สรุปประชุม PMQA ที่โรงแรม Friday ชั้น 4 วันที่ 27 พ.ค. 2552
คู่มือตัวชี้วัดระดับกรม Download
คู่มือตัวชี้วัดระดับจังหวัด Download
check list รายละเอียดคำถาม แบบฟอร์มการประเมิน Download
แบบประเมินPMQAหมวด1-7 Download
โปรแกรมประมวลผลคะแนน (ระดับจังหวัด) Download
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2550 Download
ผศ.วสุ สันติมิตร 27พ.ค.2552 Download
วิทยากรคุณวิรัช ประวันเตา27พ.ค.2552 Download
วาระPMQAเสนอประชุมBoard Roomวันจันทร์ที่ 1 มิ.ย.52 Download


คำสั่งคณะทำงาน PMQA ปี 2552
รายละเอียด
สรุป PMQA หมวด P สสจ. อุตรดิตถ์ปี 2552
รายละเอียด
กำหนดการประชุมคณะทำงานPMQA 20 พค 52
รายละเอียด
วาระการประชุม20 พ.ค.2552
รายละเอียด
ใบงานประชุมคณะทำงานPMQA 20 พค 52
รายละเอียด
กำหนดการจัดประชุมสัมมนา 27 พค 52
รายละเอียด
แบบตอบรับการประชุมสัมมนา 27 พค 52
รายละเอียด

สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจในความผาสุก จากแบบ สำรวจทั้งสิ้น 46 ชุด รายละเอียด
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการส่วนราชการ จากแบบ สำรวจทั้งสิ้น 184 ชุด รายละเอียด
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากแบบ สำรวจทั้งสิ้น 232 ชุด รายละเอียด