สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Hdc 43 แฟ้ม
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisweb
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
ทิศทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบ 2559
การดำเนินงานโปร่งใส / เรื่องร้องเรียน
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
เอกสารประกอบ KPI
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
โครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

1. นโยบายรัฐมนตรี 2560
2. นโยบายปลัด 2560
3. นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปี 2560
4. ค่านิยมองค์กร MOPH
5. ตัวชี้วัด MOUจังหวัด-อำเภอ ปี 2560 อุตรดิตถ์
6. แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี Thailand 4.0
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

  
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 

กิจกรรมสาธารณสุข

การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5ปี สสจ.อต. ครั้งที่่ 2 / 2560 ณ โรงแรมต้นทอง รีสอร์ท วันที่ 31 สิงหาคม 2560 - 3 กันยายน 2560 [ 6 ก.ย. 2560 ]
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5ปี วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสีหราช [ 9 ส.ค. 2560 ]
ภญ.พรพิมล ภูวธนานนท์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการอบรมพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยในชุมชนแบบบูรณาการงานการแพทย์แผนไทย งานกิจกรรมบำบัด และงานกายภาพบำบัด ในระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานสาธา [ 22 มิ.ย. 2560 ]
ประชุมเภสัชกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 20 มิ.ย. 2560 ]
ทำบุญประจำปีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 5 มิย. 60 คณะสงฆ์จากวัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม [ 7 มิ.ย. 2560 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
   
     

 
 
 
 
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 21 ก.ย. 2560 - 24 ก.ย. 2560
21 ก.ย. 2560
ประชุม PTC จังหวัด [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
21 ก.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารฯ [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
21 ก.ย. 2560 - 22 ก.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการ ม.41 [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
21 ก.ย. 2560
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
22 ก.ย. 2560
ประชุม Defend งบประมาณ/แผนปฏิบัติการปี 2561 [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
22 ก.ย. 2560
ประชุมการบริหารการเงินการคลัง [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
22 ก.ย. 2560
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานและเชิดชูเกียรติบุคคลากรสาธารณสุข ประจำปี 2560 (มีจัดแสดงบูท แพทย์แผนไทย และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต-ฮาร์ดแวร์, ปัญหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) [ณ โรงแรมต้นทองรีสอร์ท ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 21 ก.ย. 2560 10 รายการล่าสุด
จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอส่งสำเนาหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว333 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 [19 ก.ย. 2560]
นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางกาแพทย์ [18 ก.ย. 2560]
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ [15 ก.ย. 2560]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [15 ก.ย. 2560]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ [15 ก.ย. 2560]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2560 [15 ก.ย. 2560]
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 5 [15 ก.ย. 2560]
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 6 [15 ก.ย. 2560]
ประชาสัมพันธ์คู่มือที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข [15 ก.ย. 2560]
กระทรวงสาธารณสุข ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสยุติธรรม ด่วนที่สุด ยธ 02002/6493 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 [15 ก.ย. 2560]
ขอส่งวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [15 ก.ย. 2560]
กระทรวงสาธารณสุข ขอส่งสำเนาหนังสือศูนย์วิจัยด้านการจัดการยุทธศาสตร์และาการปฎิบัติการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ บธ 10301.20499/ว 057 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 [15 ก.ย. 2560]
มติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 6 - 7/2560 [15 ก.ย. 2560]
การประชุมวิชาการ One TASP Scientitfic Meeting 2017 [15 ก.ย. 2560]
จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอส่งสำเนาหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว263 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 [15 ก.ย. 2560]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดซื้อ <-click

ประจำวันที่ 21 ก.ย. 2560 10 รายการล่าสุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา (แบบระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่)  [ 31 ส.ค. 2560 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ  [ 22 ส.ค. 2560 ]
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2561  [ 21 ส.ค. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ 5 รายการโดยวิธีตกลงราคา  [ 18 ส.ค. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการโดยวิธีตกลงราคา  [ 18 ส.ค. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ 4 รายการโดยวิธีตกลงราคา  [ 18 ส.ค. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา erythropoietin alfa inj -4000uต่อamp โดยวิธีตกลงราคา  [ 17 ส.ค. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ hyaluronate sodium -20 mg.ต่อ1.1 ml. โดยวิธีตกลงราคา  [ 17 ส.ค. 2560 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  [ 17 ส.ค. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา iopamidol 300 mgต่อml-50ml โดยวิธีตกลงราคา  [ 17 ส.ค. 2560 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 21 ก.ย. 2560 10 รายการล่าสุด
โรงพยาบาลบ้านหมี่ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ  [ 8 ก.ย. 2560 ]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 18 ก.ย. 2560 ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ  [ 5 ก.ย. 2560 ]
โรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  [ 6 ก.ย. 2560 ]
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับย้ายข้าราชการ  [ 28 ส.ค. 2560 ]
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สสจ.นนทบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  [ 31 ส.ค. 2560 ]
ประกาศรับสมัครจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  [ 29 ส.ค. 2560 ]
จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  [ 31 ส.ค. 2560 ]
ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ/ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  [ 1 ก.ย. 2560 ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับย้าย/โอนข้าราชการ  [ 28 ส.ค. 2560 ]
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2017 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: September 12 2017 12:56:45.