จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๓ ธ.ค.๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๓ ธ.ค.๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานรายคาบ ตำแหน่งพนักงานบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ ธ.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ ธ.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างรายงานขอจัดจ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราห์ทางเคมีคลินิกโดยใช้เครื่อง
   ตรวจวิเคราะอัจโนมัติ ทางเคมีคลินิก( Automate Chemistry Analyxer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒ ธ.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลท่าปลาปีงบ ๖๔ 
   โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ( e-bidding ) (๒๓ พ.ย. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๕ พ.ย. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๕ พ.ย. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๕ พ.ย. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๕ พ.ย. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๕ พ.ย. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงห้องกายภาพบำบัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมจิต 
   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding )
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุมันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า โรงพยาบาลท่าปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๕ ต.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๕ ต.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๕ ต.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การปรับอัตราค่าบริการทันตกรรมรากเทียมของโรงพยาบาลท่าปลา  (๑ ต.ค.๒๕๖๓ )