ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

เลขที่ 130 หมู่ที่ 8 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

โทรศัพท์ 0-5541-1439

โทรสาร 0-5541-1848