“สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข”

PUBLIC HEALTH  MINISTRY’S LADIES ASSOSIATION (มสส.)
     

ความเป็นมา 
                        กลุ่มแม่บ้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สตรีสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความเห็นพ้องกันเป็นเอกฉันในอันที่จัดเสริมสร้างและดำรงไว้ซึ่งความสามัคคี
ระหว่างแม่บ้านสาธารณสุขกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับทั้งจะได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน และสังคมโดยส่วนรวม