นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

 บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Hdc 43 แฟ้ม
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisweb
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
โครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

  นโยบาย รมว.สาธารณสุข ท่านปลัดกระทรวง สธ.
ท่านนพ.สสจ.อต.
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

 
 
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 

กิจกรรมสาธารณสุข

นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผุ้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ ๒ เยี่ยมชมงานประชุมวิชาการสร้างสุข สุขภาพสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ณ โรงพยาบาลลับแล จ.อุตรดิตถ์ [ 22 พ.ค. 2558 ]
ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชนนำร่อง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์และอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี ๒๕๕๘ [ 15 พ.ค. 2558 ]
การประชุมโครงการรณรงค์วันคุ้มครองผู้บริโภคฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2558 วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม URU HOME ชั้น 4 อาคารราชภัฏอุตรดิตถ์พลาซ่า [ 1 พ.ค. 2558 ]
ประชุมคณะกรรมการ QOF ครั้งที่1/2558 วันที่ 29 เมษายน 2558 [ 29 เม.ย. 2558 ]
งานเภสัชสาธารณสุข กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เรื่อง ความรู้เรื่องยาและวัคซีนสำหรับงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ วันที่ 27 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ [ 28 เม.ย. 2558 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   

 
 
         
         
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 23 พ.ค. 2558 - 26 พ.ค. 2558
25 พ.ค. 2558 - 29 พ.ค. 2558
นิเทศงาน คปสอ.ผสมผสานประจำปี ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [คปสอ.ทุกแห่ง]   รายละเอียด
25 พ.ค. 2558
คกก.ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
25 พ.ค. 2558
ประกวดคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข ประจำปี 2558 [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
25 พ.ค. 2558
การเลือกสถานที่ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนปีที่ ๒ [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
26 พ.ค. 2558
สอบสัมภาษณ์นักเรียนในโครงการบัญฑิตคืนถิ่น [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
     
 

หนังสือราชการ

ประจำวันที่ 23 พ.ค. 2558 10 รายการล่าสุด
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคู่มือมาตรฐานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สสอ.ตรอน)  [ อต 0032.003.4/7029 (สสอ.ตรอน) ลงวันที่ 22 พ.ค. 2558 ]
ขอเชิญประชุมเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้รับบริการและผู้ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพ (สสอ.ทุกแห่ง)  [ อต 0032.005/ว2727 ลงวันที่ 22 พ.ค. 2558 ]
ขอเชิญประชุมเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้รับบริการและผู้ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพ (รพ.ทุกแห่ง)  [ อต 0032.005/ว598 ลงวันที่ 22 พ.ค. 2558 ]
ส่งสำเนาหนังสือ ( รพ.ทุกแห่ง)  [ อต 0032.005/ว593 ลงวันที่ 22 พ.ค. 2558 ]
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการบัณฑิตคืนถิ่น(รพ.น้ำปาด)  [ ประกาศ ลงวันที่ 22 พ.ค. 2558 ]
ส่งคำสั่งและเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการบัณฑิตคืนถิ่น  [ อต 0032.006/767 (รพ.ฟากท่า) ลงวันที่ 22 พ.ค. 2558 ]
ส่งคำสั่งและเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการบัณฑิตคืนถิ่น  [ อต 0032.006/7005 (สสอ.ตรอน) ลงวันที่ 22 พ.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ  [ อต 0032.003.3/ว596 ลงวันที่ 22 พ.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ  [ อต 0032.003.3/ว2717 ลงวันที่ 22 พ.ค. 2558 ]
ส่งสำเนาหนังสือ(สสอ.ทุกแห่ง)  [ อต 0032.005/ว587 สสอ. ลงวันที่ 19 พ.ค. 2558 ]
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 23 พ.ค. 2558 10 รายการล่าสุด
คำสั่ง SQL สำหรับคำนวนนับ QOF ตค57 - มีค 58 จาก 43 แฟ้ม hdc (โปรแกรมคำสั่งจาก สปสช.พิษณุโลก) [22 พ.ค. 2558]
QOF ตค 57 - มีค 58 ผลงานจาก 43 แฟ้ม ทั้งจังหวัด(คำนวนนับโดย จนท.สปสช พิษณุโลก ณ 21 พค 58เพื่อนำไปจัดสรรเงิน) [22 พ.ค. 2558]
ข้อสั่งการจากผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่27มีนาคม.58 [20 พ.ค. 2558]
ข้อสั่งการจากผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่7เมษายน.58 [20 พ.ค. 2558]
ข้อสั่งการจากผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่24ก.พ.58 [20 พ.ค. 2558]
กำหนดการนิเทศงาน คปสอ ผสมผสาน ประจำปี และการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัดและงานที่เป็นปัญหาของพื้นที่รอบ 2 ปีงบประมาณ 2558 [20 พ.ค. 2558]
ผลงาน 43 แฟ้ม เดือน เมษายน 2558 และ รายงานใน HDC [17 พ.ค. 2558]
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ "ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558" [15 พ.ค. 2558]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 [8 พ.ค. 2558]
แบบประเมินบุคคลและผลงาน ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน [7 พ.ค. 2558]
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ2558 แจ้งทุกหน่วยงาน สสอ. รพช. รพศ. [7 พ.ค. 2558]
ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการอำเภอสร้างสุข สุขภาพสร้างสรรค์ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 "พลังเครือข่ายพลังหมอครอบครัว พลังจัดการ ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่ยั่งยืน" [1 พ.ค. 2558]
โครงการประชุมวิชาการ การพัฒนายุทธศาสตร์ระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ และประชุมวิชาการประจำปี พร้อมมอบโล่รางวัลพระราชทาน ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย [1 พ.ค. 2558]
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลทั่วไป ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2558 [1 พ.ค. 2558]
หนังสือซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงาน ด้านความร่วมมือและด้านข้อมูลสาธารณสุข ระหว่างกระทรวง สธ. กับ สปสช. [30 เม.ย. 2558]
     
 
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 23 พ.ค. 2558 10 รายการล่าสุด
[ด่วนที่สุด]ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558  [ 8 พ.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  [ 1 พ.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [ 9 เม.ย. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 6 ก.พ. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  [ 22 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าราชการ  [ 7 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ  [ 7 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]แก้ไของค์ประกอบและการกำหนดคะแนนในแต่ละองค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 19 ธ.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 19 ธ.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ  [ 12 พ.ย. 2557 ]
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2015 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: May 20 2015 14:03:00.