สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Hdc 43 แฟ้ม
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisweb
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
ทิศทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบ 2559
การดำเนินงานโปร่งใส / เรื่องร้องเรียน
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
เอกสารประกอบ KPI
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
โครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

1. นโยบายรัฐมนตรี 2560
2. นโยบายปลัด 2560
3. นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปี 2560
4. ค่านิยมองค์กร MOPH
5. ตัวชี้วัด MOUจังหวัด-อำเภอ ปี 2560 อุตรดิตถ์
6. แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี Thailand 4.0
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

  
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 

กิจกรรมสาธารณสุข

ภญ.พรพิมล ภูวธนานนท์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการอบรมพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยในชุมชนแบบบูรณาการงานการแพทย์แผนไทย งานกิจกรรมบำบัด และงานกายภาพบำบัด ในระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานสาธา [ 22 มิ.ย. 2560 ]
ประชุมเภสัชกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 20 มิ.ย. 2560 ]
ทำบุญประจำปีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 5 มิย. 60 คณะสงฆ์จากวัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม [ 7 มิ.ย. 2560 ]
ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่อออกใบรับรองมาตรฐานร้านใหม่ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 [ 9 พ.ค. 2560 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ google drive, google map วิทยากรจาก ม.นเรศวร [ 5 พ.ค. 2560 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
   
     

 
 
 
 
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 23 มิ.ย. 2560 - 26 มิ.ย. 2560
23 มิ.ย. 2560
ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในกองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว และกองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปี 2560 [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
23 มิ.ย. 2560
ประชุมทันตบุคลากรเดือน มิย.60 [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
23 มิ.ย. 2560
นิเทศงาน คปสอ.ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 [ รพ.น้ำปาด]   รายละเอียด
23 มิ.ย. 2560
เยี่ยมเสริมพลังงานเด็กปฐมวัย อ.พิชัย อ.ตรอน อ.ทองแสนขัน [ห้องประชุม รพ.พิชัย]   รายละเอียด
23 มิ.ย. 2560
ประกวดนวัตกรรมสุขภาพชุมชนดีเด่น [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
23 มิ.ย. 2560
ส่งเอกสารหลักฐาน ITA ตามแบบ Evidence-based [ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
26 มิ.ย. 2560
นิเทศงาน คปสอ.ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 [ รพ.พิชัย]   รายละเอียด
26 มิ.ย. 2560
อบรมการใช้ระบบ HROPS [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
26 มิ.ย. 2560
การใช้โปรแกรมHROPS [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 23 มิ.ย. 2560 10 รายการล่าสุด
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 [22 มิ.ย. 2560]
เชิญร่วมงาน ตๆ ปีเทคนิคการแพทย์ไทย [22 มิ.ย. 2560]
คู่มือการสอบสวนสาเหตุการตายนอกสถานพยาบาล(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2560) [20 มิ.ย. 2560]
คู่มือการใช้งานระบบรายงานข้อมูลการตายในโรงพยาบาล [20 มิ.ย. 2560]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญประชุมวิชาการกุมารเวชกรรม [17 มิ.ย. 2560]
กระทรวงสาธารณสุข ส่งสำเนาหนังสือ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา เชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมพร้อมส่งการปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง [17 มิ.ย. 2560]
ขอความอนุเคราะห์ในการซื้อบัตรเดิน-วิ่ง "ฟันดี สุขภาพดี" มินิมาราธอน ครั้งที่ 4 [17 มิ.ย. 2560]
เชิญชวนส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุม [17 มิ.ย. 2560]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม [17 มิ.ย. 2560]
ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานรัฐมนตรี ที่ สธ 0100.2/1816 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 [17 มิ.ย. 2560]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และประชุมวิชาการระบบสุขภาพชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 [17 มิ.ย. 2560]
ุร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือ เพื่อเผยแพร่สู่วงกว้าง [17 มิ.ย. 2560]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 [17 มิ.ย. 2560]
ขอส่งสำเนาหนังสือมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ที่ ว.3/2560 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 [17 มิ.ย. 2560]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม [17 มิ.ย. 2560]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดซื้อ <-click

ประจำวันที่ 23 มิ.ย. 2560 10 รายการล่าสุด
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ 22 รายการ โดยวิธีตกลงราคา  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ 37 รายการ โดยวิธีตกลงราคา  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ 32 รายการ โดยวิธีตกลงราคา  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ 13 รายการ โดยวิธีตกลงราคา  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยาAlfacalcidol cap 0.25mcg โดยวิธีตกลงราคา  [ 19 มิ.ย. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา 5 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ  [ 19 มิ.ย. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา Pitavastatin tab 2mg โดยวิธีตกลงราคา  [ 19 มิ.ย. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา Iopamidol 300 mg-ml50ml โดยวิธีตกลงราคา  [ 19 มิ.ย. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยาcefdinir cap 100 mgโดยวิธีตกลงราคา  [ 19 มิ.ย. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา Alfuzosin XL tab 10mg โดยวิธีตกลงราคา  [ 19 มิ.ย. 2560 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 23 มิ.ย. 2560 10 รายการล่าสุด
สสจ.ลำปาง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)  [ 14 มิ.ย. 2560 ]
โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)  [ 15 มิ.ย. 2560 ]
สสจ.ลำพูน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  [ 16 มิ.ย. 2560 ]
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/โอน ข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ  [ 19 มิ.ย. 2560 ]
สสจ.มหาสารคาม รับสมัครคัดเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
สสจ.นครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  [ 7 มิ.ย. 2560 ]
สสจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  [ 12 มิ.ย. 2560 ]
รับสมัครเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE ในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 (แก้ไข)  [ 16 มิ.ย. 2560 ]
โรงพยาบาลพุทธโสธร รับย้าย/โอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  [ 14 มิ.ย. 2560 ]
สสจ.นครนายก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ  [ 8 มิ.ย. 2560 ]
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2017 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: April 27 2017 11:51:07.