โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาและชุมชน อำเภอน้ำปาด

จังหวัดอุตรดิตถ์  ปี ๒๕๕๕

 

๑.หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายเร่งด่วน ที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการระบาด ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งเนื่องมาจากพลังแผ่นดินทุกภาคส่วนยังไม่เข้มแข็งพอที่จะผนึกกำลังเป็นวาระของคนในชาติที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาจนนำไปสู่ชัยชนะอย่างยั่งยืน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมี ความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังถือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ รวมทั้งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย และจิตใจ จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ชื่อเพื่อให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่า โครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายในประเทศให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือและรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใด องค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว โดยทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้น การรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ วัยรุ่นและเยาวชน โดยกลวิธีสร้าง กระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน เพื่อคืนคนดีสู่สังคม และป้องกันการกลับมาเสพซ้ำ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให้กับชีวิต เพื่อให้เกิดค่านิยมของการเป็นหนึ่ง โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด ดังพระราชดำรัสในวโรกาส การแถลงข่าว เปิดตัวโครงการ “TO BE NUMBER ONE” เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕   ณ ห้องประชุมกระทรวงสาธารณสุข ความว่า “กิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE จะเบนความสนใจจากการหาความสุขชั่วครั้งชั่วคราว จากยาเสพติด อยากให้โครงการนี้สำเร็จด้วยดี แต่จะทำคนเดียวไม่ได้ จึงขอความร่วมมือจากทุกคน” โครงการ TO BE NUMBER ONE จึงเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อให้มีการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการสร้างกลุ่มเยาวชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด จึงได้จัดทำโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาและชุมชน อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี ๒๕๕๕ ขึ้น เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

๒. พื้นที่เป้าหมาย หรือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

          ๑. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุข

          ๒. กลุ่มเยาวชน อายุ ๑๐-๒๔ ปี

          ๓. ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษาและชุมชน

 

 

๓. ตาราง Log Frame

คำสรุป

(Narrative summary)

ตัวชี้วัด

(Objectively Verible Indicator)

แหล่งพิสูจน์

 (Means of Verification)

เป้าประสงค์ (Goals)

๑.ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

 

๑.ทุกตำบลมีศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น เป็นรูปธรรม อย่างน้อย ๑ แห่ง

๒.ทุกตำบลมีชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนและชุมชน เป็นรูปธรรม อย่างละ ๑ ชมรม

๓.ทุกตำบลมีสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE  ในโรงเรียนและชุมชน เป็นรูปธรรมและชัดเจน

๔.ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ทุกตำบลมีการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

 

 

๑.แบบรายงานผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE

๒.แบบประเมินผลการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

๑.เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

 ๒.เพื่อให้สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

 

 

๑. รพช./รพ.สต.ทุกแห่ง มีการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น อย่างเป็นระบบ

๒.รพช./รพ.สต.ทุกแห่ง จัดให้มีศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ที่เป็นรูปธรรม

๓.รพช./รพ.สต.ทุกแห่ง จัดให้มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนและชุมชน ที่เป็นรูปธรรม

๔.ร้อยละ ๘๐ ของเยาวชน อายุ ๑๐-๒๔ ปี เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE

๕.ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ทุกตำบลมีการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

 

 

๑.แบบรายงานผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE

๒.แบบประเมินผลการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

 

ผลงานหรือผลผลิต (Output)

๑. รพช./รพ.สต. ทุกแห่งมีการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

๒.ระดับตำบล/อำเภอทุกแห่งมีศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

๓.ระดับตำบล/ระดับอำเภอมีชมรม TO BE NUMBER ONE

๔.ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นทุกตำบล เป็นแหล่งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน

 

 

 

๑. รพช./รพ.สต. ทุกแห่งมีการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๒.ระดับตำบล/อำเภอมีศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ที่เป็นรูปธรรม

๓.ระดับตำบล/อำเภอมีชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนและชุมชน ที่เป็นรูปธรรม

๔.ทุกตำบล/อำเภอมีการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น  ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

 

 

๑.แบบรายงานผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE

๒.แบบประเมินผลการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

 

คำสรุป

(Narrative summary)

ตัวชี้วัด

(Objectively Verible Indicator)

แหล่งพิสูจน์

 (Means of Verification)

กิจกรรมหรือกระบวนการ (Process)

๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน

๒.จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในระดับตำบล/อำเภอ

๓.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น  แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานและผู้เกี่ยวข้อง

๔.ทบทวนจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ทุกตำบล

๕.ทบทวนจัดตั้งชมรม  TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนและชุมชนทุกตำบล

๖.รับสมัครและรวบรวมสมาชิกชมรม  TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนและชุมชน ทุกตำบล

๗.ติดตามและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ทุกตำบล

๘.ประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ทุกตำบล

๙.จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

 

๑.ทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ๑ ครั้ง

๒.จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในระดับตำบล/อำเภอ๑ ครั้ง

๓.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานและผู้เกี่ยวข้อง

๔.ทบทวนการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ทุกตำบลๆ ละ ๑ ครั้ง

๕.ทบทวนการจัดตั้งชมรม  TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนและชุมชน ทุกตำบลๆ ละ ๑ ครั้ง

๖.รับสมัครและรวบรวมสมาชิกชมรม  TO BE  NUMBER ONE ในโรงเรียนและชุมชน ทุกตำบล ตลอดปี

๗.ติดตามและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ๑ ครั้ง

๘.ประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ทุกตำบลๆ ๑ ครั้ง

๙.จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ

 

๑.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานฯ

๒.ทะเบียนฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย

๓.รายงานการประชุมฯ

๔.แบบรายงานผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE

๕.แบบประเมินผลการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

 

ปัจจัยนำเข้า (Input)

๑.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับ รพ.สต./รพช.

๒.งบประมาณ P&P Expressed Demand UC 

 

 

๑.จนท.รพ.สต.๑๒ แห่ง/รพ. ๑ แห่ง

 

๒.จำนวน  ๒,๕๐๐ บาท

 

 

๔.งบประมาณ

          ๔.๑ แหล่งงบประมาณ

          งบประมาณจาก

          ๑) งบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัวสำหรับผู้มีสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (P&P    Expressed demand UC)                                                            จำนวน  ,๕๐๐.- บาท

                                                         เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐ บาท ( สองพันห้าร้อยบาทถ้วน )

 

          ๔.๒ รายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายกิจกรรม)

          ๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมเชิงชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

               ๑.๑ ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน ๒๐ คน คนละ ๕๐ บาท

                                                                                                 เป็นเงิน  ๑,๐๐๐ บาท

                          ๒. ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

                                          ๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง                                 เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท

 

รวมทั้งสิ้น จำนวน  ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้

 

๕. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  

          ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

 

๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ

      ๑. นางสาวพรพิมล  วงศ์วรรณา       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน          สสอ.น้ำปาด

      ๒. นางสาวศศิธร     เบ้าลง             ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                 รพ.น้ำปาด

 

๗.การขออนุมัติโครงการ

 

 

 

                                                (ลงชื่อ)....................................................................ผู้เสนอโครงการ

                                                          ( นางสาวพรพิมล   วงศ์วรรณา )  

                                                         เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 

 

                                                (ลงชื่อ)....................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

                                                          ( นางธารินี   โพธิ์ศรี )    

                                                       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

 

                                                (ลงชื่อ)....................................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ

                                                          ( นางมาลี     โล่ห์พานิช )         

                                                          สาธารณสุขอำเภอน้ำปาด

 

 

(ลงชื่อ)....................................................................ผู้อนุมัติโครงการ

                                                          ( นายแพทย์สมบัติ     บุญศักดิ์เลิศ )       

                                                ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด


๘. ผังกำกับแผนการดำเนินงาน ( Gantt Chart )  คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด   ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

 

กิจกรรม / ขั้นตอน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ปี ๒๕๕๔

ปี ๒๕๕๕

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

( ชื่อ – สกุล / หน่วยงาน )

๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ๑ ครั้ง

 

 

 

«

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวพรพิมล          วงศ์วรรณา         

นางสาวศศิธร     เบ้าลง  

คปสอ.น้ำปาด

๒.จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในระดับอำเภอ

๑ ครั้ง

 

 

 

«

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานและผู้เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

«

 

 

 

 

 

 

 

๔.ทบทวนการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนและชุมชน ทุกตำบลๆ ละ ๑ ครั้ง

 

 

 

 

«

 

 

 

 

 

 

 

๕.รับสมัครและรวบรวมสมาชิกชมรม  TO BE  NUMBER ONE ในโรงเรียนและชุมชนทุกตำบล ตลอดปี

 

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

๖.ติดตามและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ทุกตำบลๆ ละ ๑ ครั้ง

 

 

 

«

 

 

 

 

 

 

 

 

๗.จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน TO BE 

UMBER ONE เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ

 

 

 

«

 

 

«

 

 

«

 

 

«