สรุปรายงานการดำเนินเบิกจ่ายงบประมาณราย ประจำปีงบประมาณ 2552
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2552
ประเภท จำแนกตาม หมวดรายจ่ายงบประมาณ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับ
หมวดงบประมาณ
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
1
งบดำเนินงาน
17,686,716.00
17,672,511.07
99.92
2
งบบุคลากร
1,342,923.00
1,342,890.39
100
รวม (1) + (2)
19,029,639.00
19,015,401.46
99.93
3
งบลงทุน
 - งบก่อสร้างอาคาร สสจ.อต. หลังใหม่ ปี 51-52
19,810,000.00
15,248,845.00
76.98
 - งบก่อสร้างรั้ว, สาธารณูปโภค ปี 52
4,162,700.00
4,162,700.00
100
 - งบปรับปรุงต่อเติมสถานีอนามัย 
6,457,200.00
6,457,200.00
100
รวม (3)
30,429,900.00
25,868,745.00
85.01
รวมงบประมาณได้รับจัดสรร/ขออนุมัติ/เบิกจ่าย
49,459,539.00
44,884,146.46
90.75

หมายเหตุ :

1. เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส ร้อยละ 22.50 , 46.00 , 70.00 และ 97.00 ตามลำดับ
2. ข้อมูล จากการรวบรวม/สรุปรายละเอียดหมวดการเบิกจ่าย แยกประเภท ผลิต/กิจกรรม ที่บันทึกผ่านระบบ GFMIS ของ งานการเงินและบัญชี     กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.อุตรดิตถ์
3. งบลงทุน จำนวน 31,952,700.00 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 13,336,245.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.74 ของงบลงทุนทั้งหมด
     หากรวมรายการก่อหนี้ผูกพัน = 26,206,105.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.02 ของงบลงทุนทั้งหมด
4. กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.อุตรดิตถ์ รวบรวม/สรุปรายงานข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2552

 

สรุปรายงานการดำเนินเบิกจ่ายงบประมาณราย ประจำปีงบประมาณ 2552
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2552
ประเภท จำแนกตาม หมวดรายจ่ายงบประมาณ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับ
หมวดงบประมาณ
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
1
งบดำเนินงาน
17,193,785.00
15,329,397.40
89.16
2
งบบุคลากร
1,331,893.00
1,205,550.39
90.51
รวม (1) + (2)
18,525,678.00
16,534,947.79
89.25
3
งบลงทุน
 - งบก่อสร้างอาคาร สสจ.อต. หลังใหม่ ปี 51-52
19,810,000.00
9,340,945.00
47.15
 - งบก่อสร้างรั้ว, สาธารณูปโภค ปี 52
4,162,700.00
4,162,700.00
100.00
 - งบปรับปรุงต่อเติมสถานีอนามัย 
6,457,200.00
6,457,200.00
100.00
รวม (3)
30,429,900.00
19,960,845.00
65.60
รวมงบประมาณได้รับจัดสรร/ขออนุมัติ/เบิกจ่าย
48,955,578.00
36,495,792.79
74.55

หมายเหตุ :

1. เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส ร้อยละ 22.50 , 46.00 , 70.00 และ 97.00 ตามลำดับ
2. ข้อมูล จากการรวบรวม/สรุปรายละเอียดหมวดการเบิกจ่าย แยกประเภท ผลิต/กิจกรรม ที่บันทึกผ่านระบบ GFMIS ของ งานการเงินและบัญชี     กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.อุตรดิตถ์
3. งบลงทุน จำนวน 30,495,900.00 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 19,960,845.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.60 ของงบลงทุนทั้งหมด
4. กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.อุตรดิตถ์ รวบรวม/สรุปรายงานข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552

 

สรุปรายงานการดำเนินเบิกจ่ายงบประมาณราย ประจำปีงบประมาณ 2552
ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2552
ประเภท จำแนกตาม หมวดรายจ่ายงบประมาณ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับ
หมวดงบประมาณ
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
1
งบดำเนินงาน
16,936,483.00
14,565,122.98
86.00
2
งบบุคลากร
1,331,893.00
1,079,240.39
81.03
รวม (1) + (2)
18,268,376.00
15,644,363.37
85.64
3
งบลงทุน
 - งบก่อสร้างอาคาร สสจ.อต. หลังใหม่ ปี 51-52
19,810,000.00
7,706,845.00
38.90
 - งบก่อสร้างรั้ว, สาธารณูปโภค ปี 52
4,162,700.00
0.00
0.00
 - งบปรับปรุงต่อเติมสถานีอนามัย 
7,980,000.00
5,629,400.00
70.54
รวม (3)
31,952,700.00
13,336,245.00
41.74
รวมงบประมาณได้รับจัดสรร/ขออนุมัติ/เบิกจ่าย
50,221,076.00
28,980,608.37
57.71

หมายเหตุ :

1. เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส ร้อยละ 22.50 , 46.00 , 70.00 และ 97.00 ตามลำดับ
2. ข้อมูล จากการรวบรวม/สรุปรายละเอียดหมวดการเบิกจ่าย แยกประเภท ผลิต/กิจกรรม ที่บันทึกผ่านระบบ GFMIS ของ งานการเงินและบัญชี     กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.อุตรดิตถ์
3. งบลงทุน จำนวน 31,952,700.00 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 13,336,245.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.74 ของงบลงทุนทั้งหมด
     หากรวมรายการก่อหนี้ผูกพัน = 26,206,105.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.02 ของงบลงทุนทั้งหมด
4. กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.อุตรดิตถ์ รวบรวม/สรุปรายงานข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2552

 

สรุปรายงานการดำเนินเบิกจ่ายงบประมาณราย ประจำปีงบประมาณ 2552
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2552
ประเภท จำแนกตาม หมวดรายจ่ายงบประมาณ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับ
หมวดงบประมาณ
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
1
งบดำเนินงาน
15,906,483.00
13,147,456.61
82.65
2
งบบุคลากร
1,206,515.00
893,736.06
74.08
รวม (1) + (2)
17,112,998.00
14,041,192.67
82.05
3
งบลงทุน
 - งบก่อสร้างอาคาร สสจ.อต. หลังใหม่ ปี 51-52
19,810,000.00
7,706,845.00
38.90
 - งบก่อสร้างรั้ว, สาธารณูปโภค ปี 52
4,162,700.00
0.00
0.00
 - งบปรับปรุงต่อเติมสถานีอนามัย 
7,980,000.00
0.00
0.00
รวม (3)
31,952,700.00
7,706,845.00
24.12
รวมงบประมาณได้รับจัดสรร/ขออนุมัติ/เบิกจ่าย
49,065,698.00
21,748,037.67
44.32

หมายเหตุ :

1. เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส ร้อยละ 22.50 , 46.00 , 70.00 และ 97.00 ตามลำดับ
2. ข้อมูล จากการรวบรวม/สรุปรายละเอียดหมวดการเบิกจ่าย แยกประเภท ผลิต/กิจกรรม ที่บันทึกผ่านระบบ GFMIS ของ งานการเงินและบัญชี     กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.อุตรดิตถ์
3. งบลงทุน จำนวน 31,952,700.00 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันแล้ว 25,748,305.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.58 ของงบลงทุนทั้งหมด
4. กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.อุตรดิตถ์ รวบรวม/สรุปรายงานข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552

 

สรุปรายงานการดำเนินเบิกจ่ายงบประมาณราย ประจำปีงบประมาณ 2552
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552
ประเภท จำแนกตาม หมวดรายจ่ายงบประมาณ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับ
หมวดงบประมาณ
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
1
งบดำเนินงาน
15,844,186.00
11,209,512.71
70.75
2
งบบุคลากร
1,206,515.00
789,486.06
65.44
รวม (1) + (2)
17,050,701.00
11,998,998.77
70.37
3
งบลงทุน
 - งบก่อสร้างอาคาร สสจ.อต. หลังใหม่ ปี 51-52
19,810,000.00
7,706,845.00
38.90
 - งบก่อสร้างรั้ว, สาธารณูปโภค ปี 52
4,162,700.00
0.00
0.00
 - งบปรับปรุงต่อเติมสถานีอนามัย 
7,980,000.00
0.00
0.00
รวม (3)
31,952,700.00
7,706,845.00
24.12
รวมงบประมาณได้รับจัดสรร/ขออนุมัติ/เบิกจ่าย
49,003,401.00
19,705,843.77
40.21

หมายเหตุ :

1. เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส ร้อยละ 22.50 , 46.00 , 70.00 และ 97.00 ตามลำดับ
2. ข้อมูล จากการรวบรวม/สรุปรายละเอียดหมวดการเบิกจ่าย แยกประเภท ผลิต/กิจกรรม ที่บันทึกผ่านระบบ GFMIS ของ งานการเงินและบัญชี     กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.อุตรดิตถ์
3. งบลงทุน จำนวน 31,952,700.00 บาท ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว 17,568,640.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.00 ของงบลงทุนทั้งหมด
4. กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.อุตรดิตถ์ รวบรวม/สรุปรายงานข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2552

 

สรุปรายงานการดำเนินเบิกจ่ายงบประมาณราย ประจำปีงบประมาณ 2552
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2552
ประเภท จำแนกตาม หมวดรายจ่ายงบประมาณ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับ
หมวดงบประมาณ
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
1
งบดำเนินงาน
15,844,186.00
9,455,850.09
59.68
2
งบบุคลากร
1,206,515.00
652,540.00
54.08
รวม (1) + (2)
17,050,701.00
10,108,390.09
59.28
3
งบลงทุน
 - งบก่อสร้างอาคาร สสจ.อต. หลังใหม่ ปี 51-52
19,810,000.00
5,695,645.00
28.75
 - งบก่อสร้างรั้ว, สาธารณูปโภค ปี 52
4,162,700.00
0.00
0.00
 - งบปรับปรุงต่อเติมสถานีอนามัย 
7,980,000.00
0.00
0.00
รวม (3)
31,952,700.00
5,695,645.00
17.83
รวมงบประมาณได้รับจัดสรร/ขออนุมัติ/เบิกจ่าย
49,003,401.00
15,804,035.09
32.25

หมายเหตุ :

1. เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส ร้อยละ 22.50 , 46.00 , 70.00 และ 97.00 ตามลำดับ
2. ข้อมูล จากการรวบรวม/สรุปรายละเอียดหมวดการเบิกจ่าย แยกประเภท ผลิต/กิจกรรม ที่บันทึกผ่านระบบ GFMIS ของ งานการเงินและบัญชี     กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.อุตรดิตถ์
3. กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.อุตรดิตถ์ รวบรวม/สรุปรายงานข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2552

 

สรุปรายงานการดำเนินเบิกจ่ายงบประมาณราย ประจำปีงบประมาณ 2552
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2552
ประเภท จำแนกตาม หมวดรายจ่ายงบประมาณ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับ
หมวดงบประมาณ
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
1
งบดำเนินงาน
13,174,382.00
7,790,538.59
59.13
2
งบบุคลากร
1,118,640.00
559,320.00
50.00
รวม (1) + (2)
14,293,022.00
8,349,858.59
58.42
3
งบลงทุน
 - งบก่อสร้างอาคาร สสจ.อต. หลังใหม่ ปี 51-52
19,810,000.00
2,754,265.00
13.90
 - งบก่อสร้างรั้ว, สาธารณูปโภค ปี 52
4,162,700.00
0.00
0.00
 - งบปรับปรุงต่อเติมสถานีอนามัย 
7,980,000.00
0.00
0.00
รวม (3)
31,952,700.00
2,754,265.00
8.62
รวมงบประมาณได้รับจัดสรร/ขออนุมัติ/เบิกจ่าย
46,245,722.00
11,104,123.59
24.01

หมายเหตุ :

1. เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส ร้อยละ 22.50 , 46.00 , 70.00 และ 97.00 ตามลำดับ
2. ข้อมูล จากการรวบรวม/สรุปรายละเอียดหมวดการเบิกจ่าย แยกประเภท ผลิต/กิจกรรม ที่บันทึกผ่านระบบ GFMIS ของ งานการเงินและบัญชี     กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.อุตรดิตถ์
3. กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.อุตรดิตถ์ รวบรวม/สรุปรายงานข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552

 

สรุปรายงานการดำเนินเบิกจ่ายงบประมาณราย ประจำปีงบประมาณ 2552
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552
ประเภท จำแนกตาม หมวดรายจ่ายงบประมาณ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับ
หมวดงบประมาณ
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
1
งบดำเนินงาน
13,174,382.00
5,769,677.32
43.79
2
งบบุคลากร
1,118,640.00
466,100.00
41.67
รวม (1) + (2)
14,293,022.00
6,235,777.32
43.63
3
งบลงทุน
 - งบก่อสร้างอาคาร สสจ.อต. หลังใหม่ ปี 51-52
19,810,000.00
2,754,265.00
13.90
 - งบก่อสร้างรั้ว, สาธารณูปโภค ปี 52
4,162,700.00
0.00
0.00
รวม (3)
23,972,700.00
2,754,265.00
11.49
รวมงบประมาณได้รับจัดสรร/ขออนุมัติ/เบิกจ่าย
38,265,722.00
8,990,042.32
23.49

หมายเหตุ :

1. เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส ร้อยละ 22.50 , 46.00 , 70.00 และ 97.00 ตามลำดับ
2. ข้อมูล จากการรวบรวม/สรุปรายละเอียดหมวดการเบิกจ่าย แยกประเภท ผลิต/กิจกรรม ที่บันทึกผ่านระบบ GFMIS ของ งานการเงินและบัญชี     กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.อุตรดิตถ์
3. กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.อุตรดิตถ์ รวบรวม/สรุปรายงานข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552