สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Hdc 43 แฟ้ม
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisweb
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
ทิศทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบ 2559
การดำเนินงานโปร่งใส / เรื่องร้องเรียน
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
เอกสารประกอบ KPI
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
โครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

1. นโยบายรัฐมนตรี 2560
2. นโยบายปลัด 2560
3. นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปี 2560
4. ค่านิยมองค์กร MOPH
5. ตัวชี้วัด MOUจังหวัด-อำเภอ ปี 2560 อุตรดิตถ์
6. แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี Thailand 4.0
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

  
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 

กิจกรรมสาธารณสุข

การประชุมจัดทำแผนดำเนินงานอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 18-19 ก.ย.2560 ณ ห้องคัทลียา 1 โรงแรมฟรายเดย์ จ.อุตรดิตถ์ ทีมงาน ร่วมคิด ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อพัฒนาร่วมกัน [ 21 ก.ย. 2560 ]
การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5ปี สสจ.อต. ครั้งที่่ 2 / 2560 ณ โรงแรมต้นทอง รีสอร์ท วันที่ 31 สิงหาคม 2560 - 3 กันยายน 2560 [ 6 ก.ย. 2560 ]
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5ปี วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสีหราช [ 9 ส.ค. 2560 ]
ภญ.พรพิมล ภูวธนานนท์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการอบรมพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยในชุมชนแบบบูรณาการงานการแพทย์แผนไทย งานกิจกรรมบำบัด และงานกายภาพบำบัด ในระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานสาธา [ 22 มิ.ย. 2560 ]
ประชุมเภสัชกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 20 มิ.ย. 2560 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
   
     

 
 
 
 
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 24 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
24 ต.ค. 2560
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
24 ต.ค. 2560
ประชุมแผนเงินบำรุง แผนการจัดซื้อ [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
24 ต.ค. 2560
ขอเชิญประชุมคณะด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 3 [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
25 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
Vdo Conference การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
25 ต.ค. 2560
ประชุมซักซ้อมทีมการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
26 ต.ค. 2560
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (หยุดราชการ) [จังหวัดอุตรดิตถ์ วัดพระแท่นศิลาอาสน์]   รายละเอียด
27 ต.ค. 2560
พิจารณา KPI และ Template [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 24 ต.ค. 2560 10 รายการล่าสุด
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ทันตบุคลากร [11 ต.ค. 2560]
่ขอส่งคู่มือการขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนคุ้มครองเด็ก [11 ต.ค. 2560]
ขอเชิญเข้าประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [11 ต.ค. 2560]
ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประจำปี 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ [11 ต.ค. 2560]
ขอให้ข้าราชการที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 [11 ต.ค. 2560]
ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับรพะราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [10 ต.ค. 2560]
ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 16 [9 ต.ค. 2560]
วิธีเปิดไฟล์ใน UTO LAN ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จากที่บ้าน [7 ต.ค. 2560]
กระทรวงสาธารณสุข ขอส่งสำเนาหนังสือคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ ศธ 0516.14/ว 2177 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 [5 ต.ค. 2560]
กระทรวงสาธารณสุข ขอส่งสำเนาหนังสือคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ ศธ 0516.14/ว 1885 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 [5 ต.ค. 2560]
ขอส่งสำเนาหนังสือสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย ที่ สสพท. 18/2560 ลงวันที่ 20 กันยายน 2560 [5 ต.ค. 2560]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ และขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการ [4 ต.ค. 2560]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว [4 ต.ค. 2560]
ขอเชิญข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ที่เป็นทัตบุคลากรและผู้สนใจ [4 ต.ค. 2560]
บัญชีรายละเอียดและราคาของนวัตกรรมไทย [4 ต.ค. 2560]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดซื้อ <-click

ประจำวันที่ 24 ต.ค. 2560 10 รายการล่าสุด
m61-0245ประกาศราคากลาง ซื้อยา 12 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 21 ต.ค. 2560 ]
m61-0409ประกาศราคากลาง ซื้อยา 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 21 ต.ค. 2560 ]
ประกาศโรงพยาบาลอุตรดิตถ์  [ 20 ต.ค. 2560 ]
m61-0188ประกาศราคากลาง ซื้อยา 15 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 18 ต.ค. 2560 ]
m61-0160ประกาศราคากลาง ซื้อยา 10 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 18 ต.ค. 2560 ]
m61-0072ประกาศราคากลาง ซื้อยา 13 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 18 ต.ค. 2560 ]
m61-0219ประกาศราคากลาง ซื้อยา 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 18 ต.ค. 2560 ]
m61-0138ประกาศราคากลาง ซื้อยา 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 18 ต.ค. 2560 ]
m61-0145ประกาศราคากลาง ซื้อยา 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 18 ต.ค. 2560 ]
m61-0227ประกาศราคากลาง ซื้อยา 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 18 ต.ค. 2560 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 24 ต.ค. 2560 10 รายการล่าสุด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ  [ 2 ต.ค. 2560 ]
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ  [ 29 ก.ย. 2560 ]
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  [ 29 ก.ย. 2560 ]
ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) สถานีอนามัยคอรุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 5 ต.ค. 2560 ]
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ครั้งที่ 2  [ 26 ก.ย. 2560 ]
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำการศึกษา 2561  [ 28 ส.ค. 2560 ]
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวนาญ  [ 26 ก.ย. 2560 ]
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี รับย้ายข้าราชการ  [ 19 ก.ย. 2560 ]
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  [ 15 ก.ย. 2560 ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  [ 21 ก.ย. 2560 ]
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2017 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: October 12 2017 13:07:04.