กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หมวดเอกสารตามมาตรา 9 ใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  คำวินิจฉัย/คำสั่ง   
  นโยบาย/การตีความ
   
นโยบายนายกรัฐมนตรี
   
นโยบายรัฐมนตรี  
 
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ  
      แผนงานโครงการงบประมาณรายจ่ายปี 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
 
คู่มือ/คำสั่ง/เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
    คู่มือปฏิบัติงานเฝ้าระวัง/สอบสวนโรค
   
มาตราฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)
   
มาตราฐานระบาดวิทยาโรคติดต่อ
   
รวมกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงาน ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
   เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
   
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
   
สรุปสาระสำคัญของพรบข้อมูลข่าวสาร
   
สิทธิตามกฏหมายของพรบ.ข้อมูลข่าวสาร
   
กฎหมายยาสูบและแอลกอฮอล์
   
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
   
พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
   
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
   
สรุปเนื้อหา พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
  สื่อสิ่งพิมพ์
   
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
 
สัญญาสำคัญของรัฐ
 
มติคณะรัฐมนตรี
   
มติคณะรัฐมนตรี

  การจัดซื้อ/จัดจ้าง
 สรุปการผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

ปี 2557
จัดซื้อ
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ปี 2560
จัดซื้อ
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวันที่ 29 มิ.ย. 2565 10 รายการล่าสุด
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565  [ 27 มิ.ย. 2565 ] New...
ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3  [ 27 มิ.ย. 2565 ] New...
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม-มีนาคม 2565 ไตรมาส 2  [ 22 มี.ค. 2565 ]
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน-งบดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ2565 ไตรมาส 2  [ 22 มี.ค. 2565 ]
แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองฯ  [ 22 มี.ค. 2565 ]
ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565  [ 23 ธ.ค. 2564 ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2564  [ 21 ธ.ค. 2564 ]
ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560  [ 20 ธ.ค. 2564 ]
ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศและพยานรับรอง  [ 20 ธ.ค. 2564 ]
ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 20 ธ.ค. 2564 ]


ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 29 มิ.ย. 2565 10 รายการล่าสุด
รพ.ราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา  [ 7 มิ.ย. 2565 ]
รพ.พระจอมเกล้า รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 9 อัตรา  [ 17 มิ.ย. 2565 ]
รพ.ยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 อัตรา  [ 15 มิ.ย. 2565 ]
รพ.อุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 อัตรา  [ 15 มิ.ย. 2565 ]
สจ.พังงา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส จำนวน 1 อัตรา  [ 20 มิ.ย. 2565 ] New...
รพ.สุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่่อนระดับสูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุชชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 อัตรา  [ 15 มิ.ย. 2565 ]
จังหวัดปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา  [ 20 มิ.ย. 2565 ] New...
[ด่วนที่สุด]รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  [ 22 มิ.ย. 2565 ] New...
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร  [ 20 มิ.ย. 2565 ] New...
สสจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 7 อัตรา  [ 8 มิ.ย. 2565 ]

  สำนักงานสาธารณสุข จ.อุตรดิตถ์
  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
  กลุ่มงานประกันสุขภาพ
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
  กลุ่มงานควบคุมโรค
  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หน่วงงานที่เกี่ยวข้อง
ฟรี Counter
สื่อสารมวลชน
โทรทัศน์ 
  • ช่อง 3
  • ช่อง 5
  • ช่อง 7
• MCOT
• NBT
• Thai PBS
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  เลขที่ 130 หมู่ที่ 8 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 0-5541-1439 โทรสาร 0-5541-1848      
Webmaster : batmanut@yahoo.com
Last update: September 11 2017 01:49:29.