สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Hdc 43 แฟ้ม
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisweb
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
ทิศทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบ 2559
การดำเนินงานโปร่งใส / เรื่องร้องเรียน
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
เอกสารประกอบ KPI
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
โครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

1. นโยบายรัฐมนตรี 2560
2. นโยบายปลัด 2560
3. นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปี 2560
4. ค่านิยมองค์กร MOPH
5. ตัวชี้วัด MOUจังหวัด-อำเภอ ปี 2560 อุตรดิตถ์
6. แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี Thailand 4.0
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

 


 
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 20 เม.ย. 2562 - 23 เม.ย. 2562
22 เม.ย. 2562 - 25 เม.ย. 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องพ่นสารเคมีในการป้องกันควบคุมโรค [ห้องประชุมอาคารพัสดุ ชั้น 2 (อาคารสีเหลือง)]   รายละเอียด
22 เม.ย. 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทำแผน พชอ. ปี 2562 [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
23 เม.ย. 2562
พัฒนางานIMC [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
23 เม.ย. 2562
ประคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ตึกคนไข้นอก OPD. โรงพยาบาลตรอน [ห้องประชุม ชั้น 2 (ห้องตรวจสอบภายใน เดิม) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 20 เม.ย. 2562 10 รายการล่าสุด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 74(ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2562 [18 เม.ย. 2562]
ประชาสัมพันธ์สถิติการเข้าใช้เว็บไซด์สสจ.ปี 2562 และเว็บสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ [16 เม.ย. 2562]
ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในช่วงฤดูร้อน [5 เม.ย. 2562]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาากรงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16 [26 มี.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Creative Workshop [26 มี.ค. 2562]
การฉีดวัคซีนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า62 [22 มี.ค. 2562]
การตรวจสอบเวชระเบียน IPD (eMA5)ครั้งที่ 6/62 รพ.อต. รพ.ลับเเล รพ.ทองแสนขัน [15 มี.ค. 2562]
ประชาสมัพันธ์หลักสูตร International Master of Public Health Program [15 มี.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางตาสำหรับพยาบาล [12 มี.ค. 2562]
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ [12 มี.ค. 2562]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดซื้อ <-click

ประจำวันที่ 20 เม.ย. 2562 10 รายการล่าสุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบันทึกเทปและถอดเทปโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 7 ก.พ. 2562 ]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 3 ระบบ  [ 8 ก.พ. 2562 ]
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 5 ก.พ. 2562 ]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น โรงพยาบาลทองแสนขัน ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 3 ม.ค. 2562 ]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยต้า  [ 21 ธ.ค. 2561 ]
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น โรงพยาบาลทองแสนขัน (26 ธ.ค.2561)  [ 26 ธ.ค. 2561 ]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)  [ 21 ธ.ค. 2561 ]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)  [ 20 ธ.ค. 2561 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 20 เม.ย. 2562 10 รายการล่าสุด
[ด่วนที่สุด]บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  [ 8 มี.ค. 2562 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษาะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  [ 27 ก.พ. 2562 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2  [ 22 ก.พ. 2562 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [ 8 ก.พ. 2562 ]
[ด่วนที่สุด]บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้ดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  [ 28 ธ.ค. 2561 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  [ 19 ธ.ค. 2561 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่ื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
[ด่วนที่สุด]การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 27 พ.ย. 2561 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [ 26 พ.ย. 2561 ]
[ด่วนที่สุด]รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดระดับปฏิบัติการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 15 พ.ย. 2561 ]
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2019 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: November 19 2017 14:23:51.