ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์
สำนักงานประกันสังคม
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
สปสช.
ส่งรายงาน 0110 รง.5
บันทึกข้อมูลผู้ประสบภัยจากรถ
ส่งข้อมูล ili
บันทึกข้อมูล (data center)
ส่งข้อมูล OP/PP Individual
ส่งข้อมูล E-Claimรพ.อุตรดิตถ์
รพ.ลับแล
รพ.ตรอน
รพ.พิชัย
รพ.ทองแสนขัน
รพ.น้ำปาด
รพ.ฟากท่า
รพ.บ้านโคก
พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล

 

 


 
 

 

 


 


ข่าวประชาสัมพันธ/ประกาศโรงพยาบาลท่าปลา

รายงานสรุปผลจัดหาวัสดุ (แบบ สขร.) ประจำเดือน กรกฎาคม2562

รายงานสรุปผลจัดหาวัสดุ (แบบ สขร.) ประจำเดือน มิถุนายน2562

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

รายงานการประชุมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในชุมชน

แผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในชุมชน

ขออนุมัติจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในชุมชน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

รายงานผลการดำเนินงานติดตามและปัญหาอุปสรรค

รายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อการบริหารที่โปร่งใสในหน่วยงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสในหน่วยงาน

รายงานผลการตรวจสอบการปฎิบัติงาน การจำแนกผู้ป่วย (Triage System)ครั้งที่ 1/2562

แนวทางการตรวจสอบการปฎิบัติงาน การจำแนกผู้ป่วย (Triage System)

รายงานผลการดำเนินการ การจัดการเรื่องร้องทุกข์ - ร้องเรียน เดือน พฤษภาคม 2562

รายงานผลการดำเนินการ การจัดการเรื่องร้องทุกข์ - ร้องเรียน เดือน เมษายน 2562

รายงานผลการดำเนินการ การจัดการเรื่องร้องทุกข์ - ร้องเรียน เดือน มีนาคม 2562

รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน เมษายน 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน

มารตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง

มารตการป้องกันการทุจริตในกระบวนการการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสกดิการ การรักษาพยาบาลข้าราชการ

มาตรการป้องกันการทุจนิตและการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ

การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

มาตรการป้องกันการรีบสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ

รายงานและสรุปผลการปฎิบัติงแผนปฎิบัติราชการของโรงพยาบาล ท่าปลา ปี62

รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม2562
ประกาศมาตการการรับสินบนทุกรูปแบบและกรอบแนวทางป้องกันการรับสินบน

ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการปฎิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดจ้างและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

รายงานการวิเคราห์ความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานผลการให้บริการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลท่าปลา

รายงานผลและสรุปผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติราชการของโรงพยาบาลท่าปลา

รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการปฎิบัติราชการปี 2561
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการ การจัดการเรื่องร้องทุกข์ - ร้องเรียน   เดือนกุมภาพันธ์2562
รายงานผลการดำเนินการ การจัดการเรื่องร้องทุกข์ - ร้องเรียน   เดือนมกราคม2562
แผนปฎิบัติราชการ 2562
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความรับผิดชอบ (กระบวนการประเมินผลการปฎิบัติราชการ)
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม 2562
แผนการตรวจสอบภายใน ของ คปสอ.ท่าปลา ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินการ การจัดการเรื่องร้องทุกข์ - ร้องเรียน   เดือน ต.ค.2561 - ธ.ค.2561

รายงานผลการดำเนินการ การจัดการเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนเดือน เม.ย.2561 -ก.ย.2561

คู่มือการร้องเรียน โรงพยาบาลท่าปลา

แผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม

รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม 2561

รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม 2561

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงาน

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลท่าปลา
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 81 รายการ 22 ส.ค.2561 โรงพยาบาลท่าปลา

คู่มือการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลท่าปลา
คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลท่าปลา

รายงานผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน(ก.พ.2561-มี.ค.2561)

รายงานผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน(ธ.ค.2560-ม.ค.2561)

รายงานผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน(ต.ค.2560-พ.ย.2560)

รายงานผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน(ส.ค.2560-ก.ย.2560)

รายงานผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน (ต.ค.2559-ก.ค.2560)

นโยบายด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรค์ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา( 07 มิ.ย.62)
ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ปฎิบัติ สัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา ( 5 มิ.ย. 2562)
รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา (17 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (25 เม.ย. 2562)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ปฎิบัติ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (18 เม.ย. 2562)

ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (21 มี.ค. 2562)
ประการผลการสอบ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (28 ก.พ. 2562)
ประการผลการสอบ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (26 ก.พ. 2562)
ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ปฎิบัติ สัมภาษณ์วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรัษาความปลอดภัย (22 ก.พ. 2562)
ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ปฎิบัติ สัมภาษณ์วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (15ก.พ. 2562)
ประกาศรับสมัครฯ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ( 1 ก.พ. 2562)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา(08 ม.ค.62)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรค์ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา(18 ธ.ค.61)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

(17 ธ.ค.61)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา (21 พ.ย.61)
ประกาศรายชื่อผูัผ่านการคัดสรร เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลืออคนไข้ 1 อัตรา (30 ส.ค.61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลืออคนไข้ 1 อัตรา (17 ส.ค.61)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้1 อัตรา (16 ก.ค.61)
ประกาศรายชื่อผูัผ่านการคัดสรร เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา (5 มิ.ย.61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา (21 พ.ค.61)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี1 อัตรา (11 เม.ย.61)
ประกาศรายชื่อผูัผ่านการคัดสรร เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร 1 อัตรา (30 ม.ค.61)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้าสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร 1 อัตรา

(24 ม.ค.61)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร1 อัตรา (5 ม.ค.61)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา (29 พ.ย.60)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา (28 พ.ย.60)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์สอบ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา (27 พ.ย.60)

แก้ไขประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา (22 พ.ย.60)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา (8 พ.ย.60)

 
 
ประกาศประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ ( 17 พ.ค. 2562 )
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 214 รายการ
ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างบ้านพักราชการ ระดับ5-6 (1ครอบครัว) รพสต.นางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผุ็ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.พ. 2562)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2562 (ไตรมาส3)
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานการวิเคราะห์ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (29 ม.ค.2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล24ห้อง(12ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล.3ชั้น โรงพยาบาลท่าปลา ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(18 ม.ค.2562)
ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8 รายการ(7 ม.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล24ห้อง(12ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล.3ชั้น โรงพยาบาลท่าปลา ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงพยาบาลท่าปลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562(27 ธ.ค.2561)

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24ห้อง(12 ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น โรงพยาบาลท่าปลา

(21 ธ.ค.2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลท่าปลา
ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก
รายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไข การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลท่าปลา ตามประกาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 พ.ย.61 เลขที่ 34 การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลท่าปลา ตามประกาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ 16 พ.ย.61
ประกาศราคาจัดจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลท่าปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 พ.ย.61
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก โดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก (Automate Chemistry Analyzer) โดยไม่คิดมูลค่า 14 พ.ย.61
เอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 28 การจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก โดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก (Automate Chemistry Analyzer) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 15 รายการ 30,218 การทดสอบ (Test) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 พ.ย.61
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก โดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก (Automate Chemistry Analyzer) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 15 รายการ 30,218 การทดสอบ (Test) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 พ.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 , 8 และ 2 รายการ 9 พ.ย.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน 1 พ.ย.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ 5 ต.ค.2561

ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เงินบำรุงโรงพยาบาลท่าปลา) ปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าประจำเดือน กรกฎาคม 2561ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน (1,750,000.- บาท)
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน
(1,750,000.- บาท)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน
(1,750,000.- บาท)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน (1,750,000.- บาท)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน28 มิ.ย.2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก 17 รายการ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก 17 รายการ(1,161,660.66.- บาท)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก 17 รายการ(1,161,660.66.- บาท)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก 17 รายการ(1,161,660.66.- บาท)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก 17 รายการ (1,161,660.66.- บาท)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม2 ,ห้องOPD,ห้องจ่ายยา เก็บเวชภัณฑ์และทางเดิน (350,000.- บาท)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ (245,0500.- บาท)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ

(300,500.- บาท)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ

(480,000.- บาท)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(17ม.ค.61)
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนนว 9 รายการ(17ม.ค.61)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ(17ม.ค.61)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ (11ม.ค.61)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.ท่าปลา 9 รายการ(1,204,600.- บาท) 11ม.ค.61

รายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(08ม.ค.61)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561(05ม.ค.61)

เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร รพ.ท่าปลา
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร รพ.ท่าปลา(616,000.- บาท)
รายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไข จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร รพ.ท่าปลา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร รพ.ท่าปลา1 รายการ(616,000.- บาท)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(29พ.ย.60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(29พ.ย.60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบบริการทางการแพทย์ e-Bidding (21พ.ย.60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(09พ.ย.60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(09พ.ย.60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(09พ.ย.60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(09พ.ย.60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(08พ.ย.60)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบบริการทางการแพทย์ (07พ.ย.60)
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบบริการทางการแพทย์ (07พ.ย.60)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโปรแกรม (07พ.ย.60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาปรับปรุงระบบบริการทางการแพทย์ 1 รายการ (950,000.- บาท)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมานักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา

(156,156.- บาท)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมานักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา

(148,720.- บาท)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมานายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา (102,278.- บาท)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า

(203,580.- บาท)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2561(16ต.ค.60)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดซื้อยา 11 รายการ(196,760.- บาท)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ 2561(20ก.ย.60)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดซื้อยา 4 รายการ(132,300.- บาท)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดซื้อยา 1 รายการ(123,585.- บาท)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดซื้อยา 11 รายการ(280,052.80 บาท)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดซื้อครุภัณฑ์ทางารแพทย์ 2 รายการ(175,000.- บาท)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 1 รายการ

(170,000.- บาท)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2 รายการ (420,000.- บาท)

 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางคลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลท่าปลา
วันจันทร์ โรคเลือดธาลัสซิเมีย
วันอังคาร โรคความดัน,โรคหัวใจ
วันพุธ โรคเบาหวาน
วันพฤหัสฯ โรคคอพอก,หอบ หืด
วันศุกร์ โรคเบาหวาน

 

 

 

 

 

 

 

       นายแพทย์เสรี นพรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าปลา

อัตราเกิด/อัตราตาย/อัตราเพิ่ม
อัตราตายมาดา/อัตรตายทารก
สาเหตุการป่วย (OPD)
สาเหตุการป่วย (IPD)
สาเหตุการตาย
ผู้ป่วยนอกย้อนหลัง 5 ปี
ผู้ป่วยในย้อนหลัง 5 ปี
ผู้ป่วยระบาดวิทยาย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลแผนงาน/โครงการประจำปี
ตัวชี้วัด/แผนยุทธศาสตร์
จำนวนสถานที่สำคัญเขตรับผิดชอบ
ข้อมูลรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

ความครอบคลุมสิทธิ์
ข้อมูลประชากรกลางปี
 
 
ข้อบังคับ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือ/แบบฟอร์ม/โปรแกรม

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
PR.DPC.2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก