นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

 บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Hdc 43 แฟ้ม
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisweb
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
ทิศทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบ 2559
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
เอกสารประกอบ KPI
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
โครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

  นโยบาย รมว.สาธารณสุข ท่านปลัดกระทรวง สธ.
ท่านนพ.สสจ.อต.
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

  
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 

กิจกรรมสาธารณสุข

ประชุมแพทย์แผนไทยและเจ้าพนักงานสาธารณสุข(แผนไทย) ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 18 ส.ค. 2559 ]
ประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เวลา 13.00-16.30 น. [ 15 ส.ค. 2559 ]
Thai Lao Border Health Collaboration Meeting 26-28 july 2016 Seeharaj hotel uttaradit Province [ 8 ส.ค. 2559 ]
การอบรมระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการจัดการในภาวะภัยพิบัติ/สาธารณภัย(PHEICS) ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 1 ส.ค. 2559 ]
คณะกรรมการระดับจังหวัดออกติดตามประเมินผลการดำเนินการพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม ปี 2559 จำนวน สาธารณสุขอำเภอ 9 แห่ง และ รพ.สต. จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 28 ก.ค. 2559 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
       
         

 
 
 
 
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 27 ส.ค. 2559 - 30 ส.ค. 2559
29 ส.ค. 2559
Morning talk [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
29 ส.ค. 2559
VDO Conference ระบบข้อมูล HDC Clound กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 8 (Freeze วันที่ 22 สค.) วาระ ดังนี้ 1.พัฒนาการเด็ก 2 ติดตามวัคซีนopv3 3.ความครบถ้วนของข้อมูล HDC 4.การปรับปรุงข้อมูล ประชากร [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
29 ส.ค. 2559
MCH Board [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
29 ส.ค. 2559
รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
29 ส.ค. 2559
ประชุมบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
30 ส.ค. 2559
ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
30 ส.ค. 2559
VDO Conference การตรวจประเมิน GPP ร้านยา [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 27 ส.ค. 2559 10 รายการล่าสุด
ขอแจ้งเปลี่ยนวันการจัดประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรฯ รุ่นที่ 7 [24 ส.ค. 2559]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [19 ส.ค. 2559]
เชิญชวนสวมเสื้อโปโลสีฟ้าประดับตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 [19 ส.ค. 2559]
ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน [19 ส.ค. 2559]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญฯ [17 ส.ค. 2559]
ขอส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [17 ส.ค. 2559]
ขอส่งวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [17 ส.ค. 2559]
ขอส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [17 ส.ค. 2559]
การประชาสัมพันธ์การจดแจ้งองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. 2559 [17 ส.ค. 2559]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในวันมหิดล [17 ส.ค. 2559]
รายงานผลการสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม [15 ส.ค. 2559]
แบบฟอร์มตรวจสอบข้อมูลเพื่อเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2559 [13 ส.ค. 2559]
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (สสอ.ทุกแห่ง) [9 ส.ค. 2559]
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (รพ.ทุกแห่ง) [9 ส.ค. 2559]
แจ้งปรับปรุงฐานคนตาย ครั้งที่ 1 พร้อมกันทั้งจังหวัดในโปรแกรม jhcis, his ทุกสถานบริการ [5 ส.ค. 2559]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวันที่ 27 ส.ค. 2559 10 รายการล่าสุด
ประกาศราคากลางซื้อ วัสดุการแพทย์ Bone cement with antibiotic โดยวิธีตกลงราคา  [ 24 ส.ค. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ hyaluronate sodium -20mg1.1ml การโดยวิธีตกลงราคา  [ 24 ส.ค. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา_Ceftriaxone inj 1gm. โดยวิธีตกลงราคา  [ 19 ส.ค. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา_Haemo A_low calcium_และHaemo Bโดยวิธีตกลงราคา  [ 19 ส.ค. 2559 ]
จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์19รายการ รพ.ตรอน  [ 19 ส.ค. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา_Sodium valproate inj 400 mg โดยวิธีตกลงราคา  [ 17 ส.ค. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา_Hyaluronate sod. eye drop 0.18% 0.3ml โดยวิธีตกลงราคา  [ 17 ส.ค. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา_5รายการโดยวิธีกรณีพิเศษ  [ 17 ส.ค. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา_Erlotinib tab 150mg. โดยวิธีตกลงราคา  [ 17 ส.ค. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา_Formoterol+Budesonide turbuhaler _4.5+160mcg_ 120doses โดยวิธีตกลงราคา  [ 17 ส.ค. 2559 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 27 ส.ค. 2559 10 รายการล่าสุด
สสจ.กาฬสินธุ์ รับย้ายข้าราชการตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย จำนวน 3 อัตรา  [ 15 ส.ค. 2559 ]
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก รับย้าย รับโอนข้าราชการ  [ 18 ส.ค. 2559 ]
สสจ.ชัยนาท รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการและนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  [ 16 ส.ค. 2559 ]
สสจ.ราชบุรี รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติกการ  [ 22 ส.ค. 2559 ]
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 7 อัตรา  [ 22 ส.ค. 2559 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ  [ 24 ส.ค. 2559 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันประกาศรายชิ่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  [ 24 ส.ค. 2559 ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  [ 16 ส.ค. 2559 ]
สสจ.สิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  [ 17 ส.ค. 2559 ]
สสจ.ยะลา รับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ-ระดับชำนาญการพิเศษ  [ 15 ส.ค. 2559 ]
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2016 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: July 28 2016 20:56:33.