รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัอุตรดิตถ์

ลำดับ

รายชื่อ

นามสกุล

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1.

ขุนเวช เวชการ

(นายแสวง ศรุติสุต)

- 2484

2.

นายแพทย์บุญช่วย

ศุภมณี

2484 - 2490

3.

นายแพทย์ฟอเรนทร์

วงศ์ฟัก

2490 - 2503

4.

นายแพทย์บำรุง

ปัญญาประทีป

2503 - 2504

5.

นายแพทย์วิวัฒน์

สาชลวิจารณ์

2504 – 2506

6.

นายแพทย์อุดม

เอกตาแสง

2506 – 2506

7.

ร.ท.นายแพทย์ถาวร

แพทยารักษ์

2506 – 2512

8.

นายแพทย์อุทัย

สุประดิษฐ์

2512 – 2512

9.

นายแพทย์วรพันธ์

อุตกฤตฎ์

2512 – 2513

10.

นายแพทย์ประเสริฐ

เสริมพงษ์

2513 – 2513

11.

พ.ท.นายแพทย์ถาวร

แพทยารักษ์

2513 – 2515

12.

นายแพทย์สมประสงค์

วีระไวทยะ

2516 – 2517

13.

นายแพทย์ประเสริฐ

บานชื่น

2517 – 2522

14.

นายแพทย์ประคอง

ประเสริฐสุด

2522 – 2523

15.

นายแพทย์บรรเทา

อื้อกุล

2523 – 2524

16.

นายแพทย์ทวีศักดิ์

บัวน้ำจืด

2524 – 2527

17.

นายแพทย์อรุณ

สายเพ็ชร

2527 – 2528

18.

นายแพทย์ปวงพล

ภัทรากร

2528 – 2530

19.

นายแพทย์ชาตรี

สุเมธวานิชย์

2531 – 2536

20.

นายแพทย์จารุทัศน์

นริศชาติ

2536 – 2537

21.

นายแพทย์ภาริทธิ์

ตันกุลรัตน์

2537 – 2542

22.

นายแพทย์นพดล

เกษจรัล

2542 – 2545

23.

นายแพทย์บุญเรียง

ชูชัยแสงรัตน์

2545 – 2550

24.

แพทย์หญิงอารีย์

ตันบรรจง

2550 – 2551

25

นายแพทย์ไพศาล

ธัญญาวินิชกุล

2551 - 2555

26

ร้อยเอกภูรีวรรธน์

โชคเกิด

2555 - ปัจจุบัน