โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยในชุมชน

อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี ๒๕๕๕

 

๑.หลักการและเหตุผล

          ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะประชากรผู้สูงอายุ โดยมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งอายุขัยเฉลี่ยยืนยาวขึ้น ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า ๖๕ ปี ๑ ใน ๕ จะมีโรคประจำตัว อย่างน้อย ๑ โรค สภาพปัจจุบัน การลดลงของผู้ดูแล และศักยภาพของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุที่ทุพลภาพและเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ทำให้ผู้สูงอายุ ขาดคุณภาพชีวิตที่ดีหรือถูกทอดทิ้ง

          จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่ามีผู้สูงอายุ และคนพิการจำนวนมากคน พบว่ามีความพิการทางเคลื่อนไหวมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ พิการทางตา และหู ซึ่งไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร การมารับบริการที่สถานบริการสาธารณสุขไม่สะดวก เนื่องจากขาดพาหนะรับ-ส่ง และยังไม่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างนักกายภาพ กับงานส่งเสริมในการเยี่ยมบ้านและพัฒนาระบบบริการองค์รวม ในผู้ป่วยโรค Stroke และผู้สูงอายุที่ติดเตียง นอกจากนี้ยังขาดการรวบรวมข้อมูล และการจัดระบบการดูแลอย่างเป็นองค์รวมและบูรณาการ             

          อำเภอน้ำปาด มีผู้สูงอายุ ๕,๖๔๓ คน และคนพิการจำนวน ๙๖๐ คน ซึ่งได้รับการติดตาม ดูแลจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปัจจุบันยังไม่ครบ ร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากผู้สูงอายุบางคนยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรม และไม่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งผลการดำเนินงานผู้สูงอายุ งวดที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ในปี ๒๕๕๔ พบว่า ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมและมีกิจกรรมต่อเนื่องทุกเดือน จำนวน ๔,๑๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๒ และในสถานบริการสาธารณสุขยังขาดการรวบรวมข้อมูลคนพิการ รวมทั้งกระบวนการดูแลเป็นองค์รวมและบูรณาการในชุมชน/หมู่บ้าน

          ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยในชุมชน เพื่อสุขภาพกายที่ดีและมีสุขภาพจิตที่แจ่มใส คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยในชุมชน อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี ๒๕๕๕ ขึ้นเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุและคนพิการเหมาะสมอย่างเป็นองค์รวม อันจะส่งผลให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยในชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่พึงประสงค์ต่อไป

 

๒. พื้นที่เป้าหมาย หรือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

          ๑. ผู้สูงอายุ

          ๒. คนพิการ

          ๓. ผู้ป่วยติดเตียง (ผู้ป่วย Stroke, ผู้ป่วยอื่นๆ, สูงอายุ)

          . แกนนำผู้ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ

          . องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

          . สสอ./รพ./รพ.สต. ทุกแห่ง

 

 

 

 

 

 

 

๓. ตาราง Log Frame

คำสรุป

(Narrative summary)

ตัวชี้วัด

(Objectively Verible Indicator)

แหล่งพิสูจน์

 (Means of Verification)

เป้าประสงค์ (Goal)

๑. ประชาชนมีสุขภาพดี

 

. ผู้สูงอายุร้อยละ ๗๐ มีความ สามารถดำเนินชีวิตประจำวัน(ADL)

 

. การสำรวจและประเมิน

วัตถุประสงค์ (Objective)

๑. เพื่อพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุและคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายให้ได้มาตรฐาน

 

๑. คลินิกผู้สูงอายุใน รพ. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐   

 

. แบบประเมิน

๒. เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุและคนพิการให้มีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

. ผู้สูงอายุเป็นสมาชิกชมรม ร้อยละ ๘๐

. แบบรายงาน

๓. เพื่อพัฒนาตำบลต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการระยะยาว (Long Term Care)

๑. ตำบลต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ๑ แห่ง

. แบบประเมิน

๔. เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการที่บ้านที่มีคุณภาพ

(Home Health Care)

๑. รพ./รพ.สต. มีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการที่บ้านผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (Home Health Care) ร้อยละ ๘๐

. แบบประเมิน (Home Health Care)

๕. เพื่อส่งเสริมให้ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง

๑. ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง อำเภอละ ๑ แห่ง

. ผลการคัดเลือก

๖. เพื่อส่งเสริมให้วัดผ่านเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้น   

๑. วัดส่งเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้น อำเภอละ ๑ วัด

. ผลการคัดเลือก

 

ผลงานหรือผลผลิต (Output)

. คลินิกผู้สูงอายุใน รพ. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

. ผู้สูงอายุเป็นสมาชิกชมรม

๓. ตำบลต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)

. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการที่บ้านผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (Home Health Care)

๕. ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง

๖. วัดส่งเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้น

 

- ร้อยละ ๑๐๐   

 

- ร้อยละ ๘๐

- ๑ แห่ง

 

- ร้อยละ ๘๐

 

 

- อำเภอละ ๑ แห่ง

- อำเภอละ ๑ วัด

 

. แบบประเมิน

๒. แบบรายงาน

๓. แบบประเมิน (Home Health Care)

กิจกรรมหรือกระบวนการ (Process)

๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

 

- คำสั่งคณะกรรมการระดับอำเภอ

 

. หนังสือคำสั่งฯ

๒. จัดประชุมประชุมผู้รับผิดชอบงาน รพ./รพ.สต. เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน

- ๑ ครั้ง/ปี

. รางานการประชุม

. การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ

- ๒ ครั้ง/ปี

. ทะเบียนผู้สูงอายุ

. ทะเบียนคนพิการ

คำสรุป

(Narrative summary)

ตัวชี้วัด

(Objectively Verible Indicator)

แหล่งพิสูจน์

 (Means of Verification)

. จัดประชุมพัฒนาตำบลต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย ระยะยาว (Long Term Care) แบบบูรณาการภาคีเครือข่าย

- ๑ ครั้ง/ปี

. รายงานการประชุม

. จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุและคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย (Home Health Care) ในรพ./รพ.สต.

- รพ./รพ.สต. ทุกแห่ง

. ทะเบียนคลินิก

. จัดประชุมพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการมาตรฐานเยี่ยมบ้าน(Home Health Care)ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย แบบบูรณาการภาคีเครือข่าย

- ๑ ครั้ง/ปี

. รายงานการประชุม

. กระตุ้นการร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุและคนพิการ ระดับอำเภอ “มหกรรมผู้สูงอายุสุขภาพดี และชมรมเข้มแข็ง”

   - การประกวดชมรมผู้สูงอายุ    

   - ผู้สูงอายุสุขภาพดี  

   - ประกวดคนพิการต้นแบบ

- ๑ ครั้ง/ปี

 

 

- รพ./รพ.สต. ละ ๑ ชมรม

- รพ./รพ.สต. ทุกแห่ง

- รพ./รพ.สต. ทุกแห่ง

. แผนการจัดมหกรรม

. ผลการคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุ

. รายชื่อผู้สูงอายุ

. รายชื่อคนพิการต้นแบบ

๘. คัดเลือก และพัฒนาวัดให้ผ่านเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพ

- รพ./รพ.สต. ละ ๑ วัด

 

. ผลการคัดเลือก

. นิเทศติดตามการดำเนินงาน รพ.สต.

   - การออกหน่วยและติดตามเยี่ยมบ้านตามมาตรฐาน

   - ประเมินตนเอง และพัฒนามาตร  ฐานคลินิกผู้สูงอายุและคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย

- ๔ ครั้ง/ปี

ทุกเดือน/ตามมาตรฐาน

 

- ๑ ครั้ง รพ./รพ.สต. ทุกแห่ง

 

 

. แผนการนิเทศงาน

. ผลการนิเทศงาน

. แบบประเมิน

๑๐. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุ

- ทุกเดือน

. รายงานผลการจัดกิจกรรม

๑๑. สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจำปี

- ๑ ครั้ง/ปี

. รายงานผลการตรวจสุขภาพ

๑๒. สรุปและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการฯ

 

- ๑ ครั้ง/ปี

. สรุปโครงการฯ

 

 

 

 

 

คำสรุป

(Narrative summary)

ตัวชี้วัด

(Objectively Verible Indicator)

แหล่งพิสูจน์

 (Means of Verification)

ปัจจัยนำเข้า (Input)

. แกนนำผู้ดูแลผู้สูงอายุ/คนพิการ

. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

. อปท.

. อสม.

. งบประมาณ  P&P Expressed Demand UC

 

- ทุกหมู่บ้าน

- สสอ./รพ./รพ.สต. ทุกแห่ง

- ๘ อปท.

- ทุกหมู่บ้าน

- จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท

 

. แบบรายงาน

. ผลการคัดเลือก

. รายงานการจัดกิจกรรม

 

 

 

๔. งบประมาณ

          ๔.๑ แหล่งงบประมาณ

           งบประมาณจาก

           ๑) งบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัวสำหรับผู้มีสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (P&P               Expressed demand UC)                                                        จำนวน  ๒๒,๐๐๐.- บาท

                                                     เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐ บาท ( สองหมื่นสองพันบาทถ้วน )

 

           ๔.๒ รายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายกิจกรรม)

               . ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการมาตรฐานเยี่ยมบ้าน

                          ๑.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๐ คนๆละ ๕๐ บาท

                                                                                         จำนวน ๑ วัน เป็นเงิน  ,๐๐๐ บาท

                          ๑.๒ ค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๐ คนๆละ ๕๐ บาท

                                                                                         จำนวน ๑ วัน เป็นเงิน  ,๐๐๐ บาท

                          ๑.๓ ค่าวัสดุสำนักงาน                                                       เป็นเงิน  ,๐๐๐ บาท

               . ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมผู้สูงอายุสุขภาพดี และชมรมเข้มแข็ง

                          ๒.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมมหกรรม จำนวน ๘๐ คนๆละ ๕๐ บาท

                                จำนวน ๑ วัน                                                             เป็นเงิน  ,๐๐๐ บาท

                          ๒.๒ ค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมมหกรรม จำนวน ๘๐ คนๆละ ๕๐ บาท

                                จำนวน ๑ วัน                                                             เป็นเงิน  ,๐๐๐ บาท

                          ๒.๓ ค่าจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์                                     เป็นเงิน  ,๐๐๐ บาท

                          ๒.๔ ค่าวัสดุสำนักงาน                                                       เป็นเงิน  ,๐๐๐ บาท

 

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้

 

๕. ระยะเวลาดำเนินงาน

          ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕  

 

๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ

          ๑. นางสาวสุพรรษา       มีรอด         ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ       สสอ.น้ำปาด

          ๒.นางธารินี                โพธิ์ศรี                       ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ            รพ.น้ำปาด 

 

๗.การขออนุมัติโครงการ

 

 

 

                                              (ลงชื่อ)....................................................................ผู้เสนอโครงการ

                                                              ( นางสาวสุพรรษา     มีรอด )           

                                                             นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

 

 

                                              (ลงชื่อ)....................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

                                                              ( นางธารินี     โพธิ์ศรี )  

                                                             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

 

 

                                              (ลงชื่อ)....................................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ

                                                              ( นางมาลี     โล่ห์พานิช )

                                                                สาธารณสุขอำเภอน้ำปาด

                                             

 

 

                                              (ลงชื่อ)....................................................................ผู้อนุมัติโครงการ

                                                           ( นายแพทย์สมบัติ     บุญศักดิ์เลิศ )     

                                             ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด

 

 

     

 


๘. ผังกำกับแผนการดำเนินงาน (Gantt chart) โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยในชุมชน อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี ๒๕๕๕

 

ลำดับ

กิจกรรม / ขั้นตอน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ปี ๒๕๕๔

ปี ๒๕๕๕

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. น.ส.สุพรรษา  มีรอด/

จัดประชุมผู้รับผิดชอบงาน รพ./รพ.สต.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน  สสอ.น้ำปาด

การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

๒. นางธารินี  โพธิ์ศรี/

นิเทศติดตามการดำเนินงาน รพ.สต.

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

หน่วยงาน  รพ.น้ำปาด

สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจำปี

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

จัดประชุมพัฒนาตำบลต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และผู้ป่วยระยะยาวแบบบูรณาการภาคีเครือข่าย (Long Term Care)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุและคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Home Health Care)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดประชุมพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการมาตรฐานเยี่ยมบ้าน

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

ผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ป่วย แบบบูรณาการภาคีเครือข่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหกรรมผู้สูงอายุสุขภาพดี และชมรมเข้มแข็ง การประกวด

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

ชมรมผู้สูงอายุและผู้สูงอายุสุขภาพดี มีความสามารถพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกวดคนพิการต้นแบบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐

คัดเลือก และพัฒนาวัดให้ผ่านเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพ

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

๑๑

สรุปและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X