สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Hdc 43 แฟ้ม
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisweb
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
ทิศทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบ 2559
การดำเนินงานโปร่งใส / เรื่องร้องเรียน
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
เอกสารประกอบ KPI
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
โครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

1. นโยบายรัฐมนตรี 2560
2. นโยบายปลัด 2560
3. นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปี 2560
4. ค่านิยมองค์กร MOPH
5. ตัวชี้วัด MOUจังหวัด-อำเภอ ปี 2560 อุตรดิตถ์
6. แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี Thailand 4.0
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

  
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 

กิจกรรมสาธารณสุข

ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่อออกใบรับรองมาตรฐานร้านใหม่ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 [ 9 พ.ค. 2560 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ google drive, google map วิทยากรจาก ม.นเรศวร [ 5 พ.ค. 2560 ]
อบรมแนวทางการดำเนินงานตามพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 วันที่ 24 มี.ค.60 ณ ห้องคัทรียา โรงแรมฟรายเดย์ [ 31 มี.ค. 2560 ]
ประชุมเภสัชกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 29 มี.ค. 2560 ]
ประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว วันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมฟูบุญถึง โรงพยาบาลลับแล [ 23 มี.ค. 2560 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
   
     

 
 
 
 
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 24 พ.ค. 2560 - 27 พ.ค. 2560
24 พ.ค. 2560
ประชุม Executive Board [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
24 พ.ค. 2560
คนไทยคุณภาพ [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
25 พ.ค. 2560
คัดเลือกผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
25 พ.ค. 2560
ประชุมคณะทำงาน FAI Grading [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
25 พ.ค. 2560
VDO Conference การติดตามงานกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
26 พ.ค. 2560
ประชุมทันตบุคลากร [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
26 พ.ค. 2560
อบรมพัฒนาข้อมูลเด็กไทยสายตาดีและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน [อาคารแพทย์แผนไทยชั้น 2 โรงพยาบาลลับแล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์]   รายละเอียด
26 พ.ค. 2560
ประชุมติดตามสถานการณ์การเงินการคลัง [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
26 พ.ค. 2560
พัฒนาข้อมูลเด็กไทยสายตาดีและพัฒนาศักยภาพจนท.สธ.ในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนร.และเด็กปฐมวัย [ห้องประชุมฟูบุญถึง อาคารแพทย์แผนไทยช้ัน 2โรงพยาบาลลับแล ]   รายละเอียด
26 พ.ค. 2560
พิจารณารับย้าย/โอน จพ.ธุรการ [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
26 พ.ค. 2560
รายงานตัวพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
26 พ.ค. 2560
ประชุมเตรียมความพร้อมสาธารณภัย [ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบการบริการ]   รายละเอียด
26 พ.ค. 2560
เชิญมาให้ถ้อยคำ [ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 24 พ.ค. 2560 10 รายการล่าสุด
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมระยะสั้น QSNICH Annual Pediatric Update 2017 : Better Care for Better Child Health [24 พ.ค. 2560]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ [24 พ.ค. 2560]
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ [24 พ.ค. 2560]
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 [24 พ.ค. 2560]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการ [24 พ.ค. 2560]
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำป การผ่าตัดกล้องทางนรีเวช เรื่อง 3 rd RGE Gynecologic Endoscopy congress in ASEAN [24 พ.ค. 2560]
การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินงานตาม แผน/โครงการ ของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ แจ้ง รพ.ทุกแห่ง สสอ.ทุกแห่ง หนังสือจากสำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ [16 พ.ค. 2560]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และอนุญาตให้บุคลากรร่วมโครงการประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2560 [15 พ.ค. 2560]
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม [15 พ.ค. 2560]
ขอเชิญเข้าประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [15 พ.ค. 2560]
ขอเชิญเข้าประชุมและขอขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [15 พ.ค. 2560]
บริษัท เอชอาร์ดีไอ จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 [15 พ.ค. 2560]
ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต [15 พ.ค. 2560]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล [15 พ.ค. 2560]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ [15 พ.ค. 2560]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดซื้อ <-click

ประจำวันที่ 24 พ.ค. 2560 10 รายการล่าสุด
ประกาศราคากลาง ซื้อยา NSS 100 ml โดยวิธีตกลงราคา.pdf  [ 24 พ.ค. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา Iopamidol 300 mgต่อml 50ml โดยวิธีตกลงราคา.pdf  [ 24 พ.ค. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา 4 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ.pdf  [ 24 พ.ค. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา Tiotropium inh 18 mcgต่อcap COMBO 30capต่อset โดยวิธีตกลงราคา.pdf  [ 24 พ.ค. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา Alfuzosin XL tab 10mg โดยวิธีตกลงราคา.pdf  [ 24 พ.ค. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา Salmeterol+fluticasone EVOhaler ( 25+250)mcg 120doses โดยวิธีตกลงราคา.pdf  [ 24 พ.ค. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา Rabies immunoglobulin inj (Human) 300iu-2ml โดยวิธีตกลงราคา.pdf  [ 24 พ.ค. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา Cilostazol SR cap 100mg โดยวิธีตกลงราคา.pdf  [ 24 พ.ค. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา Lamotrigine tab 50mg โดยวิธีตกลงราคา.pdf  [ 24 พ.ค. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา Sitagliptin phosphate tab 100mg โดยวิธีตกลงราคา.pdf  [ 24 พ.ค. 2560 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 24 พ.ค. 2560 10 รายการล่าสุด
สสจ.หนองคาย รับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน  [ 19 พ.ค. 2560 ]
สสจ.สิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  [ 18 พ.ค. 2560 ]
โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ตำแหน่ง  [ 17 พ.ค. 2560 ]
สสจ.ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง จำนวน 15 อัตรา  [ 16 พ.ค. 2560 ]
สสจ.ประจวบศีรีขันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  [ 16 พ.ค. 2560 ]
โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ  [ 16 พ.ค. 2560 ]
สสจ.นครนายก รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับอาวุโส  [ 15 พ.ค. 2560 ]
[ด่วนที่สุด]บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 23 พ.ค. 2560 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  [ 23 พ.ค. 2560 ]
สสจ.อำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 2 อัตรา  [ 19 พ.ค. 2560 ]
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2017 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: April 27 2017 11:51:07.