สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Hdc 43 แฟ้ม
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisweb
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
ทิศทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบ 2559
การดำเนินงานโปร่งใส / เรื่องร้องเรียน
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
เอกสารประกอบ KPI
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
โครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

1. นโยบายรัฐมนตรี 2560
2. นโยบายปลัด 2560
3. นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปี 2560
4. ค่านิยมองค์กร MOPH
5. ตัวชี้วัด MOUจังหวัด-อำเภอ ปี 2560 อุตรดิตถ์
6. แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี Thailand 4.0
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

  
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 

กิจกรรมสาธารณสุข

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5ปี วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสีหราช [ 9 ส.ค. 2560 ]
ภญ.พรพิมล ภูวธนานนท์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการอบรมพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยในชุมชนแบบบูรณาการงานการแพทย์แผนไทย งานกิจกรรมบำบัด และงานกายภาพบำบัด ในระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานสาธา [ 22 มิ.ย. 2560 ]
ประชุมเภสัชกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 20 มิ.ย. 2560 ]
ทำบุญประจำปีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 5 มิย. 60 คณะสงฆ์จากวัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม [ 7 มิ.ย. 2560 ]
ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่อออกใบรับรองมาตรฐานร้านใหม่ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 [ 9 พ.ค. 2560 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
   
     

 
 
 
 
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 20 ส.ค. 2560 - 23 ส.ค. 2560
21 ส.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการ ม.41 [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
21 ส.ค. 2560
ประชุมการจัดทำข้อมูล IS [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
21 ส.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
22 ส.ค. 2560
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
22 ส.ค. 2560
เตรียมอบรมการจัดการอุบัติภัยหมู่และการประสานงานระหว่างหน่วยปฏิบัติการบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน [ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ]   รายละเอียด
22 ส.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารฯ [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
22 ส.ค. 2560
ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี 2561-2565)สสจ.อุตรดิตถ์ [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
22 ส.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย [ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
23 ส.ค. 2560
ประชุม Executive Board [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
23 ส.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการ CFO [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
23 ส.ค. 2560
ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี 2561-2565) สสจ.อุตรดิตถ์ (ต่อ) [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
23 ส.ค. 2560
สอบลูกจ้างชั่วคราว [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
23 ส.ค. 2560
สอบลูกจ้างชั่วคราว นวก.สาธา [ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 20 ส.ค. 2560 10 รายการล่าสุด
แผนยุทธศาสตร์ปี 2560-2564 [16 ส.ค. 2560]
สป.สธ. ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว263 [11 ส.ค. 2560]
ขออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา [11 ส.ค. 2560]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโลกภาคพื้นเอเซียแปซิฟิกปี ค.ศ.2017 Wonca Asia Pacific Regional Conference 2017 (Wonca APRC 2017) [11 ส.ค. 2560]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม [11 ส.ค. 2560]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเสวนา [11 ส.ค. 2560]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้ในการป้องกันและดูแลภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง และโรคไตเรื้อรัง [11 ส.ค. 2560]
ขอเชิญประชุมสัมมนา นำเสนอผลงานดีเด่นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยของ 12 เขตสุขภาพ ประจำปี 2560 [11 ส.ค. 2560]
สป.สธ. ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว270 [11 ส.ค. 2560]
กระทรวงสาธารณสุข ขอส่งสำเนาหนังสือคณะรัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ที่ ศธ 0526.02/ว521 [11 ส.ค. 2560]
กระทรวงสาธารณสุข ขอส่งสำเนาหนังสือคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ศธ 0517.361/สส.ว. 00148 [11 ส.ค. 2560]
ขอรับการสนับสนุน เพื่อสมทบทุนโครงการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเดิน-วิิ่ง มินิ-อาล์ฟ มาราธอน 2017 [11 ส.ค. 2560]
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล [11 ส.ค. 2560]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ [11 ส.ค. 2560]
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการสมาคมศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง ประจำปี 2560 [11 ส.ค. 2560]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดซื้อ <-click

ประจำวันที่ 20 ส.ค. 2560 10 รายการล่าสุด
ประกาศราคากลาง ซื้อยา erythropoietin alfa inj -4000uต่อamp โดยวิธีตกลงราคา  [ 17 ส.ค. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ hyaluronate sodium -20 mg.ต่อ1.1 ml. โดยวิธีตกลงราคา  [ 17 ส.ค. 2560 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  [ 17 ส.ค. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา iopamidol 300 mgต่อml-50ml โดยวิธีตกลงราคา  [ 17 ส.ค. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา ranibizumab inj 10mgต่อml-0.23ml โดยวิธีตกลงราคา  [ 17 ส.ค. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา donepezil oro disperible tab-5mg โดยวิธีตกลงราคา  [ 17 ส.ค. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา NSS-100ml โดยวิธีตกลงราคา  [ 17 ส.ค. 2560 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  [ 17 ส.ค. 2560 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 17 ส.ค. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ balloon dilator 12-15 mm. โดยวิธีตกลงราคา  [ 16 ส.ค. 2560 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 20 ส.ค. 2560 10 รายการล่าสุด
โรงพยาบาลพุทธโสธร ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)  [ 9 ส.ค. 2560 ]
รับย้ายข้าราชการ  [ 2 ส.ค. 2560 ]
สสจ.พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และ นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา  [ 3 ส.ค. 2560 ]
รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ  [ 27 ก.ค. 2560 ]
รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ  [ 26 ก.ค. 2560 ]
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา  [ 3 ส.ค. 2560 ]
สสจ.พัทลุง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  [ 29 ก.ค. 2560 ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [ 25 ก.ค. 2560 ]
สสจ.พัทลุง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการพิเศษ  [ 27 ก.ค. 2560 ]
กระทรวงมหาดไทย รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย)เข้ารับราชการ  [ 26 ก.ค. 2560 ]
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2017 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: August 20 2017 03:17:05.