โครงสร้างการบริหารงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

 

นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (นพ.ระดับเชี่ยวชาญ)
 
 
 
รับผิดชอบควบคุมกำกับงาน
- กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ยกเว้น งานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
- กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ยกเว้น งานยาเสพติด งานบุหรี่ งานแอลกอฮอล์
- กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
- กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
- กลุ่มงานประกันสุขภาพ เฉพาะ CFO

นางมาลี โชคเกิด
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 
รับผิดชอบควบคุมกำกับงาน
- กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)
 
 
รับผิดชอบควบคุมกำกับงาน
- กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
- กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยกเว้น CFO
- กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เฉพาะ งานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น


นายขจรศักดิ์ อิ่มเต็ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 
 
 
รับผิดชอบควบคุมกำกับงาน
- กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เฉพาะ งานยาเสพติด งานบุหรี่ งานแอลกอฮอล์
- กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
- งานนิติการ