิบัติงานคลินิก...อ่านต่อ
ขั้นตอนการทำลูกประคบ
อ่านต่อ
วิธีแก้โรคลมพิษอย่างง่าย ๆ
อ่านต่อ
ยืดเหยียดเยี่ยงฤๅษีบรรเทาปวด
อ่านต่อ
หอมแดงรักษาโรค
อ่านต่อ
อาหารตามธาตุเจ้าเรือน
อ่านต่อ
เห็ดพิษ สังเกตุชะไนใครรู้บ้าง
อ่านต่อ
คลินิกนอกเวลา : กิจกรรมฟื้นฟู
ตารางปฏิบัติงานคลินิก...
อ่านต่อ
ของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ
...อ่านต่อ
โรคปวดคอจากการนอนสระผม
อ่านต่อ
อัมพฤกษ์อัมพาต ในผู้สูงอายุ
อ่านต่อ
สถิติโรคที่พบใน ผู้สูงอายุ
อ่านต่อ

สมองเสื้อมในบุคคลที่ไม่ควรมองข้าม
อ่านต่อ

โรคมือเท้าปาก อ่านต่อ

คุณมีความพึงพอใจกับเวบไซต์ของเรามากเพียงใด ? มาก ปานกลาง พอใช้ น้อย ต้องปรับปรุง

จำนวนผู้เข้าชมWebsite counter คน
โรงพยาบาลลับแล เลขที่ 163 ม.11 ถ.อินใจมี ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
โทร.0-5543-1345,0-5543-1976, 0-5543-2104 โทรสารต่อ 105,106