บริการดาวน์โหลด
ไฟล์แหล่งรายรับ UC (ดาวน์โหลดExcel)
บริการดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อบริการสาธารณสุข
หน่วยงาน
ที่ใช้
รายละเอียด
ดาวน์โหลด เว็บไซต์อ้างอิง
ที่เกี่ยวข้อง
รพ. โปรแกรมที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ค่า CMI ตามตัวชี้วัดผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รหัส 0204
    -
DRGAudit7 (สำหรับวิเคราะห์)
-   - DRGsIndex3 (สำหรับวิเคราะห์)
    -
TGrp v.3  และ  TGrp v.4 (จัดกลุ่ม DRG)
    - ไฟล์ vfp9dll (ตัวเสริมไฟล์ FoxPro)
    - A.F.5 Rename your files 1.1  (เปลี่ยนชื่อไฟล์ทีละหลายๆ ไฟล์)
(ดาวน์โหลด)  
รพ. โปรแกรมชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ e-Claim 2008 (version 1.3.0.3)
    - บริการผู้ป่วยใน(IP)
    - ANC
    - ค่าใช้จ่ายสูง (Instruments ,การฟอกไต , โรคติเชื้อฉวยโอกาส HIV , Hyperberic Oxygen Therapy ,
      การเข้าถึงยาของผู้ป่วย , การรักษาผู้ป่วยโรคนิ่ว)
    - อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน (ผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัดตามมาตรา 7 , ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน(มาตรา 8) ,
      เด็กแรกเกิด , ผู้รับบริการคลอดสิทธิประกันสังคมสมทบไม่ครบ 7 เดือน ,
      ผู้รับบริการประกันสังคมไม่ครบ 3 เดือน)
    - ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ(ต่างจังหวัด)
(ดาวน์โหลด) สปสช. (E-Claim)
รพ. โปรแกรม iWelfareUC2009 / Welfare
    - .บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป (งบเหมาจ่ายรายหัว OP)
สปสช. (ลงทะเบียน)
รพ. ระบบรายงานข้อมูลการเงินการคลัง
    - ตามแนวทางในคู่มือ OP-PP individual
สำนักพัฒนาระบบ
การเงินการคลัง(สพค.)
รพ./สอ. ระบบข้อมูลผู้ป่วนนอกรายบุคคล(OP-PP individual)
    - โปรแกรมบันทึกการให้บริการผู้ป่วย เช่น JHCIS,HospXP,Hi, Mbase,himpro ฯลฯ
    - โรงพยาบาล(CUP)ส่งข้อมูล 12+8 หรือ 18 แฟ้ม ผ่านระบบ สปสช. http://opindiv.nhso.go.th
    - สถานีอนามัย -ส่ง 18 แฟ้ม ส่งผ่านระบบ Provis ของ สสจ.
กระทรวงสาธารณสุข

Link 1


Link 2
รพ./สอ. ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
    - ประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ บันทึกข้อมูล Hospital Profiles
    - โรงพยาบาล(CUP)ส่งข้อมูล 12+8 หรือ 18 แฟ้ม ผ่านระบบ สปสช. http://opindiv.nhso.go.th
    - สถานีอนามัย -ส่ง 18 แฟ้ม ส่งผ่านระบบ Provis ของ สสจ.
สปสช. (Data Center)
รพ. ระบบบริหาร DMIS เฉพาะโรค
    - Leukemia&Lymphoma , Heamophillia , ผ่าตัดหัวใจ class IV , Cataract , Clef lip/ Clef palate
      Stroke fast track , ASTEMI fast track ,การบริการรักษาโรคนิ่วในระบบขับถ่ายปัสสาวะ
สปสช. (DMIS)
รพ. งบค่าเสื่อม
    - ตามแนวทางในคู่มือบริหารกองทุนหลักประกันฯ ปีงบ2553
สปสช. (งบค่าเสื่อม)

โดย...กลุ่มงานประกันสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์