โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี ๒๕๕๕

๑.หลักการและเหตุผล

          การพัฒนาสุขภาพนักเรียนตามแนวทางของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนรวมทั้งผู้ปกครองและชุมชน เพื่อให้โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นและศูนย์รวมของการพัฒนาสุขภาพในชุมชน  ซึ่งการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นงานสำคัญอันหนึ่งของกรมอนามัยโดยเป็นความเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกับมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขันพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการตามที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาสุขภาพนักเรียนระหว่างกรมอนามัยและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเห็นว่าการประสานความร่วมมือใกล้ชิดทั้ง ๒ หน่วยงานเป็นหนทางสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาสุขภาพนักเรียนโรงเรียนและครูคือจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของนักเรียน ซึ่งการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ใช้ในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ที่ประกอบด้วยตัวชี้วัดภายใต้องค์ประกอบ ๑๐ ประการ ส่วนใหญ่เน้นด้านกระบวนการของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สำหรับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรหึความสำคัญกับการวัดผลลัพธ์ทางสุขภาพของเด็กนักเรียน เป็นตัวชี้วัดที่เน้นการวัดผลทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนและผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก 

          จากสรุปข้อมูลผลการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอำเภอน้ำปาด ปี ๒๕๕๒ พบว่ามีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ร้อยละ ๑๐๐ (จำนวน ๒๕ โรงเรียน) และในปี ๒๕๕๒ ตำบลน้ำไผ่ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเพิ่ม ๑ โรงเรียน และตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา ได้โอนมาให้อำเภอน้ำปาด จำนวน ๖ โรงเรียน ซึ่งผลการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   ปี ๒๕๕๑ พบว่า มีโรงเรียนระดับทอง จำนวน ๓ โรงเรียน และระดับทองแดง จำนวน ๓ โรงเรียน ปี ๒๕๕๓ มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ระดับทองจำนวน ๓๐ โรงเรียน และระดับเงิน จำนวน ๒ โรงเรียน และในปี ๒๕๕๔ มีโรงเรียนระดับทอง ๒๘ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๕ และระดับเงิน ๑ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๕

          ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร อำเภอละ ๑ โรงเรียน และโรงเรียนทั้งหมดได้รับการประเมินรับรองมาตรฐานระดับทองทั้งหมด ในปีงบ ประมาณ ๒๕๕๕ โดยมีการดำเนินงานผ่านระดับมาตรฐานตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด จึงร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี ๒๕๕๕ ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรระดับอำเภอต่อไป

 

๒. พื้นที่เป้าหมาย หรือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

          . โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอำเภอน้ำปาด จำนวน ๒๙ โรงเรียน

          . สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒

          . สสอ./รพ./รพ.สต. ทุกแห่ง

 

 

 

 

 

 

๓. ตาราง Log Frame

คำสรุป

(Narrative summary)

ตัวชี้วัด

(Objectively Verible Indicator)

แหล่งพิสูจน์

 (Means of Verification)

เป้าประสงค์ (Goal)

๑. หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

 

. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ๑ โรงเรียน

 

. สรุปผลการประเมิน

วัตถุประสงค์ (Objective)

. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

 

. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ๑ โรงเรียน

 

. สรุปผลการประเมิน

. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านระดับมาตรฐานตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ ๑๐๐

. โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองร้อยละ ๙๘

. รายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

๒. สรุปผลการประเมิน

 

ผลงานหรือผลผลิต (Output)

. โรงเรียนผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

. โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

 

- ๑ โรงเรียน

 

- ร้อยละ ๑๐๐

 

- ร้อยละ ๙๘

 

. รายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

๒. สรุปผลการประเมิน

 

กิจกรรมหรือกระบวนการ (Process)

. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับอำเภอ

 

- คำสั่งคณะกรรมการระดับอำเภอ

 

. หนังสือคำสั่งฯ

. ประชาสัมพันธ์การสมัครและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุข ภาพสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

- ๑ ครั้ง/ปี

. ทะเบียนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ

. โรงเรียนประเมินตนเองตามแบบประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาส่วนขาด

- ๒ ครั้ง/ปี

 

 

. แบบประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

 

. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับอำเภอ

 

- ๑ ครั้ง/ปี

. รายงานการประชุม

 

คำสรุป

(Narrative summary)

ตัวชี้วัด

(Objectively Verible Indicator)

แหล่งพิสูจน์

 (Means of Verification)

. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ./รพ.สต. ดำเนินการชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง

เด็กนักเรียน และส่งเสริมให้เด็กมีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์

- ๒ ครั้ง/ปี

. รายงานการเจริญเติบ โตของนักเรียน

. คณะกรรมการออกนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

   - การพัฒนาส่วนขาดตามเกณฑ์

   - การตรวจคุณภาพน้ำประปา

- ๒ ครั้ง/ปี

 

. รายงานกิจกรรม

. คณะกรรมการออกประเมินมาตร ฐานโรงเรียนที่ครบกำหนดประเมิน (ทุก ๒ ปี) และโรงเรียนที่ต้องการสมัครพัฒนายกระดับมาตรฐาน พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ผ่านการประ เมินทุกแห่ง

- ๑ ครั้ง/ปี

- จำนวน ๑๙ โรงเรียน

. แบบประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

. สรุปผลการประเมิน

. นิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในระดับตำบล

- ๔ ครั้ง/ปี

- รพ./รพ.สต. ทุกแห่ง

 

๑. แผนการออกนิเทศ

๒. สรุปผลการนิเทศงาน

๙. สรุปและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการฯ

๑ ครั้ง/ปี

. สรุปโครงการฯ

ปัจจัยนำเข้า (Input)

. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

. อปท.

. งบประมาณ   P&P Expressed Demand UC

 

- โรงเรียน ๒๙ แห่ง

- สสอ./รพ./รพ.สต. ทุกแห่ง

- ๘ อปท.

- จำนวน ๓,๕๐๐ บาท

 

 

. สรุปผลการประเมิน

. รายงานการเจริญ เติบโตของนักเรียน

 

 

๔.งบประมาณ

          ๔.๑ แหล่งงบประมาณ

          งบประมาณจาก

          ๑) งบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัวสำหรับผู้มีสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (P&P    Expressed demand UC)                                                              จำนวน  ,๕๐๐.- บาท

                                                        เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐ บาท ( สามพันห้าร้อยบาทถ้วน )

 

 

 

          ๔.๒ รายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายกิจกรรม)         

               . ค่าใช้จ่ายในการออกประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

                     ๑.๑ ค่าอาหารกลางวัน สำหรับคณะกรรมการประเมิน จำนวน ๑๐ คนๆ ละ ๕๐ บาท  

                                                                                        จำนวน ๓ วัน เป็นเงิน  ,๕๐๐ บาท

                                  ๑.๒ ค่าวัสดุสำนักงาน                                                            เป็นเงิน  ,๐๐๐ บาท

 

รวมทั้งสิ้น จำนวน  ,๕๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้

 

๕. ระยะเวลาดำเนินงาน

          ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕  

 

๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ

          ๑. นางสาวสุพรรษา       มีรอด             ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ    สสอ.น้ำปาด

          ๒. นางธารินี               โพธิ์ศรี            ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ           รพ.น้ำปาด

 

๗.การขออนุมัติโครงการ

 

 

                                                (ลงชื่อ)....................................................................ผู้เสนอโครงการ

                                                          ( นางสาวสุพรรษา     มีรอด )    

                                                        นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

 

                                                (ลงชื่อ)....................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

                                                          ( นางธารินี     โพธิ์ศรี )  

                                                        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

 

                                                (ลงชื่อ)....................................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ

                                                          ( นางมาลี     โล่ห์พานิช )         

                                                          สาธารณสุขอำเภอน้ำปาด

 

 

 

(ลงชื่อ)....................................................................ผู้อนุมัติโครงการ

                                                          ( นายแพทย์สมบัติ     บุญศักดิ์เลิศ )       

                                                ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด


๘. ผังกำกับแผนการดำเนินงาน (Gantt chart) โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี ๒๕๕๕

 

ลำดับ

กิจกรรม / ขั้นตอน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ปี ๒๕๕๔

ปี ๒๕๕๕

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. น.ส.สุพรรษา  มีรอด/

ประชาสัมพันธ์การสมัครและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียน

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน  สสอ.น้ำปาด

 

ส่งเสริมสุขภาพสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. นางธารินี  โพธิ์ศรี/

โรงเรียนประเมินตนเองตามแบบประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน  รพ.น้ำปาด

 

สุขภาพ และพัฒนาส่วนขาด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ./รพ.สต. ดำเนินการชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

เด็กนักเรียน และส่งเสริมให้เด็กมีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการออกนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริม

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

สุขภาพระดับเพชร การพัฒนาส่วนขาดตามเกณฑ์ และการตรวจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพน้ำประปา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการออกประเมินโรงเรียนที่ครบกำหนดประเมิน (ทุก ๒ ปี)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินทุกแห่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐาน

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในระดับตำบล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X