แนวปฏิบัติการดำเนินการเกี่ยวกับ
สิทธิรักษาพยาบาล

การลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ
อสม. และผู้นำชุมชน

โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า
( 30 บาท)

ประกันสังคม
โครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการ
ข้าราชการ

เว็บไซต์ที่ใช้บ่อย
 หนังสือราชการ สสจ.อุตรดิตถ์
 เข้าระบบอีเมล์ สสจ.อุตรดิตถ์
 เว็บตรวจสอบสิทธิประชากร สปสช.
 ศูนย์บริการค้นหารหัสหน่วยบริการ (สนย.)
ตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน
บัตรทอง

เว็บ E-Claim
ข้อมูล E-REGISTER
ระบบสารสนเทศศูนย์
ประมวลผลกลาง (Datacenter NHSO)

ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและ
ส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล
OP/PP Individual

ระบบขอเลขอนุมัติรับรองสิทธิ
ระบบการเงินการคลัง สพค.
ศูนย์ปฏิบัติการการเงินการคลังกลุ่ม
ประกันสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.)

กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
Refer โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ระบบสินไหมอัตโนมัติ

 

 

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110