โรงพยาบาลลับแลเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานเพื่อชุมชนองค์การอนามัยโลก World Health organization (WHO)
และองค์กรเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) กำหนดให้วันที่ ๑ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันรณรงค์เอดส์โลก เพื่อให้สังคมโลกได้ตระหนักถึงปัญหาเอดส์และร่วมแก้ไข ซึ่งปัจจุบันเอดส์ยังคงเป็นปัญหาของสังคมโลกทุกประเทศ รวมทั้งประเทศไทย เพราะเป็นโรคที่ยังไม่มียารักษาให้หายขาดได้ และยังไม่มีวัคซีนป้องกันที่ได้ผล ซึ่งแต่ละปีจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงได้กำหนดคำขวัญวันเอดส์โลก“Stop AIDS. Keep The Promise.” “เอดส์หยุดได้..ร่วมใจรักษาสัญญา” และร่วมกำหนดกรอบรณรงค์ ปี๒๕๕๓ ว่า “Universal Access and Human Rights” “สิทธิทางเพศ สิทธิต้านเอดส์คือสิทธิมนุษยชน” เป็นการเน้นย้ำเรื่องสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมของทุกคนทุกเพศ ลดการแบ่งแยกและรังเกียจเดียดฉันท์ผู้ติดเชื้อ
โรงพยาบาลลับแล เลขที่ 163 ม.11 ถ.อินใจมี ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
โทร.0-5543-1345,0-5543-1976, 0-5543-2104 โทรสารต่อ 105,106