นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

 บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Hdc 43 แฟ้ม
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisweb
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
ทิศทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบ 2559
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
เอกสารประกอบ KPI
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
โครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

  นโยบาย รมว.สาธารณสุข ท่านปลัดกระทรวง สธ.
ท่านนพ.สสจ.อต.
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

 


 
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 

กิจกรรมสาธารณสุข

การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2559 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 29 มิ.ย. 2559 ]
รพ.พิชัย รับประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPHNQC) จากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [ 21 มิ.ย. 2559 ]
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 17 มิ.ย. 2559 ]
งานเภสัชสาธารณสุข กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯออกตรวจแนะนำและเก็บตัวอย่างเครื่องสำอางเพื่อตรวจวิเคราะห์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 17 มิ.ย. 2559 ]
การนิเทศงาน คปสอ. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 [ 17 มิ.ย. 2559 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
       
         

 
 
   
   
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 29 มิ.ย. 2559 - 2 ก.ค. 2559
29 มิ.ย. 2559
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
30 มิ.ย. 2559
ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
1 ก.ค. 2559
ประชุม กวป. [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 29 มิ.ย. 2559 10 รายการล่าสุด
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 [28 มิ.ย. 2559]
แนวทางกำหนดรายชื่อ รพ.ทุรกันดาร (รพ.บ้านโคก, รพ.น้ำปาด,รพ.ฟากท่า) [28 มิ.ย. 2559]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ [22 มิ.ย. 2559]
รายชื่อเพื่อแก้ไขทะเบียน DMHT ครั้งที่ 1 พร้อมกันทั้งจังหวัด [22 มิ.ย. 2559]
แบบประเมินผลงาน ระดับชำนาญงาน [21 มิ.ย. 2559]
แบบฟอร์ม ส่งผลเลื่อนเงินเดือนกรณี คืนเงิน (0.1) [20 มิ.ย. 2559]
ข้อเสนอแนวคิดวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ [20 มิ.ย. 2559]
แบบประเมินผลงาน [20 มิ.ย. 2559]
เอกสารขอรับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน [20 มิ.ย. 2559]
แบบฟอร์มส่งผลการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติม ณ วันที่ 1 เมษายน 2559 [20 มิ.ย. 2559]
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 [17 มิ.ย. 2559]
รายชื่อเพื่อแก้ไขทะเบียน DMHT ครั้งที่2 พร้อมกันทั้งจังหวัด [4 มิ.ย. 2559]
แนวทางการบริหารจัดการค่าบริการสาธารณสุขเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปี 2559 [14 มิ.ย. 2559]
ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2559 [14 มิ.ย. 2559]
สรุปรายงานอนามัยแม่และเด็กไตรมาส4 ปี 2558 [9 มิ.ย. 2559]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวันที่ 29 มิ.ย. 2559 10 รายการล่าสุด
ประกาศราคากลาง ซื้อยา tiotropium inh -18 mcgต่อcap-combo 30capต่อset โดยวิธีตกลงราคา  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา methylprednisolone sod succinate inj.-1gm โดยวิธีตกลงราคา  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา cilostazol tab-100mg โดยวิธีตกลงราคา  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา filgrastim inj-300 mcgต่อ1ml โดยวิธีตกลงราคา  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา rabies immunoglobulin inj (human)-300iuต่อ2ml โดยวิธีตกลงราคา  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา timolol maleate eye drop-0.5%-5ml โดยวิธีตกลงราคา  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา sodium valproate tab-500 mg โดยวิธีตกลงราคา  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา deferasirox dispersible tab-250mg โดยวิธีตกลงราคา  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา dutasteride cap-0.5mg โดยวิธีตกลงราคา  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา brimonidine 0.15 % eye drop -5ml โดยวิธีตกลงราคา  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 29 มิ.ย. 2559 10 รายการล่าสุด
โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  [ 22 มิ.ย. 2559 ]
สสจ.ยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  [ 22 มิ.ย. 2559 ]
โรงพยาบาลเสนา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ  [ 22 มิ.ย. 2559 ]
สสจ.ราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๒  [ 6 มิ.ย. 2559 ]
โรงพยาบาลอุดรธานี รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  [ 15 มิ.ย. 2559 ]
โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 3 อัตรา  [ 16 มิ.ย. 2559 ]
จังหวัดปัตตานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง จำนวน 22 อัตรา  [ 15 มิ.ย. 2559 ]
โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง  [ 10 มิ.ย. 2559 ]
สสจ.พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [ 16 มิ.ย. 2559 ]
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  [ 13 มิ.ย. 2559 ]
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2016 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: June 17 2016 08:47:45.