บริการดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด ปี 2557
ไฟล์นำเสนอ/สรุป
22 เม.ย.2557
- ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (ดาวน์โหลด)
22 พ.ย.2556
- ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปีงบประมาณ 2557 (ดาวน์โหลด)
     
คู่มือ/แนวทาง
24 ก.พ. 2557
- คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุข ปี 2557 (ดาวน์โหลด)
24 ก.พ. 2557
- ตัวอย่างโครงการกองทุนตำบล ปีงบประมาณ 2556 (ดาวน์โหลด)
16 ธ.ค. 2556
- คู่มือบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 (ดาวน์โหลด)
     
ดาวน์โหลด ปี 2556
ไฟล์นำเสนอ/สรุป
25 ต.ค. 2555
- ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 (ดาวน์โหลด)
 
แบบฟอร์มรายงาน
26 ก.ค. 2555
- แบบฟอร์มแผนพัฒนาขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ (ดาวน์โหลด)
11 พ.ค. 2555
- แบบประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ(ประจำ/ส่งต่อ/ปฐมภูมิ) ปีงบประมาณ 2556 (ดาวน์โหลด)
 
คู่มือ/แนวทาง
17 ต.ค. 2555
- คู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 (ดาวน์โหลด)
26 ก.ค. 2555
- แผนการออกตรวจขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปีงบประมาณ 2556 (ดาวน์โหลด)
11 พ.ค. 2555
- แนวทาง บประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ(ประจำ/ส่งต่อ/ปฐมภูมิ) ปีงบประมาณ 2556 (ดาวน์โหลด)
 
ดาวน์โหลด ปี 2555
ไฟล์นำเสนอ/สรุป
24 ส.ค. 2555

- ประชุมร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สสจ.อุตรดิตถ์

(ดาวน์โหลด)
 
โปรแกรม
21 พ.ย. 2554

- Claim Report

(ดาวน์โหลด)
 
แบบฟอร์มรายงาน
2 พ.ย. 2554

- แบบประเมินกองทุนฯ ปี 2554

(ดาวน์โหลด)
1 มิ.ย. 2554
- แบบประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ(ประจำ/ส่งต่อ/ปฐมภูมิ) ปีงบประมาณ 2555 (ดาวน์โหลด)
14 ต.ค. 2554

- แบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41

(ดาวน์โหลด)
14 ต.ค. 2554

- แบบการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชยกรณีผู้ให้บริการ ม.18

(ดาวน์โหลด)
14 ต.ค. 2554

- แบบยื่นอุทธร์ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41

(ดาวน์โหลด)
 
คู่มือ/แนวทาง
30 มี.ค. 2555

- แนวทางการกำหนดนิยามการเจ็บป่วยฉุกเฉิน

(ดาวน์โหลด)
13 ธ.ค. 2554

- แนวทางการจัดสรรงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2555

(ดาวน์โหลด)
1 มิ.ย. 2554

- เกณฑ์การ ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ(ประจำ/ส่งต่อ/ปฐมภูมิ) ปีงบประมาณ 2555

(ดาวน์โหลด)
 
ไฟล์นำเสนอ/สรุป
11 พ.ย. 2554

- ไฟล์นำเสนอประชุมชี้แจงการบริหารจัดการกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2555 วันที่ 11 พ.ย. 2554 ณ รพ.ลับแล

(ดาวน์โหลด)
5-6 ต.ค. 2554

- ไฟล์นำเสนอ สำนักงานปลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการบริหารกองทุนปี 2555 (วันที่ 5-6 ต.ค. 54)

(ดาวน์โหลด)
 
ดาวน์โหลด ปี 2554
ไฟล์นำเสนอ/สรุป
22 ต.ค. 2554 - ประชุมชี้แจงการดำเนงานกองทุนฯปี2554 (22-10-2553) ณ โรงแรมสีหราช
6 ส.ค. 2554 - ไฟล์นำเสนอชี้แจงแนวทางและเกณฑ์ประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2554
(ดาวน์โหลด)
5 ส.ค. 2554 - ไฟล์นำเสนอสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเจรจาไกล่เกลี่ยในระบบประกันสุขภาพ ปี 2553
(ดาวน์โหลด)
3 ส.ค. 2554 - ไฟล์นำเสนอประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิใกล้บ้านใกล้ใจ
(ดาวน์โหลด)
29 มี.ค. 2554 - สรุปผลแผนคำของบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2553 จังหวัดอุตรดิตถ์
(ดาวน์โหลด)
17 ธ.ค. 2554 - ประชุมแนวทางการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีงบประมาณ2553
(ดาวน์โหลด)
4
ดาวน์โหลด ปี 2553
คู่มือ/แนวทาง
15 มี.ค. 2553 - แนวทางการบริหารงบค่าเสื่อมราคา 2553
4
ไฟล์นำเสนอ/สรุป
22 ต.ค. 2553 - ประชุมชี้แจงการดำเนงานกองทุนฯปี2554 (22-10-2553) ณ โรงแรมสีหราช
6 ส.ค. 2553 - ไฟล์นำเสนอชี้แจงแนวทางและเกณฑ์ประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2554
5 ส.ค. 2553 - ไฟล์นำเสนอสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเจรจาไกล่เกลี่ยในระบบประกันสุขภาพ ปี 2553
3 ส.ค. 2553 - ไฟล์นำเสนอประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิใกล้บ้านใกล้ใจ
29 มี.ค. 2553 - สรุปผลแผนคำของบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2553 จังหวัดอุตรดิตถ์
17 ธ.ค. 2552 - ประชุมแนวทางการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีงบประมาณ2553
4
แบบฟอร์มรายงาน
4 ส.ค. 2553 - แบบประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ(ประจำ/ส่งต่อ/ปฐมภูมิ) ปีงบประมาณ 2553 (ใช้ประเมินปีงบประมาณ 2554 ด้วย)
(ดาวน์โหลด)
21 ม.ค. 2553 - แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2553
รหัส 0204 จังหวัดมีการใช้ Case mixed index (CMI) ในการประเมินการบริการที่เหมาะสมกับหน่วยบริการ
(ดาวน์โหลดรพช.)

(ดาวน์โหลดรพศ.)
3 พ.ย. 2552 - แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2552
30 ต.ค. 2552 - แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงบลงทุนทดแทนครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2552
4
 
ดาวน์โหลด ปี 2552
โปรแกรม
7 ส.ค. 2552 - โปรแกรม SmartCard
4
แบบฟอร์ม
21 ส.ค. 2552

- แบบฟอร์มสมัคร เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนสุขภาพตำบล) ประจำปี 2553

(ดาวน์โหลด)
5 ส.ค. 2552

- แบบประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ(ประจำ/ส่งต่อ/ปฐมภูมิ) ปีงบประมาณ 2553

(ดาวน์โหลด)
21 ก ค. 2552

- แบบประเมินการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปี 2552

(ดาวน์โหลด)
7 พ.ค. 2552

- แบบคำขอขึ้นทะเบียน/แบบรายงาน เป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน

(ดาวน์โหลด)
5 พ.ค. 2552

- แบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น(ม.41)

(ดาวน์โหลด)
5 พ.ค. 2552 - แบบการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชยกรณีผู้ให้บริการ ม.18(4)
(ดาวน์โหลด)
7 ม.ค. 2552

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุทชน(PP Community Based) ระดับอำเภอ ปี 2551

(ดาวน์โหลด)
29 ธ.ค. 2551 - แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการงบลงทุนทดแทนครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
เพื่อพัฒนาบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2551
(ดาวน์โหลด)
9 ต.ค. 2551 - แบบรายงาน ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล เพื่อจัดสรรเสริมสร้างแรงจูงใจฯ หน่วยบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2551
  ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่ง , สสอ.ทุกแห่ง  ตรวจสอบแล้วส่งให้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.อุตรดิตถ์
  ภายในวันที่ 15 ต.ค.2551
(ดาวน์โหลด)
15 ก.ย. 2551 - แบบรายงานข้อมูลเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ
  เพื่อประกอบการจัดสรรเงินเสริมสร้างแรงจูงใจ ตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2551
(ดาวน์โหลด)
คู่มือ/แนวทาง
13 พ.ย. 2551 - คู่มือการดำเนินงานบริหารกองทุน UC ปีงบประมาณ 2552
22 พ.ค. 2552 - แนวทางการบริหารงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับพื้นที่ (PP Area based) ปีงบประมาณ 2552
13 พ.ย. 2551 - แนวทางการบริหารงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับพื้นที่ (PP Area based) ปีงบประมาณ 2551
KPI
4 มิ.ย. 2552
ตัวชี้วัดงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Composite Indicators : PP Com.) ปีงบประมาณ 2552
5 ก.พ. 2552
- ตัวชี้วัดในแผนตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2552
  (ตัวชี้วัดที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.อุตรดิตถ์ ได้รับมอบหมาย 2 ตัวชี้วัด)
 
ดาวน์โหลด ปี 2549-2551
KPI
22/12/51 - ตัวชี้วัดสำนักงานสาขาจังหวัด 15 ตัวชี้วัด
22/12/51 - ตัวชี้วัดงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PP) ปี 2551
แบบฟอร์ม
20/08/51 - แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงสถานีอนามัย ปีงบประมาณ 2551 (ดาวน์โหลด)
14/08/51 - แบบฟอร์มติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน(PP Community Based)
  ระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2551
(ดาวน์โหลด)
  - แบบสำรวจระบบสารสนเทศในส่วนงานบริการสุขภาพ และงานสนับสนุนของสถานบริการสุขภาพ (กระทรวง สธ.) (ดาวน์โหลด)
  - แบบฟอร์ม/ตัวชี้วัด การรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2551
  (ปรับจาก 30 ตัวชี้วัด เหลือ 29 ตัวชี้วัด)
(ดาวน์โหลด)
  - แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2551 (ดาวน์โหลด)
  - แบบฟอร์มการวิเคราะห์การเงินการคลัง ปี 2551 (ดาวน์โหลด)
  - แบบฟอร์มประมาณการเงินบำรุง ปี 2551version เขต 2 (ดาวน์โหลด)
  - แบบสำรวจและคัดกรองผู้ป่วยโรคต้อกระจก (ดาวน์โหลด)
  - แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด PP Performance ปี 2550 (ดาวน์โหลด)
  - แบบฟอร์ม ขอข้อมูลเพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อความมั่นคง(CF) ปงบประมาณี 2550 (ดาวน์โหลด)
  - แบบฟอร์ม.ขอมูล.CF.ลูกจ้าง.เบี้ยเลี้ยง.ไม่ทำเวช.ปีงบประมาณ 2551 (ดาวน์โหลด)
  - แบบฟอร์มการจัดทำแผนการเงินการคลังหน่วยบริการ ปี 2551
(ฟอร์ม ปี 2551) , (รพ.อุตรดิตถ์), (รพ.ตรอน), (รพ.ท่าปลา), (รพ.น้ำปาด),
(รพ.ฟากท่า), (รพ.บ้านโคก), (รพ.พิชัย), (รพ.ลับแล), (รพ.ทองแสนขัน)

 
  - แบบตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วง ปี 2550 (ดาวน์โหลด)
- แบบฟอร์มการเสนอโครงการ PP ปี 2550 (ดาวน์โหลด)
 
- ลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ
 
- ยกเลิกสิทธสวัสดิการิข้าราชการ/คนไทยในต่างประเทศ
 
- ยกเลิกสิทธิกรณีถูกจำหน่ายด้วย ทร.97
แบบรายงาน
  - แบบรายงานควบคุมกำกับรายงาน 0110 รง.5 ของเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุข จ.อุตรดิตถ์ ปี 2550
  - แบบรายงานการให้บริการห้องพิเศษ ปี 2549
  - แบบรายงานการจัดทำแผนการเงินการคลังของเครือข่ายสถานบริการ ปี 2549
โปรแกรม/Driver
  - โปรแกรม welfaer UC2 v.1.0.8
  - Driver เครื่องอ่านบัตร Smart Card
คู่มือ/แนวทาง
15/07/51 - คู่มือการดำเนินงานกองทุนฉบับย่อ ปีงบประมาณ 2551
12/05/51 - คู่มือการใช้โปรแกรมโครงการ การตรวจคัดกรองความเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปีงบประมาณ 2551
  - คู่มือการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2551(ชดเชย ปี 2551)
  - คู่มือการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2550(ชดเชย ปี 2550)
  - แนวทางปฏิบัติในการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2550 (ดาวน์โหลด)
  - คู่มือลงทะเบียนออนไลน์ตามมาตรา 8
ไฟล์นำเสนอจากการประชุม
19/03/51
- ไฟล์สถานการณ์ด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการสาธารณสุข จ.อุตรดิตถ์ นำเสนอผู้ตรวจราชการสาธารณสุข
    วันที่ 18-20 มีนาคม 2551
 
- ประชุมแนวทางงานประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2550
เอกสารอื่นๆ
08/02/51 - สรุปการดำเนินงานโครงการสานฝันเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย(ดนตรีไทย) ปี 2550
  - เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ