จัดซื้อจัดจ้าง

 - ประกาศประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ ( 17 พ.ค. 2562 )
 - ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 214 รายการ
 - ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างบ้านพักราชการ ระดับ5-6 (1ครอบครัว) รพสต.นางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 - ประกาศผุ็ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.พ. 2562)
 - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2562 (ไตรมาส3)
 - ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - รายงานการวิเคราะห์ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (29 ม.ค.2562)
 - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล24ห้อง(12ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล.3ชั้น โรงพยาบาลท่าปลา ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง 
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(18 ม.ค.2562)
 - ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8 รายการ(7 ม.ค. 2562)
 - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล24ห้อง(12ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล.3ชั้น โรงพยาบาลท่าปลา ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
  1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 - ประกาศโรงพยาบาลท่าปลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562(27 ธ.ค.2561)
 - ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24ห้อง(12 ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น โรงพยาบาลท่าปลา(21 ธ.ค.2561)
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลท่าปลา
 - ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก
 - รายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไข การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลท่าปลา ตามประกาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 
 - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 พ.ย.61 เลขที่ 34 การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลท่าปลา 
  ตามประกาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ 16 พ.ย.61
 - ประกาศราคาจัดจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลท่าปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 พ.ย.61
 - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก โดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก (Automate Chemistry Analyzer)
  โดยไม่คิดมูลค่า 14 พ.ย.61
 - เอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 28 การจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก โดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก
  (Automate Chemistry Analyzer)โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 15 รายการ 30,218การทดสอบ (Test) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding)14 พ.ย.61
 - ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก โดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก (Automate Chemistry Analyzer)
  โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 15 รายการ 30,218 การทดสอบ (Test) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 พ.ย.61
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 , 8 และ 2 รายการ 9 พ.ย.2561 
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน 1 พ.ย.2561
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ 5 ต.ค.2561
 - ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เงินบำรุงโรงพยาบาลท่าปลา) ปีงบประมาณ 2562
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าประจำเดือน กรกฎาคม 2561ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 - เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน (1,750,000.- บาท)
 - ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน(1,750,000.- บาท)
 - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน (1,750,000.- บาท)
 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA.
  แบบแขวนเพดาน (1,750,000.- บาท)
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561       
 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน28 มิ.ย.2561       
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561	     
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก 17 รายการ (e-bidding)
 - เอกสารประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก 17 รายการ(1,161,660.66.- บาท) 
 - ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก 17 รายการ(1,161,660.66.- บาท)
 - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก 17 รายการ(1,161,660.66.- บาท)
 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก 17 รายการ (1,161,660.66.- บาท) 
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม2 ,ห้องOPD,ห้องจ่ายยา เก็บเวชภัณฑ์และทางเดิน
  (350,000.- บาท)
 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ (245,0500.- บาท)
 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ(300,500.- บาท)
 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ (480,000.- บาท)
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(17ม.ค.61)
 - เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนนว 9 รายการ(17ม.ค.61)
 - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ(17ม.ค.61)
 - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ (11ม.ค.61)
 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.ท่าปลา 9 รายการ(1,204,600.- บาท) 11ม.ค.61 
 - รายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(08ม.ค.61)
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561(05ม.ค.61)
 - เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร รพ.ท่าปลา