นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

 บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisdb 21 แฟ้ม
ระบบอัตโนมัติสารสนเทศสาธารณสุข HIC2
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ 54
การออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคกลาง
โครงสร้างข้อมูล 21 แฟ้ม + 16 แฟ้ม + 7 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

  นโยบาย รมว.นพ.ประดิษฐ และ นพ.ชลน่าน
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

 
 
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 

กิจกรรมสาธารณสุข

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสาธารณสุขด้านการประเมินผลงานสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ห้องประชุม กรอ. อาคาร ICIT ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 [ 29 ส.ค. 2557 ]
ประชาคมไข้เลือดออกบ้านวังหมู ตำบลหาดกรวด วันที่ 15 สิงหาคม 2557 [ 19 ส.ค. 2557 ]
ประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคดีเด่นระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกระดับเขต อ.พิชัย และอำเภอเมือง [ 14 ส.ค. 2557 ]
ประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคดีเด่นระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกระดับเขต อ.ทองแสนขัน และอำเภอท่าปลา [ 14 ส.ค. 2557 ]
ตักบาตรทำบุญ วันแม่ 12 สิงหาคม 2557 [ 13 ส.ค. 2557 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
         
  รายงาน
บริหารเวชภัณฑ์
ตรวจวิเคราะห์
ยา เครื่องสำอาง
         

 
 
           
           
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 2 ก.ย. 2557 - 5 ก.ย. 2557
2 ก.ย. 2557
ประชุมพิจารณาจัดลำดับปัญหาสาธารณสุข เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี 2558 [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
2 ก.ย. 2557
ประชุมรับรองผลการเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2557 [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
2 ก.ย. 2557
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
3 ก.ย. 2557 - 4 ก.ย. 2557
โครงการจัดอบรมการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมสารบรรณ สาสุข [Convention Hall รพ.อุตรดิตถ์]   รายละเอียด
4 ก.ย. 2557
สืบสวนข้อเท็จจริง [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
5 ก.ย. 2557
สืบสวนข้อเท็จจริง [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
5 ก.ย. 2557
ประชุมคณะทำงานงานประชุมวิชาการสาธารสุขและงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
5 ก.ย. 2557
ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ (CFO) และทีมเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านการเงินการคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ [สาธารณสุขอำเภอเมือง]   รายละเอียด
     
 

หนังสือราชการ

ประจำวันที่ 2 ก.ย. 2557 10 รายการล่าสุด
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 2 ก.ย. 2557 10 รายการล่าสุด
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 2 พิษณุโลก เรื่อง การบริหารจัดการงบค่าเสื่อม [2 ก.ย. 2557]
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ [2 ก.ย. 2557]
ขอเชิญประชุม คณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพฯ (CFO) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2557 [2 ก.ย. 2557]
ขอเชิญประชุม คณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพฯ (CFO) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2557 [2 ก.ย. 2557]
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ [1 ก.ย. 2557]
ข้อเสนอแนวคิดวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน [30 ส.ค. 2557]
[ด่วนที่สุด] แนวทางการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [27 ส.ค. 2557]
ไฟล์ตัวอย่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมการใช้และเขียนโปรแกรม 25-26 ส.ค. 57 [26 ส.ค. 2557]
แบบทดสอบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ google docs สำหรับผู้เข้าประชุมวันที่ 25-26 ส.ค. 57 [26 ส.ค. 2557]
ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย" [25 ส.ค. 2557]
ขอส่งสำเนาคำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" [21 ส.ค. 2557]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติของจังหวัดอุตรดิตถ์ [21 ส.ค. 2557]
นโยบายการปฏิรูปของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ [20 ส.ค. 2557]
ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (เริ่มใหม่) ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ [20 ส.ค. 2557]
ขอให้ติดตามการถ่ายทอดสดความเข้าใจเแกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางฯ [19 ส.ค. 2557]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวันที่ 2 ก.ย. 2557 10 รายการล่าสุด
[ด่วนที่สุด]ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการจัดซื้อยา และขอความร่วมมือเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ  [ 18 ส.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการจัดซื้อยา และขอความร่วมมือเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ  [ 28 ก.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  [ 7 ส.ค. 2557 ]
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ในการลำเลียง/ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน  [ 21 ก.ค. 2557 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ครั้งที่ 2)  [ 13 มิ.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  [ 2 มิ.ย. 2557 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  [ 20 พ.ค. 2557 ]
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) โรงพยาบาลตรอน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  [ 30 เม.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]สอบราคาจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ยกเลิก สอบราคาจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม รพ.ลับแล ปี 2557  [ 9 เม.ย. 2557 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 2 ก.ย. 2557 10 รายการล่าสุด
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2014 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: August 29 2014 14:36:19.