โรงพยาบาลลับแลเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานเพื่อชุมชน

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
1
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์55-58
2
แผนที่ยุทธศาสตร์รพ.ลับแล 55-58

 


โรงพยาบาลลับแล เลขที่ 163 ม.11 ถ.อินใจมี ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
โทร.0-5543-1345,0-5543-1976, 0-5543-2104 โทรสารต่อ 105,106