ยินดีต้อนรับทุกท่าน
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก

นางสมคิด ทองกระสัน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก

นางกินรี สุขเณร
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นางอุ่นใจ พิมพ์พา
นวก.สาธารณสุข ชำนาญการ
นายธีรศักดิ์ ภูสมศรี
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นางสาวพิชญาณัฎฐ์ เรืองประพัด
จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน

นางประนอม คชนิล
พนักงานทั่วไป

นางสาวทิพฐาณิช ยาตรา
นวก.แพทย์แผนไทย
นางวันเพ็น แซ่เต็ง
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
นางวิไลพร มีท้วม
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
นางสาวจิรวรรณ สิงหาวันนา
พนักงานพิมพ์