ตารางประชุมประจำปีงบประมาณ 2550
เดือนกันยายน 2550
ลำดับ
เรื่อง
วันที่/เวลา
สถานที่
ผู้เข้าร่วมประชุม
ดาวน์โหลดไฟล์
2ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเงินการคลัง26ก.ย. 50
13.30 น.

ห้องประชุมสหกรณ์
ออมทรัพย์
สสจ .อุตรดิตถ์
คณะกรรมการ CFO จังหวัด
และ จนท.การเงิน รพ.ทุกแห่ง

 
1


ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
ตามมาตรา 41 ครั้งที่ 5/2550

7 ก.ย. 50
13.30 น.

ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ 2
รพ.อุตรดิตถ์
คณะุอนุกรรมการ ม.41

(สรุปการประชุม)
เดือนสิงหาคม 2550
ลำดับ
เรื่อง
วันที่/เวลา
สถานที่
ผู้เข้าร่วมประชุม
ดาวน์โหลดไฟล์
2ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ
เครือข่ายสถานบริการสุขภาพ จังหวัดอุตรดิตถ์
และติดตามตรวจเยี่ยม รพ.พิชัย

30 ส. ค. 50
10.00 น.

ห้องประชุม สสจ.อต. และ รพ.พิชัย

คณะุกรรมการบริหารการเงินฯ
จ.อุตรดิตถ์

1


ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ
ระดับจังหวัด (อปสจ.) ครั้งที่ 6/2550

7 ส. ค. 50
09.30 น.

ห้องประชุม
สสจ.อุตรดิตถ์
คณะอนุกรรมการบริหารฯ

(สรุปการประชุม)
เดือน กรกฎาคม 2550
ลำดับ
เรื่อง
วันที่/เวลา
สถานที่
ผู้เข้าร่วมประชุม
ดาวน์โหลดไฟล์
7


ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
ตามมาตรา 41 ครั้งที่ 4/2550

26 ก.ค.50
13.30 น.

ห้องประชุม
คอนเฟอร์เรนซ์ 2
คณะอนุกรรมการ ม.41

(สรุปการประชุม)
6


ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ
เครือข่ายสถานบริการสุขภาพ จังหวัดอุตรดิตถ์

26 ก.ค.50
08.30 น.

ห้องประชุมวิชาการ
สสจ.อุตรดิตถ์
คณะเฝ้าระวังสถานการณ์
การเงินการคลัง ของหน่วยบริการ
5ประชุมรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกตาเฉลิมพระเกียติ24 ก.ค.50
08.30 น.

ห้องประชุม
คอนเฟอร์เรนซ์ 1
รพ.อุตรดิตถ์
ผู้รับผิดชอบงาน อำเภอละ 4 คน

4ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินเสริมสร้างแรงจูงใจ
ตามการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ
ปี 2550

18 ก.ค.50
13.30 น.

ห้องประชุม
สสจ.อุตรดิตถ์

ผอ.รพ./สสอ. ทุกแห่ง ,
หัวหน้า สอ. ตัวแทนระดับอำเภอ

3ประชุมเพื่อพิจารณาตัดหนี้ระหว่าง โรงพยาบาลชุมชน กับ
โรงพยาบาลศูนย์


6 ก.ค.50
08.30 -
16.30 น.

ห้องกลุ่มงานประกัน
สสจ.อุตรดิตถ์

ผอ.รพ.ทุกแห่ง ,
จนท.การเงิน รพ.ทุกแห่ง

(หนังสือเชิญประชุม)
2ประชุมโครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่
เฉลิมพระเกียรติมูนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว


5 ก.ค.50
08.30 -
16.30 น.

ห้องประชุมสักทอง
วิทยาลัยพยาบาลฯ
รพ.อุตรดิตถ์
จนท.รพ.ทุกแห่ง
จนท. สสอ./สอ.ทุกแห่ง

(ไฟล์นำเสนอ)
1ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
ตามมมาตรา 41 ครั้งที่ 3/2550


5 ก.ค.50
13.30 -
16.30 น.

ห้องคอนเฟอร์เรนซ์2
รพ.อุตรดิตถ์

คณะอนุกรรมการ ม.41

(สรุปการประชุม)
เดือน มิถุนายน 2550
ลำดับ
เรื่อง
วันที่/เวลา
สถานที่
ผู้เข้าร่วมประชุม
ดาวน์โหลดไฟล์
1


ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ
ระดับจังหวัด(คบปจ.) ครั้งที่ 5/2550

12 มิ.ย.50
13.30 น.

ห้องประชุม
สสจ.อุตรดิตถ์
คณะอนุกรรมการบริหารฯ
(คบปจ.)
(สรุปการประชุม)
2ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
ตามมาตรา 41 ครั้งที่ 2/2550


8 มิ.ย. 50
13.30 น.


ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ 1
รพ.อุตรดิตถ์

คณะอนุกรรมการ ม.41


(สรุปการประชุม)
3การตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน       และความดันโลหิตสูง จ.อุตรดิตถ์ ปี 2550   


6 - 7 มิ.ย. 50
08.30 -
16.30 น.

ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ 1
รพ.อุตรดิตถ์

แพทย์  พยาบาล  เวชสถิติ


4ประชุมพิจารณาจัดสรรงบลงทุน ทดแทน ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง เพื่อพัฒนาบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2550


5 มิ.ย. 50
09.00 -
16.30 น.

ห้องประชุม
สสจ.อุตรดิตถ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ,
สาธารณสุขอำเภอ
(รายละเอียด)
5ประชุมชี้แจงการจ่ายเงินชดเชยเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการ   4 มิ.ย. 50
08.30 -
16.30 น.

ณ  ห้องคชสีห์  โรงแรมสีหราช

แพทย์  ทันตแพทย์  เภสัชกร       จนท.ห้องปฏิบัติการ  นักวิชาการสาธารณสุข
(รายละเอียด)
เดือน พฤษภาคม 2550
ลำดับ
เรื่อง
วันที่/เวลา
สถานที่
ผู้เข้าร่วมประชุม
ดาวน์โหลดไฟล์
1


ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุขระดับจังหวัด ครั้งที่ 7/2550

25 พ.ค. 50
13.30 น.

ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ 1
รพ.อุตรดิตถ์
คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพฯ

(สรุปการประชุม)
2ประชุมชี้แจงการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี 2550 สำหรับ สสอ. , ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ
ผู้รับผิดชอบงานฯ

22 พ.ค. 50
08.30 -
16.30 น.

ห้องประชุม
สสจ.อุตรดิตถ์
สสอ. ,
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ
ผู้รับผิดชอบงานฯ
(ไฟล์นำเสนอ)
3ประชุมวิเคราะห์รายงาน 0110 รง.5 ปี 255015 พ.ค. 50
08.30 -
16.30 น.

ห้องประชุม
สสจ.อุตรดิตถ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ
ผู้รับผิดชอบงานฯ
เดือน เมษายน 2550
ลำดับ
เรื่อง
วันที่/เวลา
สถานที่
ผู้เข้าร่วมประชุม
ดาวน์โหลดไฟล์
1


ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
ตามมาตรา 41 ครั้งที่ 1/2550

3/04/50
13.30 น.

ห้องประชุม
สสจ.อุตรดิตถ์
คณะอนุกรรมการฯ ม.41

(สรุปการประชุม)
2


ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ
ระดับจังหวัด(คบปจ.) ครั้งที่ 4/2550

10/04/50
13.30 น.

ห้องประชุม
สสจ.อุตรดิตถ์
คณะอนุกรรมการบริหารฯ
(คบปจ.)
(สรุปการประชุม)
3


ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุขระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2550

25/04/50
13.30 น.

ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ 1
รพ.อุตรดิตถ์
คณะอนุกรรมการฯ ควบคุมฯ

(สรุปการประชุม)
เดือน มีนาคม 2550
ลำดับ
เรื่อง
วันที่/เวลา
สถานที่
ผู้เข้าร่วมประชุม
ดาวน์โหลดไฟล์
1ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ
ระดับจังหวัด(คบปจ.) ครั้งที่ 3/2550


13/03/50
13.30 -
16.30 น.

ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ 1
รพ.อุตรดิตถ์

คณะอนุกรรมการฯ คบปจ.


(สรุปการประชุม)
2ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุขระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2550


13/03/50
09.00 -
12.00 น.

ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ 1
รพ.อุตรดิตถ์

คณะอนุกรรมการฯ ควบคุมฯ


(สรุปการประชุม)
3ประชุมขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2551 ของเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
(สปสช.เขตพื้นที่พิษณุโลก ร่วมกับ สปสช.สาขา จ.อุตรดิตถ์
จัดประชุม)

12/03/50
08.30 -
16.30 น.

ห้องบอลรูม
โรงแรมสีหราช
จ.อุตรดิตถ์

จนท.เครือข่ายหน่วยบริการฯ
จ.อุตรดิตถ์


 
4


ประชุมพิจาณางบโครงการ Tract C


29/03/50
13.30 น.

ห้องประชุม
สสจ.อุตรดิตถ์
 
5


ประชุมพิจารณาจัดสรรงบลงทุน UC ปีงบประมาณ 2550


30/03/50
13.30 น.

ห้องประชุม
สสจ.อุตรดิตถ์
ผอ.รพ. / สสอ. ทุกแห่ง

 
เดือน ธันวาคม 2549
ลำดับ
เรื่อง
วันที่/เวลา
สถานที่
ผู้เข้าร่วมประชุม
ดาวน์โหลดไฟล์
1ประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพ(สสอ./รพ.ทุกแห่ง)
เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2550

08/12/49
08.30 -
16.30 น.

ห้องประชุม
สสจ.อุตรดิตถ์

ผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพ
รพ./สสอ.ทุกแห่ง

(รายละเอียดและ
กำหนดการ)
2ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ
ระดับจังหวัด(คบปจ.) ครั้งที่ 2/2550


21/12/49
13.30 น.

ห้องประชุมสหกรณ์
ออมทรัพย์์สาธารณสุข
จ. อุตรดิตถ์์
คณะอนุกรรมการ
บริหารงานหลักประกัน
สุขภาพฯ
(สรุปการประชุม)
3ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2550


22/12/49
13.30 น.


ห้องประชุม
คอนเฟอร์เรนซ์ 1
รพ .อุตรดิตถ์
คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพฯ
และมาตรฐานฯ

(สรุปการประชุม)
เดือน พฤศจิกายน 2549
ลำดับ
เรื่อง
วันที่/เวลา
สถานที่
ผู้เข้าร่วมประชุม
ดาวน์โหลดไฟล์
1ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ
ระดับจังหวัด(คบปจ.) ครั้งที่ 1/2550


2/11/49
13.30 น.


ห้องประชุม
สสจ.อุตรดิตถ์

คณะอนุกรรมการบริหารงาน
หลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด

(สรุปการประชุม)

2ประชุมพิจารณางบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ในชุมชนปีงบประมาณ 2550


6/11/49
13.30 น.


ห้องประชุม
สสจ.อุตรดิตถ์

นพ.ขจร วินัยพานิช ประธาน
หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน


 
3ประชุมระบบสารสนเทศศูนย์ประมวลผลกลาง
งานประกันสุขภาพ ( Data  Center )


7/11/49
08.30 น.


ห้องประชุม
สสจ.อุตรดิตถ์


รพศ./รพช./รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
( จนท.ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้างาน)

 
4ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ
ให้กับบุคคลากร ที่ปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ


8/11/49
13.30 น.


ห้องประชุม
สสจ.อุตรดิตถ์


คณะกรรมการ
พิจารณาจ่ายเงินเพิ่มพิเศษฯ

 
5ประชุมแนวทางการจัดบริการปฐมภูมิ
ในเขตพื้นที่พิเศษ


16/11/49
08.30 น.


ห้องประชุม
สสจ.อุตรดิตถ์


คณะกรรมการจัดบริการ
พื้นที่พิเศษ

 
6ประชุมคณะอนุกรรมการคบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการ สาธารณสุขระดับจังหวัดอุตรดิตถ์


27/11/49
13.30 น.

สอ.หาดงิ้ว อ.เมือง
อุตรดิตถ์

คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพฯ


(สรุปการประชุม)

7ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ
ให้กับบุคคลากร ที่ปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ


30/11/49
13.30 น.


ห้องประชุม
สสจ.อุตรดิตถ์


คณะกรรมการ
พิจารณาจ่ายเงินเพิ่มพิเศษฯ


เดือน ตุลาคม 2549
ลำดับ
เรื่อง
วันที่/เวลา
สถานที่
ผู้เข้าร่วมประชุม
ดาวน์โหลดไฟล์
1ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/50

25/10/49
13.30 น.

ห้องประชุม
คอนเฟอร์เรนซ์ 1
รพ.อุตรดิตถ์
คณะอนุกรรมการ
ควบคุมคุณภาพฯ

(สรุปการประชุม)
2ประชุมโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
หลังอุทกภัย (อ.เมืองอ.ลับแล อ.ท่าปลา)


30/10/49
13.30 น.


ห้องประชุม
สสจ.อุตรดิตถ์


ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ