โรงพยาบาลลับแลเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานเพื่อชุมชน

สถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จังหวัดอุตรดิตถ์


ลำดับ
ชื่อสถานพยาบาล
ลักษณะ
ที่อยู่
1
คลีนิคคุณหมอ
สาขาเวชกรรม
373 ถ.เขาน้ำตก ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
2
ไพจิตรกุญชรการแพทย์แผนไทย
แผนโบราณ
106/3 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
3
น้ำเค็มการพยาบาลและผดุงครรภ์
ผดุงครรภ์ชั้น 1
113/1 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
4
ลับแลผดุงครรภ์
ผดุงครรภ์ชั้น 1
149 ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
5
สายรุ้งผดุงครรภ์
ผดุงครรภ์ชั้น 1
109 ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
6
ประมาณการผดุงครรภ์
ผดุงครรภ์ชั้น 1
203 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
7
ดุจเดือนการผดุงครรภ์
ผดุงครรภ์ชั้น 1
124 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
8
คลินิกสุจิตราผดุงครรภ์
ผดุงครรภ์ชั้น 1
3 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
9
ลัดดาผดุงครรภ์
ผดุงครรภ์ชั้น 1
4/4 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
10
สมบุญผดุงครรภ์
ผดุงครรภ์ชั้น 2
53 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
11
ลัดดาวัลย์ผดุงครรภ์
ผดุงครรภ์ชั้น 2
162 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
12
ชนวนการผดุงครรภ์
ผดุงครรภ์ชั้น 2
178 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
13
สมสินการผดุงครรภ์
ผดุงครรภ์ชั้น 2
195 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
14
จำรัสการผดุงครรภ์
ผดุงครรภ์ชั้น 2
38/1 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
15
น้ำใสพยาบาลและผดุงครรภ์
ผดุงครรภ์ชั้น 1
104/3 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
16
ธัญวีย์การพยาบาลและผดุงครรภ์
ผดุงครรภ์ชั้น 1
143/1 ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
17
กาญจนาพยาบาลและผดุงครรภ์
ผดุงครรภ์ชั้น 1
1/2 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
18
คลินิกหมอวฤษ
เวชกรรมชั้น 1
531/4 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
19
คลินิกหมอนิภาแพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทย
9/37 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
20
ภัทรพรการพยาบาลและดุงครรภ์
ผดุงครรภ์ชั้น 1
190/2 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
21
หมอจำเนียนแพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทย
851 ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
22
ลิขิตการพยาบาลและผดุงครรภ์
พยาบาลและผดุงครรภ์
173 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
23
ธัญลักษณ์การพยาบาลและผดุงครรภ์
พยาบาลและผดุงครรภ์
25/2 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
24
คลินิกพิชญาภัคการพยาบาลและ ผดุงครรภ์
พยาบาลและผดุงครรภ์
41/6 ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
25
คลินิกน้ำรินการพยาบาลและผดุงครรภ์
พยาบาลและผดุงครรภ์
128 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
26
คลินิกชุตินันท์การพยาบาลและผดุงครรภ์
พยาบาลและผดุงครรภ์
448/1 ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
27
คลินิกสมจิตรการพยาบาลและผดุงครรภ์
พยาบาลและผดุงครรภ์
28/5 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
28
คลินิกอัมพรการพยาบาลและผดุงครรภ์
พยาบาลและผดุงครรภ์
83/1 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
29
ลัดดาการผดุงครรภ์
พยาบาลและผดุงครรภ์
4/4 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
30
อาทิตยาคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์
พยาบาลและผดุงครรภ์
45/4 ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
 


โรงพยาบาลลับแล เลขที่ 163 ม.11 ถ.อินใจมี ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
โทร.0-5543-1345,0-5543-1976, 0-5543-2104 โทรสารต่อ 105,106