สรุปประชุมแม่บ้าน  
  - เสนอ คำสั่งสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2557 เพื่อพิจารณารับรองจากสมาชิก New...  
     
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เดินทางไปหลวงพระบาง ประเทศลาว ระหว่างวันที่ 19- 21 ธ.ค. 58 
ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมบริจาคเงินเพื่อทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ในการสนับสนุน การดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 27 มกราคม 2555 [ 30 ม.ค. 2555 ] 
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรม "Getting to Zero เอดส์ลดแล้ว ลดอีก" วันที่ 1 ธันวาคม 2554 
ประชุมโครงการพัฒนาจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อลดปัญหาโลกร้อน สมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2554 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 [ 22 พ.ย. 2554 ] 
ประชุมพัฒนาจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อลดปัญหาโรคร้อน จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2554 [ 16 พ.ย. 2554 ] 
เยี่ยมผู้ป่วยของสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุข ณ บ้านพัก ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 31 ตุลาคม 2554 [ 16 พ.ย. 2554 ] 
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุขแสดงความยินดีกับสมาชิกแม่บ้านที่ได้สมาชิกใหม่ในครอบครัว [ 9 พ.ย. 2554 ] 
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ต.บ้านโคน และ อสม.ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ จำนวน 9 ราย วันที่ 25 ต.ค. 2554 
ประชุมสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ต.บ้านโคน และ อสม.ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ จำนวน 9 ราย วันที่ 25 ต.ค. 2554 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการสตรีไทย ห่วงใยสุขภาพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๔ ณ โรงพยาบาลลับแล มี นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ ผอก.รพ.ลับแล ร่วมในพิธีเปิด 
ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะ ออกปฏิบัติงานเยี่ยมเยียนให้ความช่วยเหลือมอบของที่จำเป็น อาหาร เครื่องใช้ แก่ผู้ประสบภัย และเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่ บ้านห้วยคอม,บ้านห้วยเนียม,บ้านเพีย ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2554
ประชุมคณะทำงานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2554 เรื่องการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขด้านวิชาการ ณ ห้องประชุมหลงลับแลชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
เยี่ยมผ้ป่วยสะเก็ดเงิน 23 มีนาคม 2553
สวัสดีปีใหม่ 2553

รณรงค์มอบหน้ากากอนามัยให้เจ้าหน้าที่ ศาลากลางจังหวัด   
วันที่ 22 กรกฎาคม 2552

เยี่ยมผู้ป่วยของสมาชิกสมาคมแม่บ้านที่ตึกศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2552

ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  นวมินทราชินี
ต.งิ้วงาม  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยผู้แทนพระองค์
นายแพทย์บรรเทา เอื้อจิรกุล
วันที่  26  พฤษภาคม  2552

สมาคมแม่บ้าน ฯ ร่วมออกร้านขายของผลิตภัณฑ์ (OTOP)  ณ. อิมแพ็คเมืองทองธานี
วันที่ 20 – 23 มีนาคม  2552

คาราวะผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์

คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านฯ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้าน
 

นายไพศาล ธัญญาวินิชกุล
นายขจร วินัยพานิช
นายเกรียงศักดิ์ โตวนิชย์
นายสมศักดิ์ ม่วงสีเมืองดี     
นางสุจิรา สุขพัฒนานรากุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง 
สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

กรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
นางจินตนา กล่อมศิริ
นางสุจินต์ ภู่ประเสริฐ
นางศิริพรรณ เพ็ญพงษ์
นางจำเนียร ม่วงสีเมืองดี

คณะกรรมการบริหาร
 

นางศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล  ประธานกรรมการ 
เภสัชกรหญิงมาลินี โตวนิชย์ รองประธานกรรมการ
แพทย์หญิงวาสนา วินัยพานิช รองประธานกรรมการ 
นางประเทือง พิมพ์โพธ์
นายอำนาจ บุญเครือชู
นางมาลี โล่ห์พานิช
นางสุทธิพันธ์ ดีพลับ
นางพิไลวรรณ จันทร์สุกรี
นายศุภมิตร ปานธูป
นางพิณทอง พอจิต
นางจิตสวรรค์ ศรีสังข์
นายทรัสดี ก้อนอาทร
น.ส.เพลินจันทร์ เรืองวิรุฬ กรรมการ&เลขานุการ            
นางอัจฉราวดี เสนีย์ กรรมการ&ผู้ช่วยเลขานุการ   
นางนันทวัน  ปุรินทราภิบาล กรรมการ&ผู้ช่วยเลขานุการ   
น.ส.รัตนา  นวมเฟื่อง กรรมการ&ผู้ช่วยเลขานุการ   
นางสาวชนนาถ วิสมิตนันท์ กรรมการ&ผู้ช่วยเลขานุการ   

     

สมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
 • สมาชิกสามัญ
 • รายปี จำนวน 191 คน
 • รายเก่าจำนวน 83 คน รายใหม่ จำนวน 108 คน
 • ตลอดชีพ จำนวน 72 คน
 • รายเก่าจำนวน 40 คน รายใหม่จำนวน 32 คน
 • สมาชิกกิติมศักดิ์
 • สมาชิกกิติมศักดิ์จำนวน 5 คน
 • สมาชิกสมทบ
 • รายปี จำนวน 0 คน
 • รายเก่าจำนวน 0 คน รายใหม่จำนวน 0 คน
 • ตลอดชีพ จำนวน 0 คน
 • รายเก่าจำนวน 0 คน รายใหม่จำนวน 0 คน
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 2 ถนน ฤดีเปรม ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000