คู่มือประชาชน 2562

คู่มือสำหรับประชาชนส่วนภูมิภาค
1.การขออนุญาตการประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก (9กค.58)
2.การขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก (9กค.58)
3.การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก (9กค.58)
4.การขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการคลินิก (9กค.58)
5.การขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก (9กค.58)
6.การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก (9กค.58)
7.การแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิกกรณีผู้รับอนุญาตตาย (9กค.58)
8.การแจ้งเลิกคลินิก (9กค.58)
9.การชำระค่าธรรมเนียมคลินิก (9กค.58)
10.การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก (9กค.58)
11.การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก (9กค.58)
12.การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก (9กค.58)
13.การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิกการขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล (9กค.58)

แบบตรวจอนุญาต