จัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑ ส.ค. ๒๕๖๓ )
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑ ส.ค. ๒๕๖๓ )
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑ ส.ค. ๒๕๖๓ )
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรัยปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑ ส.ค. ๒๕๖๓ )
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑ ส.ค. ๒๕๖๓ )
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑ ส.ค. ๒๕๖๓ )
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างกรณีฟันเทียมและอุปกรณ์เทียมบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓ )
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓ )
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓ )
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓ )
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓ )
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓ )
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓ )
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓)
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓)
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ )
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ )
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบริการสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety cabinet (Class II)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ )
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ )
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ )
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ )
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ )
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ )
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ )
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ )
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช้ารถยนต์ บรรทุก ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบดับเบิ้ลแคบ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ )
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิคป้ายทะเบียนรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ )
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๓ )
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๓ )
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๓ )
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๑ เม.ย ๒๕๖๓ )
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาตัดต้นไม้ โรงพยาบาลท่าปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๒ พ.ค.๒๕๖๓ )
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓ )
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓ )
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๕ พ.ค. ๒๕๖๓ )
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๓ )
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒ ม.ค. ๒๕๖๓ )
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๓ )
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๓ )
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างกรณีฟันเทียมและอุปกรณ์เทียมบำบัดโรคในช่อปาก (๑ พ.ค. ๒๕๖๓) 
 - ประกาศเช่ารถยนต์ บรรทุก ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โดยวิธี E-Bidding (๒๙ เม.ย. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่ารถยนต์ บรรทุก ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ประจำเดือน
  พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร คู่มือปรับเปลี่ยนและติดตามพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์านบ้านงานครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2563 ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ชุดเครื่องอ่านแปลงสัญญาณภาพเอ็กเรย์เป็นดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2563 ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและงิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2563 ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2563 ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2563 ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2563 ) 
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย. 2563 ) 
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย. 2563 ) 
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย. 2563 ) 
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย. 2563 ) 
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 - เอกสารประกวดราคาเช่า เช่ารถยนต์ บรรทุก ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดั้บเ บิิลแคบ 
 - เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การเช่ารถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจดตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 24 รายการ 
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 14 รายการ 
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค(อาหารแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 14 รายการ 
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ 
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาจง จำนวน 5 รายการ 
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 75 รายการ
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 รายการ
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 รายการ
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกรณีฟันเทียมและอุแกรณ์เทียมบำบัดในช่องปาก โดยวิธีเฉพาะเจาจง
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กเรย์เป็นดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บบ
 - ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 รายการ
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 16 รายการ
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 14 รายการ
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 17 รายการ
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุทันตกรรม์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียมและอุปกรณ์เทียมบำบัดในช่องปาก จำนวน 24 รายการ
 - ประกาศประกาศผู้ชนะเสนอราคา Amoxycillin 500mg , Alloppurinol 100 mg และยาอื่นๆ 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ ( 17 พ.ค. 2562 )
 - ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 214 รายการ
 - ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างบ้านพักราชการ ระดับ5-6 (1ครอบครัว) รพสต.นางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 - ประกาศผุ็ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.พ. 2562)
 - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2562 (ไตรมาส3)
 - ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - รายงานการวิเคราะห์ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (29 ม.ค.2562)
 - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล24ห้อง(12ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล.3ชั้น โรงพยาบาลท่าปลา ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง 
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(18 ม.ค.2562)
 - ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8 รายการ(7 ม.ค. 2562)
 - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล24ห้อง(12ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล.3ชั้น โรงพยาบาลท่าปลา ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
  1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 - ประกาศโรงพยาบาลท่าปลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562(27 ธ.ค.2561)
 - ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24ห้อง(12 ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น โรงพยาบาลท่าปลา(21 ธ.ค.2561)
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลท่าปลา
 - ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก
 - รายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไข การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลท่าปลา ตามประกาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 
 - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 พ.ย.61 เลขที่ 34 การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลท่าปลา 
  ตามประกาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ 16 พ.ย.61
 - ประกาศราคาจัดจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลท่าปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 พ.ย.61
 - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก โดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก (Automate Chemistry Analyzer)
  โดยไม่คิดมูลค่า 14 พ.ย.61
 - เอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 28 การจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก โดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก
  (Automate Chemistry Analyzer)โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 15 รายการ 30,218การทดสอบ (Test) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding)14 พ.ย.61
 - ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก โดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก (Automate Chemistry Analyzer)
  โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 15 รายการ 30,218 การทดสอบ (Test) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 พ.ย.61
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 , 8 และ 2 รายการ 9 พ.ย.2561 
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน 1 พ.ย.2561
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ 5 ต.ค.2561