กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หมวดเอกสารตามมาตรา 9 ใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  คำวินิจฉัย/คำสั่ง   
  นโยบาย/การตีความ
   
นโยบายนายกรัฐมนตรี
   
นโยบายรัฐมนตรี  
 
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ  
      แผนงานโครงการงบประมาณรายจ่ายปี 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
 
คู่มือ/คำสั่ง/เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
    คู่มือปฏิบัติงานเฝ้าระวัง/สอบสวนโรค
   
มาตราฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)
   
มาตราฐานระบาดวิทยาโรคติดต่อ
   
รวมกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงาน ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
   เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
   
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
   
สรุปสาระสำคัญของพรบข้อมูลข่าวสาร
   
สิทธิตามกฏหมายของพรบ.ข้อมูลข่าวสาร
   
กฎหมายยาสูบและแอลกอฮอล์
   
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
   
พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
   
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
   
สรุปเนื้อหา พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
  สื่อสิ่งพิมพ์
   
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
 
สัญญาสำคัญของรัฐ
 
มติคณะรัฐมนตรี
   
มติคณะรัฐมนตรี

  การจัดซื้อ/จัดจ้าง
 สรุปการผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

ปี 2557
จัดซื้อ
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ปี 2560
จัดซื้อ
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวันที่ 18 ก.พ. 2561 10 รายการล่าสุด
M61-1245ประกาศราคากลาง ซื้อยา 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 16 ก.พ. 2561 ] New...
M61-1209ประกาศราคากลาง ซื้อยา 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 16 ก.พ. 2561 ] New...
m61-1197ประกาศราคากลาง ซื้อยา 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 19 ก.พ. 2561 ] New...
m61-1196ประกาศราคากลาง ซื้อยา 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 16 ก.พ. 2561 ] New...
M61-1164ประกาศราคากลาง ซื้อยา 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 16 ก.พ. 2561 ] New...
M61-1155ประกาศราคากลาง ซื้อยา 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 16 ก.พ. 2561 ] New...
M61-1154ประกาศราคากลาง ซื้อยา 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 16 ก.พ. 2561 ] New...
M61-1146ประกาศราคากลาง ซื้อยา 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 16 ก.พ. 2561 ] New...
M61-1133ประกาศราคากลาง ซื้อยา 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 16 ก.พ. 2561 ] New...
M61-1127ประกาศราคากลาง ซื้อยา 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 16 ก.พ. 2561 ] New...


ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 18 ก.พ. 2561 10 รายการล่าสุด
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร  [ 15 ก.พ. 2561 ] New...
จังหวัดพังงา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่นขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ  [ 7 ก.พ. 2561 ]
จังหวัดตรัง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อนระดับ/รับย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนายการพิเศษ  [ 1 ก.พ. 2561 ]
สสจ.กาฬสินธุ์ รับย้ายข้าราชการตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ  [ 6 ก.พ. 2561 ]
รพ.สิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ  [ 31 ม.ค. 2561 ]
สสจ.กาฬสินธ์ุ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ  [ 25 ม.ค. 2561 ]
รพ.ขอนแก่น รับย้าย/รับโอนข้าราชการ  [ 31 ม.ค. 2561 ]
รพ.อ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  [ 26 ม.ค. 2561 ]
รพ.สุโขทัย รับย้าย/รับโอนข้าราชการ  [ 30 ม.ค. 2561 ]
รพ.กาฬสินธุ์ รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ  [ 6 ก.พ. 2561 ]

  สำนักงานสาธารณสุข จ.อุตรดิตถ์
  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
  กลุ่มงานประกันสุขภาพ
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
  กลุ่มงานควบคุมโรค
  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หน่วงงานที่เกี่ยวข้อง
ฟรี Counter
สื่อสารมวลชน
โทรทัศน์ 
  • ช่อง 3
  • ช่อง 5
  • ช่อง 7
• MCOT
• NBT
• Thai PBS
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  เลขที่ 130 หมู่ที่ 8 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 0-5541-1439 โทรสาร 0-5541-1848      
Webmaster : batmanut@yahoo.com
Last update: September 11 2017 01:49:29.