กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หมวดเอกสารตามมาตรา 9 ใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  คำวินิจฉัย/คำสั่ง   
  นโยบาย/การตีความ
   
นโยบายนายกรัฐมนตรี
   
นโยบายรัฐมนตรี  
 
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ  
      แผนงานโครงการงบประมาณรายจ่ายปี 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
 
คู่มือ/คำสั่ง/เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
    คู่มือปฏิบัติงานเฝ้าระวัง/สอบสวนโรค
   
มาตราฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)
   
มาตราฐานระบาดวิทยาโรคติดต่อ
   
รวมกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงาน ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
   เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
   
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
   
สรุปสาระสำคัญของพรบข้อมูลข่าวสาร
   
สิทธิตามกฏหมายของพรบ.ข้อมูลข่าวสาร
   
กฎหมายยาสูบและแอลกอฮอล์
   
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
   
พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
   
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
   
สรุปเนื้อหา พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
  สื่อสิ่งพิมพ์
   
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
 
สัญญาสำคัญของรัฐ
 
มติคณะรัฐมนตรี
   
มติคณะรัฐมนตรี

  การจัดซื้อ/จัดจ้าง
 สรุปการผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

ปี 2557
จัดซื้อ
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ปี 2560
จัดซื้อ
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวันที่ 17 ต.ค. 2564 10 รายการล่าสุด
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน-งบดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ2564  [ 1 ก.ย. 2564 ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564  [ 1 ก.ย. 2564 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน ๑๒๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 2 มิ.ย. 2564 ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน 104 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 122 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 13 พ.ค. 2564 ]
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 122 เครื่อง  [ 16 เม.ย. 2564 ]
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่ประกาศเชิญชวนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 2 เม.ย. 2564 ]
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน-งบดำเนินงาน) ปี 2564  [ 12 มี.ค. 2564 ]


ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 17 ต.ค. 2564 10 รายการล่าสุด
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลพิชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 15 ต.ค. 2564 ] New...
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  [ 14 ต.ค. 2564 ] New...
[ด่วนที่สุด]รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โรงพยาบาลลับแล  [ 11 ต.ค. 2564 ] New...
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลพิช  [ 12 ต.ค. 2564 ] New...
[ด่วนที่สุด]รับสมัครดัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 11 ต.ค. 2564 ] New...
[ด่วนที่สุด]รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  [ 1 ต.ค. 2564 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ  [ 1 ต.ค. 2564 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศวัน เวลาและสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)  [ 1 ต.ค. 2564 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อปฏิบัติงานในคลินิกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำแหน่งพนักงานนวดไทย  [ 28 ก.ย. 2564 ]
[ด่วนที่สุด]บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  [ 23 ก.ย. 2564 ]

  สำนักงานสาธารณสุข จ.อุตรดิตถ์
  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
  กลุ่มงานประกันสุขภาพ
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
  กลุ่มงานควบคุมโรค
  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หน่วงงานที่เกี่ยวข้อง
ฟรี Counter
สื่อสารมวลชน
โทรทัศน์ 
  • ช่อง 3
  • ช่อง 5
  • ช่อง 7
• MCOT
• NBT
• Thai PBS
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  เลขที่ 130 หมู่ที่ 8 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 0-5541-1439 โทรสาร 0-5541-1848      
Webmaster : batmanut@yahoo.com
Last update: September 11 2017 01:49:29.