โครงสร้างการบริหารงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

 

นายแพทย์ขจร วินัยพานิช
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รอง นพ.สสจ.อต.
 
 
รับผิดชอบควบคุมกำกับงาน
- กลุ่มงานพัฒนายุธศาสตร์
  สาธารณสุข
- กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
- กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
  เรื้อรัง

นายเกรียงศักดิ์ โตวนิชย์
นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รอง นพ.สสจ.อต.
 
 
รับผิดชอบควบคุมกำกับงาน
- กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
  บุคคลและพัฒนาคุณภาพ
  บริการ(ยกเว้น งานสาธารณสุข
  ภาคประชาชน)
- กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
  (ยกเว้น งานสุขาภิบาลและ
  สิ่งแวดล้อม)
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
  เภสัชสาธารณสุข


นายสมศักดิ์ ม่วงสีเมืองดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
รอง นพ.สสจ.อต.
 
 
รับผิดชอบควบคุมกำกับงาน
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- งานสาธารณสุขภาคประชาชน
- งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม


นางสุจิรา สุขพัฒนานรากุล
นักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญ
(ด้านบริการทางวิชาการ)
รอง นพ.สสจ.อต.
 
รับผิดชอบควบคุมกำกับงาน
- กลุ่มงานประกันสุขภาพ
- กลุ่มงานทันตสาธารณสุข