แผนการดำเนินงานคณะกรรมการกิจกรรมพิเศษและจัดหาทุน
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์

     

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
                   - ประสานนายกเหล่ากาชาด เพื่อออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
                        - ประสานกับศาลากลาง เพื่อร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่
                             ปัญหา ปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปร่วมออกหน่วย
                             การแก้ไข จัดทำแผนกำหนดวัน และกำหนดทีมที่จะไปร่วมออกหน่วย
                   - ประสานหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อร่วมออกติดตามเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ฯลฯ
                   - การให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น การเจ็บป่วย การเสียชีวิต ครอบครัวประสบภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุต่างๆ และอื่นๆ
                        - การจัดหาทุนสำหรับสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์