นางศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล
 ประธานกรรมการแม่บ้านสาธาณสุข

สวัสดีค่ะ  สมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด อุตรดิตถ์ทุกท่าน

            ดิฉันในนามประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  ขอขอบคุณคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านฯ    สมาชิกแม่บ้านสาธารณสุข ผู้บริหารระดับจังหวัด  ระดับอำเภอ ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมแม่บ้านฯ ที่ผ่านมาเป็นอย่างดี  อีกทั้งยินดีสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกแม่บ้าน ฯ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น  263  คน

           ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา    สมาคมฯ ได้จัดทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ และกิจกรรมช่วยเหลือสมาชิกสมาคมแม่บ้านฯเองหลายประการ อาทิเช่น ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จพระบรมวาศานุวงศ์ กิจกรรมการดำเนินงานทางด้านสาธารณสุขและสังคม การช่วยเหลือประชาชนผู้ที่เดือดร้อน ตลอดจนการเยี่ยมผู้ป่วยที่เป็นญาติ ของสมาชิกแม่บ้านฯ  พร้อมกันนี้ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกใหม่และเก่า    ให้ได้ทำความรู้จักกันและทำกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ จากการประชุมดังกล่าวได้รับความร่วมมือด้วยดี จากหลาย ๆ ฝ่าย จนทำให้การประชุมบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

          สำหรับกิจกรรมที่จะดำเนินการในปี 2553  นี้  ได้มีสมาชิกให้ข้อเสนอกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เป็นจำนวนมาก   ทางคณะกรรมการสมาคมฯ จะได้จัดประชุม เพื่อพิจารณากำหนดรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินร่วมกันต่อไป    โดยขณะนี้ทางสมาคมแม่บ้านฯ   ได้เปิดเว็บไซด์ของสมาคมฯ   เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารข้อมูล ให้สมาชิกได้รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงาน  อีกทั้งเป็นการสื่อสารข้อมูลระหว่างสมาชิกแม่บ้านฯ ด้วยกัน ในการนี้หากสมาชิกท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสมาคม ฯ  ทางสมาคมฯ  ก็ขอขอบคุณมา ณ  ที่นี้

         สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน อีกครั้งหนึ่ง ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นอย่างดี และพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะ  

 

นางศรีเกษ    ธัญญาวินิชกุล
ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
28 เมษายน 2553