โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อย  • ข่าวสาร : ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อย
ที่ตั้ง : หมู่ 2 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 055-402081 โทรสาร : 055-402081