สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Hdc 43 แฟ้ม
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisweb
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
ทิศทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบ 2559
การดำเนินงานโปร่งใส / เรื่องร้องเรียน
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
เอกสารประกอบ KPI
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
โครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

1. นโยบายรัฐมนตรี 2560
2. นโยบายปลัด 2560
3. นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปี 2560
4. ค่านิยมองค์กร MOPH
5. ตัวชี้วัด MOUจังหวัด-อำเภอ ปี 2560 อุตรดิตถ์
6. แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี Thailand 4.0
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

 


 
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 24 ส.ค. 2562 - 27 ส.ค. 2562
26 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562
นำเสนอผลงานเด่นหรือผลงานที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี ปี 2562 [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สสจ.อต.]   รายละเอียด
26 ส.ค. 2562
ขออนุมัติจัดประชุมติดตามสถานการณ์ด้านการเงินการคลัง [ห้องประชุมตรวจสอบภายใน (เก่า) ชั้น 2 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)]   รายละเอียด
26 ส.ค. 2562
ประชุมการจัดเก็บรายได้ งานประกัน รพ. [ห้องประชุมยุทธศาสตร์ (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)]   รายละเอียด
26 ส.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสูตรยาหมอพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ [ห้องประชุมอาคารพัสดุ ชั้น 2 ตึกสีเหลือง (ชื่อไม่เป็นทางการ)]   รายละเอียด
26 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562
นำเสนอผลงานเด่นหรือผลงานที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี ปี 2562 (2) [ห้องประชุมยุทธศาสตร์ (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)]   รายละเอียด
26 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562
นำเสนอผลงานเด่นหรือผลงานที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี ปี 2562 (4) [ห้องประชุมพัสดุ (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)]   รายละเอียด
26 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562
นำเสนอผลงานเด่นหรือผลงานที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี ปี 2562 (5) [ห้องประชุม NCD (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)]   รายละเอียด
27 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562
นำเสนอผลงานเด่นหรือผลงานที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี ปี 2562 (3) [ห้องประชุมตรวจสอบภายใน (เก่า) ชั้น 2 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)]   รายละเอียด
27 ส.ค. 2562
สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว [ห้องประชุมอาคารพัสดุ ชั้น 2 ตึกสีเหลือง (ชื่อไม่เป็นทางการ)]   รายละเอียด
27 ส.ค. 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562 [ห้องประชุมอาคารพัสดุ ชั้น 2 ตึกสีเหลือง (ชื่อไม่เป็นทางการ)]   รายละเอียด
27 ส.ค. 2562
ถอดบทเรียนหมอพื้นบ้านระดับจังหวัด [ห้องประชุม NCD (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)]   รายละเอียด
27 ส.ค. 2562
ประชุมSAT&JITปี 2562 [ห้องประชุมตรวจสอบภายใน (เก่า) ชั้น 2 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)]   รายละเอียด
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 24 ส.ค. 2562 10 รายการล่าสุด
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำสัปดาห์ระบาดที่ 30 [16 ส.ค. 2562]
ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการและขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ [26 ก.ค. 2562]
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) [23 ก.ค. 2562]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน EMR รุ่น 1และ รุ่น2 [12 ก.ค. 2562]
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค [11 ก.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายการเงินการธนาคาร [11 ก.ค. 2562]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม [9 ก.ค. 2562]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 [8 ก.ค. 2562]
ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2562 และ 2563 [8 ก.ค. 2562]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 2 [8 ก.ค. 2562]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดซื้อ <-click

ประจำวันที่ 24 ส.ค. 2562 10 รายการล่าสุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบันทึกเทปและถอดเทปโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 7 ก.พ. 2562 ]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 3 ระบบ  [ 8 ก.พ. 2562 ]
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 5 ก.พ. 2562 ]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น โรงพยาบาลทองแสนขัน ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 3 ม.ค. 2562 ]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยต้า  [ 21 ธ.ค. 2561 ]
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น โรงพยาบาลทองแสนขัน (26 ธ.ค.2561)  [ 26 ธ.ค. 2561 ]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)  [ 21 ธ.ค. 2561 ]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)  [ 20 ธ.ค. 2561 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 24 ส.ค. 2562 10 รายการล่าสุด
[ด่วนที่สุด]รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  [ 9 ส.ค. 2562 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  [ 9 ส.ค. 2562 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  [ 8 ส.ค. 2562 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  [ 8 ส.ค. 2562 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  [ 8 ส.ค. 2562 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  [ 1 ก.ค. 2562 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  [ 28 มิ.ย. 2562 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  [ 26 มิ.ย. 2562 ]
[ด่วนที่สุด]การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 25 มิ.ย. 2562 ]
[ด่วนที่สุด]การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 25 มิ.ย. 2562 ]
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2019 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: November 19 2017 14:23:51.