กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หมวดเอกสารตามมาตรา 9 ใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  คำวินิจฉัย/คำสั่ง   
  นโยบาย/การตีความ
   
นโยบายนายกรัฐมนตรี
   
นโยบายรัฐมนตรี  
 
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ  
      แผนงานโครงการงบประมาณรายจ่ายปี 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
 
คู่มือ/คำสั่ง/เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
    คู่มือปฏิบัติงานเฝ้าระวัง/สอบสวนโรค
   
มาตราฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)
   
มาตราฐานระบาดวิทยาโรคติดต่อ
   
รวมกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงาน ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
   เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
   
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
   
สรุปสาระสำคัญของพรบข้อมูลข่าวสาร
   
สิทธิตามกฏหมายของพรบ.ข้อมูลข่าวสาร
   
กฎหมายยาสูบและแอลกอฮอล์
   
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
   
พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
   
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
   
สรุปเนื้อหา พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
  สื่อสิ่งพิมพ์
   
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
 
สัญญาสำคัญของรัฐ
 
มติคณะรัฐมนตรี
   
มติคณะรัฐมนตรี

  การจัดซื้อ/จัดจ้าง
 สรุปการผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

ปี 2557
จัดซื้อ
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ปี 2560
จัดซื้อ
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวันที่ 15 ส.ค. 2561 10 รายการล่าสุด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำหมีใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 4 ก.ค. 2561 ]
ประกาศราคากลางซื้อโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงขนาด ๓.๕ mm. จำนวน ๑๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 1 มิ.ย. 2561 ]
ประกาศผลการสืบราคาร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับจังหวัด  [ 4 พ.ค. 2561 ]
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 4 พ.ค. 2561 ]
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 4 พ.ค. 2561 ]
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 4 พ.ค. 2561 ]
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 4 พ.ค. 2561 ]
ประกาศราคากลางซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน ๒ แผ่น ปิด-เปิด ตำแหน่ง Aortic จำนวน ๑๒ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 3 พ.ค. 2561 ]
ประกาศราคากลางซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน ๒ แผ่น ปิด-เปิด ตำแหน่ง Mitral จำนวน ๙ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 3 พ.ค. 2561 ]
ประกาศราคากลางซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม ตำแหน่ง ไตรคัสปิด จำนวน ๑๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 3 พ.ค. 2561 ]


ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 15 ส.ค. 2561 10 รายการล่าสุด
ผลการค้ดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 10 ก.ค. 2561 ]
ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 95580 ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตรอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 9 ก.ค. 2561 ]
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 29 มิ.ย. 2561 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  [ 18 มิ.ย. 2561 ]
ขออนุมัติประกาศแผนการจัดซื้อใน wed site และBoard สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
จังหวัดอุดรธานีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [ 4 มิ.ย. 2561 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  [ 5 มิ.ย. 2561 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  [ 5 มิ.ย. 2561 ]
รพ.พระพุทธบาท รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ  [ 25 เม.ย. 2561 ]
รพ.พระพุทธบาท รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ  [ 9 เม.ย. 2561 ]

  สำนักงานสาธารณสุข จ.อุตรดิตถ์
  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
  กลุ่มงานประกันสุขภาพ
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
  กลุ่มงานควบคุมโรค
  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หน่วงงานที่เกี่ยวข้อง
ฟรี Counter
สื่อสารมวลชน
โทรทัศน์ 
  • ช่อง 3
  • ช่อง 5
  • ช่อง 7
• MCOT
• NBT
• Thai PBS
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  เลขที่ 130 หมู่ที่ 8 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 0-5541-1439 โทรสาร 0-5541-1848      
Webmaster : batmanut@yahoo.com
Last update: September 11 2017 01:49:29.