โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2554
01 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล
  2. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลการเงินกาคลังของหน่วยบริการจังหวัดอุตรดิตถ์
  3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานพัสดุ
  4. โครงการตรวจสอบภายใน
  5. โครงการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สสจ.อุตรดิตถ์
  6. โครงการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมใจลดใช้พลังงาน
   
02 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพบริการ
  1. โครงการพัฒนาสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ
  2. โครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการทุติยภูมิ
  3. โครงการพัฒนาระบบส่งต่อ ปี2554 จังหวัดอุตรดิตถ์
  4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์
  5. โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และบริหารจัดการด้านสุขภาพ จังหวัดอุตรดิตถ์
  6. โครงการพัฒนาการสื่อสารสุขภาพและเทคโนโลยีด้าน สุขศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์
  7. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสู่แผนสุขภาพชุมชน ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
  8. โครงการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก
   
   
03 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
  1. โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานและผู้สูงอายุ
  2. โครงการการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพจังหวัดอุตรดิตถ์ปี 2554
  3. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวด้านสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
  4. โครงการพัฒนายกระดับอาหารปลอดภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2554
  5. โครงการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัยจังหวัดอุตรดิตถ์ปี 2554
  6. โครงการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันงานสุขภาพจิตและจิตเวช
   
04 กลุ่มงานคุมครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
  1. โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร ปี 2554
  2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชมรมผู้บริโภค
  3. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
  4. โครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนคุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) จ.อุตรดิตถ์
  5. โครงการพัฒนาระบบการดำเนินการ คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
  6. โครงการเฝ้าระวังด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  7. โครงการส่งเสริมเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค
  8. โครงการพัฒนาศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
  9. โครงการความปลอดภัยด้านเครื่องสำอาง
  10.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาล จังหวัดอุตรดิตถ์ปี 2554
  11.โครงการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคและงานเภสัชกรรมสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  12.โครงการคุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
  13.โครงการสื่อสัมพันธ์ผู้บริโภคและสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปี 2554
  14.โครงการรณรงค์ สคบ อย สัญจร
  15.โครงการรณรงวันคุ้มครองผู้บริโภค
   
05 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  1.โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและควบคุมกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี2554
  2.โครงการพัฒนาการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  สสจ.อุตรดิตถ์  ปี 2554
  3.โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการ(Service plan) จังหวัดอุตรดิตถ์  ปี 2554
  4.โครงการส่งเสริมการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ปี2554
  5.โครงการงานประเมินผล สสจ.อุตรดิตถ์ ประจำปี 2554
  6.โครงการเตรียมการรับเสด็จในบรมวงษานุวงศ์ทุกพระองค์จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี2554
  7.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
  8.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการบริการผู้ป่วยนอก การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล
  9.โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเชื่อมโยงข้อมูลโรคไม่ติดต่อและข้อมูลด้านสุขภาพของหน่วยบริการตติยภูมิ
  10.โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการสื่อสาร(ในสสจ.อุตรดิตถ์)
   
06 กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
  1.โครงการพัฒนาระบบงานยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2554
  2.โครงการTO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2554
  3.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานเบาเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ปี2554
  4.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
  5.โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม:กรณีชุมชนลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมุ่งสู่สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ปี2554
  6.โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จังหวัดอุตรดิตถ์ปี 2554
  7.โครงการป้องกันและควบคุมมะเร็งเต้านมและปากมดลูก
  8.โครงการบังคับใช้กฏหมายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจ.อุตรดิตถ์ปี2554
  9.โครงการบริหารจัดการระบบบริการทดแทนไตและดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  10.โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุตรดิตถ์
   
07 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
  1.โครงการประเมินหน่วยบริการให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี2555
  2.โครงการเร่งรัดสร้างหลักประกันจัดการค่าว่างทุกระยะส่งเสริมเพิ่มมาตรฐานระบบครบถ้วนในคุณภาพงานลงทะเบียนจังหวัดอุตรดิตถ์ปี2554
  3.โครงการบริหารจัดการงบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจังหวัดอุตรดิตถ์ปี2554
  4.โครงการกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นก้าวหน้าชาวประชาสุขภาพดีปี2554
  5.โครงการพัฒนาระบบบริการลดความขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการจังหวัดอุตรดิตถ์ปี2554
  6.โครงการหน่วยบริการพัฒนาก้าวหน้าคุณภาพเวชระเบียนจังหวัดอุตรดิตถ์ปี2554
  7.โครงการบริหารจัดการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการจังหวัดอุตรดิตถ์ปี2554
  8.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพของเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพจังหวัดอุตรดิตถ์ปี2554
  9.โครงการอนุกรรมการจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมมือพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพปี2554
  10.โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ปี2554
   
08 กลุ่มงานควบคุมโรค
  1.โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาหลักสูตรก่อนปฏิบัติงานการเฝ้าระวังสอบสวนโรคและควบคุมการระบาดปี2554
  2.โครงการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ปี 2554
  3.โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดอุตรดิตถ์ปี2554
  4.โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ได้มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขระดับจังหวัด
  5.โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ได้มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขระดับอำเภอ
  6.โครงการเสริมสร้างสมรรถระกลไกการประสานงานและระดมทรัพยากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
  7.โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์  ปี 2554
  8.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการกำกับการกินยาของผู้ป่วยวรรณโรคโดยกระบวนการ DOTฯ
  9.โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหาวัณโรคและโรคเอดส์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
  10.โครงการอบรมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับตำบลและพัฒนาระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ปี 2554