ข่าวเดือนกันยายน 2550
วันที่แจ้งข่าว
10 ก.ย. 2550


ขอข้อมูลเพื่อสนับสนุนงบประมาณ(CF)
แจ้ง รพ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อความมั่นคง(CF) ปีงบประมาณ 2551
ส่งข้อมูลฯ ให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.อุตรดิตถ์ ได้ที่ e-mail : nopadol_nado@hotmail.com ภายในวันที่ 13 ก.ย. 2550
(รายละเอียดและสิ่งที่ส่งมาด้วย)
10 ก.ย. 2550
แจ้งการโอนเงิน
แจ้ง รพ.ทุกแห่ง เรื่อง การโอนเงินสำหรับค่าเหมาจ่ายผู้ป่วยใน/นอก กรณีส่งต่อภายในจังหวัด แทน รพ.ชุมชน ทุกแห่ง ปีงบประมาณ 2550
(รายละเอียดและสิ่งที่ส่งมาด้วย)
6 ก.ย. 2550
ขอเชิญระชุม ม.41 ครั้งที่ 5/2550
ขอเชิญคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 ครั้งที่ 5/2550 ในวันที่ 7 ก.ย. 2550 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ 2 รพ.อุตรดิตถ์
ข่าวเดือนสิงหาคม 2550
29 ส.ค. 2550

ขอข้อมูลด้านสุขาภาพ
แจ้ง โรงพยาบาลทุกแห่ง เรื่อง การขอสนับสนุนฐานข้อมูล(Data base) ในรูปแบบ electronic file จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. ข้อมูล 12 แฟ้มตาราง ของโรงพยาบาล ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ระหว่างเดือน ต.ค 49 - ก.ค. 2550
2. ฐานประชากรโรคเรื้อรัง(เบาหวาน , ความดันโลหิตสูง) ที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาล ณ ก.ค. 2550
ส่งข้อมูลให้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.อุตรดิตถ์ ได้ที่ e-mail : tonginta@hotmail.com ภายในวันที่ 30 ส.ค. 2550 (รายละเอียด)
22 ส.ค. 2550

การประชุมสัมนาวิชาการฯ
แจ้ง สสอ.เมืองอุตรดิตถ์ , พิชัย , ตรอน ,ฟากท่า และ ผอ.รพ อุตรดิตถ์ , พิชัย , ตรอน ,ฟากท่า
เรื่อง การประชุมวิชาการมหกรรมสุขภาพสู่การเรียนรู้หลักประกันสุขภาพ ในวันที่ 27 ส.ค. 2550 ณ โรงแรมลาพาโลมา จ.พิษณุโลก
(รายละเอียดและกำหนดการ)
22 ส.ค. 2550

การชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 2550
แจ้ง รพ.ทุกแห่ง เรื่อง กำหนดการปิดรับขออุทธรณ์การขอรับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ปี 2550 ไตรมาสที่ 1-2 ,
การเรียกเก็บค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์และพยาบาล , อัตราการเรียกเก็บค่าห้องและค่าอาหาร (รายละเอียด ทั้ง 3 ไฟล์ )
7 ส.ค. 2550ขอเชิญประชุม CFO ระดับเขต(เขต2)
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ฯ โรงพยาบาลทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ(โปรแกรมผังบัญชีใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข และการวิเคราะห์
์เฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลังสาธารณสุข) ในวันที่ 21-22 ส.ค. 2550 ณ ห้องวังธารา รร.อมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก
ขอให้ โรงพยาบาลทุกแห่งแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.อุตรดิตถ์ ทาง Fax. 055-416827
ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2550 (หนังสือเชิญประชุม) , (รายละเอียดและสิ่งที่ส่งมาด้วย)
6 ส.ค. 2550

ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ (อปสจ.) ครั้งที่6
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด(อปสจ.) ครั้งที่ 6/2550 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2550
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
1 ส.ค. 2550การจัดทำแผนการเงินการคลัง ปี 2551
แจ้ง รพ.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดทำแผนการเงินการคลังเครือข่ายบริการสุขภาพ ปี 2551 สสจ.จึงขอให้เครือข่ายทุกแห่ง จัดทำแผนฯ
เพื่อประกอบการจัดสรรเงินฯ ปี 2551 ส่ง ข้อมูลเป็นไฟล์ ให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.อุตรดิตถ์ ภายในวันที่ 1 ก.ย. 2550
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่)
ข่าวเดือนกรกฎาคม 2550
27 ก.ค. 2550
ประกาศจาก สปสช.
แจ้ง รพ.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งสิทธิประโยชน์ยาต้านไวรัสเอดส์ในระบบหลักประกันสุขภาพ (รายละเอียด)
24 ก.ค. 2550
ประกาศจาก สปสช.
แจ้ง รพ.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางการพิจารณากรณีการกระทำผิดร้ายแรงหรือเกิดซ้ำหลายครั้ง (รายละเอียด)
23 ก.ค. 2550


ขอเชิญประชุม
ขอเชิญคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41ครั้งที่ 4/2550 เข้าร่วมประชุมในวันที่ 26 กรกฎาคม 2550
เวลา 13.30 น. ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ 2 รพ.อุตรดิตถ์
23 ก.ค. 2550


ขอเชิญประชุม
ขอเชิญคณะทำงานเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุม สัมมนา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2550
เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
23 ก.ค. 2550


ขอเชิญประชุม
ขอเชิญ รพ./สสอ. ทุกแห่ง อำเภอละ 4 คน ประชุมรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกตา ในวันที่ 24 กรกรฎาคม 2550 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ 1รพ.อุตรดิตถ์
6 ก.ค. 2550


ขอเชิญประชุม
แจ้ง รพ.อุตรดิตถ์,ลับแล,ตรอน,ท่าปลา,บ้านโคก,ฟากท่า และสสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาเงินเสริมสร้างแรงจูงใจ
ตามผลการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ดาวน์โหลดรายละเอียดและคำสั่ง)
5 ก.ค. 2550


ดาวน์ไฟล์โครงการต้อกระจก รพ.บ้านแพ้ว
แจ้ง รพ./สสอ./สอ. ทุกแห่ง ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอและไฟล์โครงการผ่าตัดต้อกระจกตา รพ.บ้านแพ้ว (จัดประชุม วันที่ 5 ก.ค. 2550
ณ ห้องประชุมสักทอง วิทยาลัยพยาบาลฯ รพ.อุตรดิตถ์) (ดาวน์โหลดไฟล์)
4 ก.ค. 2550


ขอเชิญประชุม (ด่วน)
แจ้ง รพ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาตัดหนี้ระหว่าง โรงพยาบาลชุมชน กับ โรงพยาบาลศูนย์ ในวันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 2550
เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.อุตรดิตถ์ (หนังสือเชิญประชุม)
4 ก.ค. 2550
ขอข้อมูล E-inspection (ด่วน)
แจ้ง รพ.ทุกแห่ง , สสอ. ทุกแห่ง เรื่อง ขอข้อมูลประกอบการนำเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 2 ตาราง คือ
1. ข้อมูลการเข้าร่วมอบรมต่างๆ ของ จนท.หน่วยบริการ 2.ข้อมูลการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่งกลุ่มงานประกันสุขภาพ ภายในวันที่ 6 ก.ค. 2550 ทาง Fax. 055-416827 หรือ E-Mail : tonginta@hotmail.com
(รายละเอียดตาราง)
ข่าวเดือนมิถุนายน 2550
วันที่แจ้งข่าว
12 มิ.ย. 2550

ข่าวสารภายนอก
ประกาศจากเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การประกวดเล่านิทาน เสริมสร้างจินตนาการ สืบสานคุณธรรม เสริมสัมพันธ์วิถีไทย
รวมใจอยู่ดีมีสุข (รายละเอียดและใบสมัคร)
วันที่แจ้งข่าว
8 มิ.ย. 2550

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ (คบปจ.) ครั้งที่ 5
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด(คบปจ.) ครั้งที่ 5/2550 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2550
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (หนังสือเชิญประชุม)
วันที่แจ้งข่าว
8 มิ.ย. 2550


โครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ
แจ้ง สสอ. และโรงพยาบาลทุกแห่ง รายละเอียดเพิ่มเติมจากที่ประชุม กวป. วันที่ 30 พ.ค. 2550 เรื่องโครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่
เฉลิมพระเกียรติมูนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จะมีการประชุมชี้แจงเรื่องการคัดกรองผู้ป่วย จะแจ้งให้ทราบต่อไป
(รายละเอียดและใบสมัคร)
วันที่แจ้งข่าว
7 มิ.ย. 2550


ประกาศจาก สปสช.
สปสช.จะดำเนินการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแทนเด็กแรกเกิดตั้งแต่อายุ 0-5 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.นี้เป็นต้นไป
(รายละเอียด)
วันที่แจ้งข่าว
4 มิ.ย. 2550
ประชุมพิจารณาจัดสรรงบลงทุน(ด่วน)
ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดสรรงบลงทุน ทดแทน ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง เพื่อพัฒนาบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2550
วันที่ 5 มิถุนายน 2550 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (รายละเอียด)
วันที่แจ้งข่าว
1 มิ.ย. 2550


ประชุมคณะอนุกรรมการ ม.41
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41 ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 8 มิถุนายน 2550
เวลา 13.30 น. ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ 1 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ (รายละเอียด)
วันที่แจ้งข่าว
1 มิ.ย. 2550
ประชุมคณะทำงานตรวจสอบเวชระเบียน
ขอเชิญประชุมการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จ.อุตรดิตถ์ ปี 2550 วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2550
เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ 1 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์์(รายละเอียด)
วันที่แจ้งข่าว
1 มิ.ย. 2550
ประชุมชี้แจงการจ่ายเงินชดเชยเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการ
ขอเชิญประชุมชี้แจงการจ่ายเงินชดเชยเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการ  วันที่ 4 มิถุนายน 2550 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องคชสีห์ โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์ (รายละเอียด)
ข่าวเดือนพฤษภาคม 2550
วันที่แจ้งข่าว
28 พ.ค. 2550
สปสช.สาขาเขตพื้นที่(พิษณุโลก) เชิญ รพ.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) จึงได้กำหนดการจัดประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการ
“โครงการพัฒนาระบบการลงทะเบียนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ระยะนำร่อง” ไว้เป็น 2 รุ่น รุ่นที่  1  ระหว่างวันที่ 29 – 30
พฤษภาคม 2550 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 8  มิถุนายน 2550 (โหลดรายละเอียด)
วันที่แจ้งข่าว
6 พ.ค. 2550
ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพฯ
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด ครั้งที่ 7/2550 ในวันที่ 25 พ.ค. 2550
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ 1 รพ.อุตรดิตถ์
วันที่แจ้งข่าว
6 พ.ค. 2550
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพ
ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2550 สำหรับ สสอ. , ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ
ผู้รับผิดชอบงานฯ ในวันที่ 22 พ.ค. 2550 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม สสจ.อุตรดิตถ์ (ไฟล์นำเสนอ)
วันที่แจ้งข่าว
6 พ.ค. 2550
ประชุมวิเคราะห์รายงาน 0110 รง.5
ขอเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน รายงานข้อมูล 0110 รง.5 เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 15 พ.ค. 2550
เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม สสจ.อุตรดิตถ์
ข่าวเดือนเมษายน 2550
วันที่แจ้งข่าว
23 เม.ย. 2550
รายงานผลคัดกรองความเสี่ยงสิทธิข้าราชการและประกันสังคม ปี 2549
แจ้งโรงพยาบาลทุกแห่ง เรื่องให้ตรวจสอบการคัดกรองความเสี่ยงสิทธิข้าราชการและประกันสังคม ปี 2549 ที่ รพ. บันทึกแล้วเป็นสิทธิอื่นๆ
ถ้าตรวจสอบและมีหลักฐานเป็นสิทธิข้าราชการและประกันสังคม ให้ส่งหลักฐานขออุทธรณ์ ไปที่ สปสช. ภายใน เดือนพฤษภาคมนี้
รพ.สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ เว็บคัดกรองความเสี่ยงฯ http://prevention.nhso.go.th/sssprevent/FrmPpLoginMain.jsp
ในหัวข้อรายงานผลการคัดกรองความเสี่ยง หรือ โหลดไฟล์ที่ สสจ.อต. export แล้ว ที่ e-mail Intranet ของ รพ.
วันที่แจ้งข่าว
9 เม.ย. 2550
ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ปี 2550
แจ้งโรงพยาบาลทุกแห่ง สามารถดาวโหลดแนวทางและคู่มือการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปี 2550
(คู่มือ) , (แนวทาง)
วันที่แจ้งข่าว
4 เม.ย. 2550
การรายงานข้อมูล Hospital Profile
แจ้งโรงพยาบาลทุกแห่ง ขอให้ตรวจสอบและบันทึกรายงานข้อมูล Hospital Profile ปี 2547 - 2550 ในระบบ Data Center
ทางเว็บ http://dc.nhso.go.th/datacenter ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2550 รพ.สามารถโหลดไฟล์ที่จังหวัด
Export แล้ว ทาง Mail Intranet ของโรงพยาบาล (หากมีข้อสงสัย/ปัญหา สอบถามได้ที่
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.อุตรดิตถ์ 055-416827, สิทธิเวศน์ ) (รายละเอียด)
วันที่แจ้งข่าว
3 เม.ย. 2550
ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพฯ
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2550 ในวันที่ 25 เมษายน 2550
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ 1 รพ.อุตรดิตถ์
วันที่แจ้งข่าว
3 เม.ย. 2550
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ (คบปจ.)
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด(คบปจ.) ครั้งที่ 4/2550 ในวันที่ 10 เมษายน 2550
เวลา 13.30 น.ณห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่แจ้งข่าว
2 เม.ย.2550
ประชุมคณะอนุกรรมการ ม.41
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 ในวันที่ 3 เมษายน 2550 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
ข่าวเดือนมีนาคม 2550
วันที่แจ้งข่าว
26 มี.ค. 2550
ประชุมพิจารณาจัดสรรงบลงทุน UC
ขอเชิญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล,สสอ. ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมพิจารณาจัดสรรงบลงทุน UC วันที่ 30 มีนาคม 2550
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สสจ.อุตรดิตถ์
วันที่แจ้งข่าว
26 มี.ค. 2550
ประชุม tract C
ประชุมพิจารณางบโครงการ Tract C วันที่ 29 มีนาคม 2550 ณ ห้องประชุม สสจ.อุตรดิตถ์
วันที่แจ้งข่าว
26 มี.ค. 2550
ปลดสิทธิบัตรประกันสุขภาพกรณีเป็นข้าราชการ
แจ้ง รพ. / สสอ. ทุกแห่ง เรื่องแจ้งแนวทางการขอปลดสิทธิบัตรประกันสุขภาพเป็นสิทธิข้าราชการเพื่อเข้าโครงการจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล
(รายละเอียด)
วันที่แจ้งข่าว
14 มี.ค. 2550
ประชุมคณะอนุกรรมการ (คบปจ.)
วันที่ 13 มีนาคม 2550 ประชุมคณะอนุกรรมการบิหารงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับจังหวัด(คบปจ.) ครั้งที่ 3/2550
ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ 1 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เวลา 13.30 - 16.30 น. (ภาพกิจกรรมทั้งหมด)
วันที่แจ้งข่าว
14 มี.ค. 2550
ประชุมคณะอนุกรรมการ(ควบคุมคุณภาพฯ)
วันที่ 13 มีนาคม 2550 ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ 1
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เวลา 09.30 - 12.00 น.(ภาพกิจกรรมทั้งหมด)
วันที่แจ้งข่าว
9 มี.ค. 2550
ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2550
วันที่ 12 มีนาคม 2550 สปสช.สาขาเขตพื้นที่(พิษณุโลก) ร่วมกับ สปสช. สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุม เรื่อง การตรวจประเมิน
เพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการร่วมให้บริการ , และหน่วยบริการส่งต่อ ณ โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์
(ภาพกิจกรรมทั้งหมด)
วันที่แจ้งข่าว
9 มี.ค. 2550
แจ้งการค้างชำระค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอก
แจ้ง รพ.ทุกแห่ง เรื่องการค้างชำระค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2548 - 2549 ด้วย
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ แจ้งการค้างชำระฯ มาที่ สสจ.อุตรดิตถ์ จึงขอให้ รพ.ทุกแห่ง ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ไฟล์ข้อมูลสามารถดาวน์โหลด
ได้ที่ e-mail intranet ของ รพ. (รายละเอียด)
วันที่แจ้งข่าว
8 มี.ค. 2550
แนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการโรคเฉพาะ(Disease Management)
แจ้ง รพ.ทุกแห่ง เรื่องแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการโรคเฉพาะ(Disease Management)
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว(Leukemia) และโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง(Lymphoma) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2550 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่
www.nhso.go.th ที่เมนู สำหรับผู้ให้บริการ / Disease Management / คู่มือการดำเนินงาน
ข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2550
วันที่แจ้งข่าว
2 ก.พ. 2550
ยินดีต้อนรับ แพทย์หญิงอารีย์ ตันบรรจง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (นพ.สสจ.อต. คนใหม่)
(ภาพกิจกรรมต้อนรับ)
ข่าวเดือนมกราคม 2550
วันที่แจ้งข่าว
9 ม.ค. 2550
แนวทางการสนับสนุนงบประมาณฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
แจ้ง รพ.ทุกแห่ง / สสอ. แห่งและประธานชมรมคนพิการทุกอำเภอ ด้วยสำนักงานสาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอแจ้งแนวทางการสนับสนุนงบประมาณภายใต้งบฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการปะจำปี 2550 (รายละเอียด)
วันที่แจ้งข่าว
8 ม.ค. 2550
สรุปข้อมูลผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2549
แจ้ง รพ.ทุกแห่ง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2549 เพื่อนำข้อมูลค่า Adj.RW มาคิดสรุป
จัดสรรเงินปิดบัญช ีปีงบประมาณ ปี 2549 รายละเอียดและไฟล์ตามหนังสือ ที่ อต.0027.005/ว.24 ลว. 4 ม.ค. 2550
มีข้อสงสัยติดต่อ 055 - 416827 , 055 - 411439 ต่อ 110 (สิทธิเวศน์ ทองอินทา)

(รายละเอียด)
ข่าวเดือนธันวาคม 2549
วันที่แจ้งข่าว
14 ธ.ค. 2549
ขยายระยะเวลา การบันทึกข้อมูล คัดกรองความเสี่ยง
แจ้ง สสอ./รพ. ทุก แห่ง สปสช.สาขาเขตพื้นที่(พิษณุโลก)ขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการตรวจคัดกรองความเสี่ยง
ในกลุ่มสิทธิประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ ปีงบประมาณ 2549 ขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549

(รายละเอียด)
มีข้อสงสัยติดต่อ 055 - 411439 ต่อ 112(ประเทือง พิมพ์โพธิ์)
วันที่แจ้งข่าว
7 ธ.ค. 2549
ขอข้อมูลของ รพ.
แจ้ง รพ. ทุกแห่ง กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.อุตรดิตถ์ ขอสนับสนุน ข้อมูลการให้บริการห้องพิเศษ ปีงบประมาณ 2549 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
มีข้อสงสัยติดต่อ 055 - 411439 ต่อ 114(นพดล ศรีทองอ่อน )
วันที่แจ้งข่าว
6 ธ.ค. 2549
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2549 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
และร่วมเดินเทิดพระเกียรติ ณ ศาลาประชาคมและศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
(รายละเอียดภาพกิจกรรม)
วันที่แจ้งข่าว
4 ธ.ค. 2549
ขอเชิญ ประชุมประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพ(สสอ./รพ.ทุกแห่ง)
เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2550 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2549
เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม สสจ.อุตรดิตถ
(รายละเอียดและกำหนดการ)
วันที่แจ้งข่าว
4 ธ.ค. 2549
ขอเชิญประชุม
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด(คบปจ.) ครั้งที่ 2/2550
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2549 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่แจ้งข่าว
4 ธ.ค. 2549
ขอเชิญประชุม
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2550 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2549
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ 1 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
วันที่แจ้งข่าว
4 ธ.ค. 2549
ผู้ป่วยต่างด้าว
แจ้ง สสอ./รพ. ทุกแห่ง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจ้งการเรียกเก็บ ค่าบริการ 30 บาท จากผู้ป่วยต่างด้าวเหมือนเดิม จนกว่าคณะทำงาน
ประกันสุขภาพจะพิจารณา แนวทางใหม่ และแจ้งให้ทราบต่อไป
(รายละเอียด)
มีข้อสงสัยติดต่อ 055 - 411439 ต่อ 112(ประเทือง พิมพ์โพธิ์ )
วันที่แจ้งข่าว
4 ธ.ค. 2549
ระบบ Data Center
แจ้งโรงพยาบาลทุกแห่ง สามารถบันทึกข้อมูลระบบ Data Center ได้ที่เว็บ สปสช.
http://dc.nhso.go.th/datacenter
มีข้อสงสัยติดต่อ 055 - 411439 ต่อ 110 (สิทธิเวศน์ ทองอินทา)
ข่าวเดือนพฤศจิกายน 2549
วันที่แจ้งข่าว
13 พ.ย. 2549
ขอเชิญประชุม
สปสช.เขตพื้นที่พิษณุโลก ขอเชิญตัวแทนผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โรคค่าใช้จ่ายสูงและโรคเรื้อรัง ในวันที่ 20 - 21 พ.ย. 2549 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน  จ.พิษณุโลก
และแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมให้กับสาขาเขตพื้นที่พิษณุโลก ภายในวันที่ 15 พ.ย.
2549 ที่ Fax. 055-247111 หรือ http://www.nhso.go.th/phitsanulok/
(รายละเอียดและหนังสือเชิญประชุม)
วันที่แจ้งข่าว
13 พ.ย. 2549
ขอเชิญประชุม
ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง, สาธารณสุขอำเภอทุกแห่งและผู้แทนหัวหน้าสถานีอนามัย 1 คน รวมอำเภอละ 3 คน
 ประชุมเรื่องการจัดบริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ  ในวันที่ 16 พ.ย. 2549 เวลา 09.00 น.   ณ  ห้องประชุม สสจ.อุตรดิตถ

(รายละเอียด/หนังสือเชิญประชุม)
วันที่แจ้งข่าว
2 พ.ย. 2549
ยกเลิก 30 บาท
ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องยกเลิกค่าบริการทางการแพทย์  30 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2549 นี้

รายละเอียดประกาศ.... ที่มา : เว็บ สปสช.
ข่าวเดือนตุลาคม 2549
วันที่แจ้งข่าว
18 ต.ค. 2549
Cleaning  Day
กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ จะมีการทำความสะอาดห้องทำงาน ( 5 ส. ) เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบ ดีต่อสุขภาพ ให้สมกับเป็น
สำนักงานสาธารณสุขและให้เป็นสำนักงาน น่าอยูู่่ ทุกๆ วันพุธ ที่ 2 ของเดือน จึงขออภัยในความไม่ สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย