ข้าราชการในหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงพยาบาล ณ 1 ตุลาคม 2553
ตำแหน่ง
สสจ.
รพศ.อุตรดิตถ์
รพ.ตรอน
รพ.ท่าปลา
รพ.น้ำปาด
รพ.ฟากท่า
รพ.บ้านโคก
รพ.พิชัย
รพ.ลับแล
รพ.ทองแสนขัน
รวม
แพทย์
2
93
5
4
4
4
2
7
6
3
130
ทันตแพทย์
2
10
2
3
3
2
3
3
4
2
34
เภสัชกร
7
25
3
4
4
2
2
4
3
3
57
นักวิชาการสาธารณสุข
33
6
2
2
3
3
1
3
2
3
58
พยาบาลวิชาชีพ
1
426
36
39
31
23
28
52
36
36
708
พยาบาลเทคนิค
0
66
0
2
1
0
0
4
6
0
79
จพ.สาธารณสุขชุมชน
10
9
2
2
0
3
1
2
2
0
31
จพ.ทันตสาธารณสุข
3
7
3
2
3
2
1
2
4
1
28
จพ.เภสัชกรรม
2
11
3
2
1
1
1
5
3
2
31
จพ.ธุรการ
7
6
1
1
1
0
0
1
3
0
20
อื่นๆ
11
120
6
5
5
5
3
9
8
4
176
รวม
78
779
63
66
56
45
42
92
77
54
1,156ข้าราชการในหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอ ณ 1 ตุลาคม 2553
ตำแหน่ง
เมือง
ตรอน
ท่าปลา
น้ำปาด
ฟากท่า
บ้านโคก
พิชัย
ลับแล
ทองแสนขัน
รวม
นักวิชาการสาธารณสุข
39
7
15
11
4
6
14
12
6
114
พยาบาลวิชาชีพ
17
6
2
6
4
1
5
11
2
54
พยาบาลเทคนิค
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
จพ.สาธารณสุขชุมชน
30
6
13
9
4
4
20
13
10
109
จพ.ทันตสาธารณสุข
2
0
1
0
0
0
3
1
0
7
จพ.เภสัชกรรม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
จพ.ธุรการ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
รวม
89
20
32
27
13
12
43
38
19
293