รายงานประจำปี 2551  
  ข้อมูลทั่วไป สารสนเทศสาธารณสุข ประจำปี 2551  
  ข้อมูลบุคคลากรปี2551 รายละเอียด
ข้อมูลนักเรียนเขต 1 ปี2550 รายละเอียด
ข้อมูลนร.เขต2 ปี2550 รายละเอียด
ข้อมูล นร.เขต 2 หน้า32-63 รายละเอียด
รายชื่อสถานบริการ รายละเอียด
เทศบาลเมืองฯ รายละเอียด
รายชื่อหมู่บ้าน ตำบล รายละเอียด
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2552 รายละเอียด
สรุปแบบสำรวจข้อมูลสสจ.ปี2551 รายละเอียด

 
  ข้อมูลทั่วไป ประชากร สอ ปี 2551  
  ประชากรกลางปี สสอ เมือง 2551 รายละเอียด
ข้อมูลสำรวจปชก.สสอ.ตรอนปี 2551 รายละเอียด
ข้อมูลสำรวจปชก.สสอ.พิชัยปี 2551 รายละเอียด
ข้อมูลสำรวจปชก.สสอ.ท่าปลาปี 2551 รายละเอียด
ข้อมูลสำรวจปชก.สสอ.น้ำปาด 2551 รายละเอียด
ข้อมูลสำรวจปชก.สสอ.ฟากท่าปี 2551 รายละเอียด
ข้อมูลสำรวจปชก.สสอ.บ้านโคกปี 2551 รายละเอียด
ข้อมูลสำรวจปชก.สสอ.ลับแลปี 2551 รายละเอียด
ข้อมูลสำรวจปชก.สสอ.ทองแสนขันปี 2551 รายละเอียด
สรุปแบบสำรวจข้อมูลสสจ.ปี 2551 รายละเอียด