About Home PageNewsTrainingSupportManagement & ServicesHome
U2 ยูทูเว็บไซด์ อินเตอร์เน็ต(Download)เว็บเมล์สสจ.อุตรดิตถ์เว็บบอร์ด
Network Navigation Items

..........

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

Long Live The King
บริการสารสนเทศผ่านเว็บ WebService

ระบบงานด้านสาธารณสุข
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provis
ระบบอัตโนมัติสารสนเทศสาธารณสุข HIC2
ระบบสารสนเทศดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
ประกาศ ข่าว รับสมัคร
หนังสือราชการ หนังสือเวียน
ตารางการประชุม อบรม กิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์วิชาการคลังปัญญาสาธารณสุข
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล
บริการอินเตอร์เน็ตกลาง
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา
เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
|สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลลับแล
โรงพยาบาลตรอน
โรงพยาบาลพิชัย
โรงพยาบาลท่าปลา
โรงพยาบาลน้ำปาด
โรงพยาบาลฟากท่า
โรงพยาบาลบ้านโคก
โรงพยาบาลทองแสนขัน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา
เว็บส่งหนังสือราชการผ่านเมล์


ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านเว็บเมล์
ระบบหนังสือราชการ หนังสือเวียน ผ่านเว็บไซด์
ระบบตารางการประชุม/อบรม/กิจกรรม ผ่านเว็บไซด์ 

 


 

  

  ประกาศ ข่าว รับสมัคร
 ประกาศ ข่าว รับสมัคร    

      ประกาศของสำนักงาน
เรื่อง การให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะแก้ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า New... 
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ และเทลานคอนกรีต(คสล.) ของ สสจ.อุตรดิตถ์ (ปรับใหม่ 28 เม.ย.53)  
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาความพร้อมทางวิชาการโครงการแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ODOD ปี 2554
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผนังห้องทำงาน ในอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์(กำหนดรับฟังคำชี้แจงฯ.Click..)
เรื่อง เปิดใช้งานระบบหนังสือราชการผ่านเว็บไซด์ของ สสจ.อุตรดิตถ์ (เริ่ม 11 มกราคม 2553)   คู่มือ  FlowChat
เรื่อง ตารางการประชุม/อบรม/กิจกรรมของกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (เริ่ม 1 ธันวาคม 2552) Update...  คู่มือ
เรื่อง แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปี 2553 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (ใหม่ ฉบับสมบูรณ์)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธี e-Aution อาคารทดแทนอาคารเอนกประสงค์(เดิม) สสอ.ลับแล
เรื่อง แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปี 2553 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (เก่า)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธี e-Aution รั้วคอนกรีต ประตู ถนนและป้ายชื่อสำนักงานฯ
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมชั้นล่าง สถานีอนามัยน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทีมแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว สสจ.อุตรดิตถ์
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงชั้นล่างส่วนบันไดและมุขหน้าอาคารสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุตรดิตถ์ [30/05/2551]
เรื่อง สอบราคาจ้างต่อเติมปรับปรุงชั้นล่างสถานีอนามัย (ครั้งที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ [30/05/2551]
เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์(ทดแทน) [04/12/2550]    
 
      ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ ปี 2553  New... 
นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางพรรสิริ กุลนาถศิริ ปี 2553  New... 
สรุปตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือนหลัง ปี 2553 สสจ.อุตรดิตถ์  New... 
เปิดให้บริการเว็บไซด์ "ผลการดำเนินงาน คปสอ.จังหวัดอุตรดิตถ" และ"สื่อเผยแพร่และคู่มืองานสาธารณสุข" New... 
การบันทึกข้อมูล  JHCIS ในการรับบริการวัคซีนในสถานบริการ/โรงเรียนจะได้รับงบประมาณสนันสนุนเพิ่มจาก สปสช.New... 
สรุปผลงาน แยกรายอำเภอ ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ สสจ.อุตรดิตถ์ รอบ 6 เดือนแรก ปี 2553  New...
คู่มือ  การรายงาน e-Inspection 2553 สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขNew... 
เอกสาร ตัวชี้วัดระดับบุคคลค่าเป้าหมายงาน ของเจ้าหน้าที่สสจ.อุตรดิตถ์ ปี 2553 (3/02/53)New... 
เอกสาร หลักเกณฑ์แนวทางดำเนินงาน PMQA สนง. กพร. ปี 2553 /โปรแกรมคำนวนผลงานรายบุคคลล้าสุด (3/02/53) 45 Mb  
สรุปผลการพิจารณาตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2553 (4/02/53) 
แผนการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ปี ๒๕๕๓ ใหม่ ฉบับปรับปรุงล้าสุด(สำนักตรวจฯ) 1 กุมภาพันธ์ 2553   เว็บสำนักตรวจ
นโยบายและทิศทางการทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  20 มกราคม 2553 
ตัวชี้วัดระดับบุคคลด้านผลปฏิบัติราชการ(Performance)และสมรรถนะ(Competency) 8 มกราคม 2553 
แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับกระทรวง ปี๒๕๕๓ คณะที่ ๑ - ๔ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ(134 หน้า)(.PDF)
ข้อมูลการนำเสนอการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกรณีปกติฯ สำนักตรวจฯ ปีงบประมาณ 2553 วันที่ 12 มกราคม 2553  
วาระประชุม สป.ครั้งที่ 11/2552 วันพุธที่ 25  ธันวาคม 2552 เวลา 9.30 – 14.00น  
นโยบายการดำเนินการการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2553 นายวิทยา  แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการฯ  ท่านปลัดกระทรวงฯและท่านเลขาธิการฯ EMS  
แนวทางประเมินผลการปฏิบัติราชการของกพ. ประชุม 13-15 ธันวาคม 2552 จ.เชียงใหม่,จ.อุบลราชธานี 13 Mb   
วาระประชุม สป.ครั้งที่ 10/2552 วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา 9.30 – 14.00น.  
สรุปผลผลการประชุมเชิงปฎิบัติการ การบริหารผลการปฎิบัติงานเพื่อใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2553 27-28 ตุลาคม 2552 
นโยบาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต  
ผลงานวิชาการ/งานวิจัยด้านสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี  2552  
แผนกลยุทธ์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2552 - 2555  
ข้อมูลและสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข
แนวทางการดำเนินงานสำหรับ SRRT กรณีไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A H1N1
รายงานความก้าวหน้า การก่อสร้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์แห่งใหม่  10/2551 New... New...
เปิดให้บริการ ระบบ G2G โปรแกรม HIC2 จังหวัดอุตรดิตถ์ [18แฟ้ม] Server :  hicuto.moph.go.th
เปิดให้บริการ เว็บไซด์ น้องใหม่ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สสจ.อุตรดิตถ์"

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการและการจัดบริการประจำปี 2551 [25-26 ก.ย. 2551] ณ รพ.ลับแล
เกณฑ์ราคามาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2550
ด่วนที่สุด..สรุป พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และกำหนดฐานความผิด
กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติและการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบ 2 ประจำปี 2551
กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติและการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบ 1 ประจำปี 2551   
สรุปรายงานการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ/เสียชีวิต ช่วงเทศปีใหม่ พ.ศ. 2551   ณ วันที่  3   มกราคม 2551   
รายงานสถานการณ์โรค มือเท้าปาก ของจังหวัดอุตรดิตถ์   ข้อมูล ณ วันที่  03 มกราคม 2551   
ขอเชิญชวนข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข และประชาชนทุกคนไปเลือก ส.ส. วันที่ 23 ธ.ค. 50  คลิกอ่านคู่มือการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 50
โปรแกรมระบบงานระบาดวิทยา ใหม่ version 3.0 ใช้สำหรับจัดเก็บและประมวลผลรายงานทางระบาดวิทยา [12/11/50]

      หนังสือเวียน
ระบบโปรแกรม หนังสือราชการ หนังสือเวียน รูปแบบใหม่ Online ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ New...

แฟ้มหนังสือเก่า....
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลทองแสนขัน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลทองแสนขัน
เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลทองแสนขัน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกบรรจุเป็นราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างช่วคราว [26/03/2551]  
...  
     

รับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป New...
[ด่วนที่สุด] เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ   
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ของโรงพยาบาลชุมชน   
เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) ครั้งที่ 2/2553   
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  
เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) ครั้งที่ 1/2553  
เรื่อง ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ภาค ก. และภาค ข. วันเวลา สถานที่สอบ  
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2553  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักเทคนิคการแพทย์  1 อัตรา  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลทองแสนขัน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลทองแสนขัน
เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลทองแสนขัน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกบรรจุเป็นราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างช่วคราว [26/03/2551]  
...  

      .
.

 
 

  © 2002-2009 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.

   Webmaster | Computer Center (ICT) | batmanut@yahoo.com | Webstats4U

About UsiReportsPolicyHistoricalServer &
NetworksHome