รพ.อุตรดิตถ์
รพ.ลับแล
รพ.ตรอน
รพ.พิชัย
รพ.ทองแสนขัน
รพ.น้ำปาด
รพ.ฟากท่า
รพ.บ้านโคก
พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล

 

ข้อมูลแผนงาน/โครงการประจำปี
ตัวชี้วัด/แผนยุทธศาสตร์
จำนวนสถานที่สำคัญเขตรับผิดชอบ
ข้อมูลรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร
อัตราเกิด/อัตราตาย/อัตราเพิ่ม
อัตราตายมาดา/อัตรตายทารก
สาเหตุการป่วย (OPD)
สาเหตุการป่วย (IPD)
สาเหตุการตาย
ผู้ป่วยนอกย้อนหลัง 5 ปี
ผู้ป่วยในย้อนหลัง 5 ปี
ผู้ป่วยระบาดวิทยาย้อนหลัง 5 ปี

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
PR.DPC.2สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 2 พิษณุโลก

ข้อบังคับ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือ/แบบฟอร์ม/โปรแกรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 ข่าวประชาสัมพันธ/ประกาศโรงพยาบาลท่าปลา     

ประกาศขายทอดตลาด ปีงบประมาณ 2562

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ปฎิบัติ สัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ปฎิบัติ สัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ
ประกาศผลสอบ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (๒๓ มิ.ยิ ๒๕๖๓)
ประกาศผลสอบ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ปฎิบัติ สัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ
รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (12 มี.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ปฎิบัติ สัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ปฎิบัติ สัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๕ ต.ค. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๕ ต.ค. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๕ ต.ค. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การปรับอัตราค่าบริการทันตกรรมรากเทียมของโรงพยาบาลท่าปลา (๑ ต.ค.๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างกรณีฟันเทียมและอุปกรณ์เทียมบำบัดโรคในช่องปาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายอากาศงานทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รถโดยสารขนาด12 ที่นั่ง(ดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์สำนักงานและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช้าระบบติดตามยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารแผนกทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค(อาหารแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ ก.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ ก.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ ก.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รายงานขอจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(๑๕ ก.ย. ๒๕๖๓ )

 

 

ตารางคลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลท่าปลา
วันจันทร์ โรคเลือดธาลัสซิเมีย
วันอังคาร โรคความดัน,โรคหัวใจ
วันพุธ โรคเบาหวาน
วันพฤหัสฯ โรคคอพอก,หอบ หืด
วันศุกร์ โรคเบาหวาน