นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

 บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Hdc 43 แฟ้ม
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisweb
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
ทิศทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบ 2559
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
เอกสารประกอบ KPI
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
โครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

  นโยบาย รมว.สาธารณสุข ท่านปลัดกระทรวง สธ.
ท่านนพ.สสจ.อต.
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

 


 
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 

กิจกรรมสาธารณสุข

ประชุมชี้แจงเกณฑ์การตรวจประเมินการนวดไทยในสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนและสถานประกอบการภาคเอกชน วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 11 ก.ค. 2559 ]
กิจกรรมรณรงค์การสร้างความตระหนักรู้ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ [ 8 ก.ค. 2559 ]
การประชุมสัมมนาการพัมนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ ๒ ปี ๕๙ ณ โรงแรมกิ่งทองรีสอร์ท จ.อุตรดิตถ์ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ [ 4 ก.ค. 2559 ]
การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2559 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 29 มิ.ย. 2559 ]
รพ.พิชัย รับประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPHNQC) จากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [ 21 มิ.ย. 2559 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
       
         

 
 
   
   
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 26 ก.ค. 2559 - 29 ก.ค. 2559
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 26 ก.ค. 2559 10 รายการล่าสุด
แบบฟอร์มงบลงทุน 5 ปี (เพื่อการประชุมวันที่ 14 ก.ค. 59) (แก้ไข) [13 ก.ค. 2559]
ข้อสั่งการคณะรัฐมนตรี เมื่อ 14 มิถุนายน 2559 [13 ก.ค. 2559]
ข้อสั่งการคณะรัฐมนตรี เมื่อ 21 มิถุนายน 2559 [12 ก.ค. 2559]
ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ [12 ก.ค. 2559]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [8 ก.ค. 2559]
ประชาสัมพันธ์การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. [8 ก.ค. 2559]
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ [8 ก.ค. 2559]
ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์ [8 ก.ค. 2559]
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 8 [7 ก.ค. 2559]
ข้อสั่งการคณะรัฐมนตรี เมื่อ 3 พฤษภาคม2559 [7 ก.ค. 2559]
การสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัย R2R [7 ก.ค. 2559]
ข้อสั่งการคณะรัฐมนตรี เมื่อ 23กุมภาพันธ์ 2559 [7 ก.ค. 2559]
ข้อสั่งการคณะรัฐมนตรี เมื่อ 19 เมษายน 2559 [7 ก.ค. 2559]
ข้อสั่งการคณะรัฐมนตรี เมื่อ 10พฤษภาคม2559 [7 ก.ค. 2559]
การแอบอ้างบิดเบือนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) [7 ก.ค. 2559]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวันที่ 26 ก.ค. 2559 10 รายการล่าสุด
ประกาศราคากลาง ซื้อยา_Tamsulosin HCl Prolonged Release tab 0.4mg โดยวิธีตกลงราคา  [ 22 ก.ค. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา_Iopamidol 300 mgml 50ml และ370mg50mlโดยวิธีตกลงราคา  [ 22 ก.ค. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา_Desflurane USP 240mlโดยวิธีตกลงราคา  [ 22 ก.ค. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา_Liposomal Amphotericin B inj 50mgโดยวิธีตกลงราคา  [ 22 ก.ค. 2559 ]
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ 21 รายการโดยวิธีตกลงราคา  [ 22 ก.ค. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์_Suction Catheter NO 12และ14โดยวิธีตกลงราคา.pdf โดยวิธีตกลงราคา  [ 15 ก.ค. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา_Set IV แอร์ยาว โดยวิธีตกลงราคา.pdf โดยวิธีตกลงราคา  [ 15 ก.ค. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา_Formoterol+Budesonide turbuhaler (4.5+160mcg) 120doses โดยวิธีตกลงราคา  [ 15 ก.ค. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา_Bevacizumab inj 100mgต่อ4ml โดยวิธีตกลงราคา  [ 15 ก.ค. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา_Rabies vaccine inj โดยวิธีตกลงราคา  [ 15 ก.ค. 2559 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 26 ก.ค. 2559 10 รายการล่าสุด
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2016 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: July 17 2016 09:06:05.