กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หมวดเอกสารตามมาตรา 9 ใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  คำวินิจฉัย/คำสั่ง   
  นโยบาย/การตีความ
   
นโยบายนายกรัฐมนตรี
   
นโยบายรัฐมนตรี  
 
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ  
      แผนงานโครงการงบประมาณรายจ่ายปี 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
 
คู่มือ/คำสั่ง/เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
    คู่มือปฏิบัติงานเฝ้าระวัง/สอบสวนโรค
   
มาตราฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)
   
มาตราฐานระบาดวิทยาโรคติดต่อ
   
รวมกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงาน ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
   เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
   
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
   
สรุปสาระสำคัญของพรบข้อมูลข่าวสาร
   
สิทธิตามกฏหมายของพรบ.ข้อมูลข่าวสาร
   
กฎหมายยาสูบและแอลกอฮอล์
   
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
   
พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
   
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
   
สรุปเนื้อหา พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
  สื่อสิ่งพิมพ์
   
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
 
สัญญาสำคัญของรัฐ
 
มติคณะรัฐมนตรี
   
มติคณะรัฐมนตรี

  การจัดซื้อ/จัดจ้าง
 สรุปการผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

ปี 2557
จัดซื้อ
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ปี 2560
จัดซื้อ
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวันที่ 19 ต.ค. 2561 10 รายการล่าสุด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุนและครุภัณฑ์การแพทย์รักษาชีวิต จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)  [ 18 ก.ย. 2561 ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 1 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 26 ก.ย. 2561 ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษาและครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 26 ก.ย. 2561 ]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 17 รายการ  [ 20 ก.ย. 2561 ]
ประกาศราคากลางการเช่าบริการอินเตอร์เน็ต  [ 18 ก.ย. 2561 ]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)  [ 17 ก.ย. 2561 ]
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด  [ 11 ก.ย. 2561 ]
เผยแพร่ตาราง ปปช. ซื้อเวชภัณฑ์ทันตกรรม  [ 11 ก.ย. 2561 ]
ประกาศจัดจ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  [ 6 ก.ย. 2561 ]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์  [ 5 ก.ย. 2561 ]


ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 19 ต.ค. 2561 10 รายการล่าสุด
[ด่วนที่สุด]รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [ 8 ต.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนั  [ 3 ก.ย. 2561 ]
ผลการค้ดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 10 ก.ค. 2561 ]
ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 95580 ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตรอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 9 ก.ค. 2561 ]
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 29 มิ.ย. 2561 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  [ 18 มิ.ย. 2561 ]
ขออนุมัติประกาศแผนการจัดซื้อใน wed site และBoard สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
จังหวัดอุดรธานีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [ 4 มิ.ย. 2561 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  [ 5 มิ.ย. 2561 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  [ 5 มิ.ย. 2561 ]

  สำนักงานสาธารณสุข จ.อุตรดิตถ์
  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
  กลุ่มงานประกันสุขภาพ
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
  กลุ่มงานควบคุมโรค
  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หน่วงงานที่เกี่ยวข้อง
ฟรี Counter
สื่อสารมวลชน
โทรทัศน์ 
  • ช่อง 3
  • ช่อง 5
  • ช่อง 7
• MCOT
• NBT
• Thai PBS
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  เลขที่ 130 หมู่ที่ 8 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 0-5541-1439 โทรสาร 0-5541-1848      
Webmaster : batmanut@yahoo.com
Last update: September 11 2017 01:49:29.