ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ


เครือข่ายบริการสุขภาพ
โรงพยาบาล
(แห่ง)
จำนวนเตียง
(เตียง)
จำนวนสถานบริการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
PCU.
สสช.

เมืองอุตรดิตถ์

1

591

21/3

1

0
ลับแล
1
30
11
0
0
ตรอน
1
30
6
0
0
พิชัย
1
60
13
0
0
ท่าปลา
1
30
12
0
0
น้ำปาด
1
30
12
0
1
ฟากท่า
1
30
4
0
0
บ้านโคก
1
30
5
0
4
ทองแสนขัน
1
30
5
1
0
รพ.สังกัด ก.กลาโหม
1
90
0
0
0
รวม
10
951
89/3
2
5

ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขของเอกชน
* คลินิก แพทย์ 
50
แห่ง
* คลินิก ทันตแพทย์                  
14
แห่ง
* ร้านขายยาแผน ปัจจุบัน    
47
แห่ง
* ร้านขายยาแผน โบราณ       
10
แห่ง