นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

 บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Hdc 43 แฟ้ม
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisweb
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
โครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

  นโยบาย รมว.สาธารณสุข ท่านปลัดกระทรวง สธ.
ท่านนพ.สสจ.อต.
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

 

 
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 

กิจกรรมสาธารณสุข

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยติดตามผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดโครงการศัลยกรรมปากแห่งเพดานโหว่และความพิการอื่นๆ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ [ 27 พ.ย. 2558 ]
ประชุมการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 24 พศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 27 พ.ย. 2558 ]
การเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPHNQC) ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก โรงพยาบาลลับแล วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 [ 27 พ.ย. 2558 ]
การเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPHNQC) ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก โรงพยาบาลน้ำปาด วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 [ 27 พ.ย. 2558 ]
ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำบุญสำนักงานสาธาณรสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 [ 26 พ.ย. 2558 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
           
             

 
 
     
     
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 28 พ.ย. 2558 - 1 ธ.ค. 2558
30 พ.ย. 2558
ประชุม กวป. [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
30 พ.ย. 2558
ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 28 พ.ย. 2558 10 รายการล่าสุด
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ [26 พ.ย. 2558]
ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Caediac Network Forum ครั้งที่ 8 : เพื่อคนไทย...หัวใจแข็งแรง @ เมืองคนดี [26 พ.ย. 2558]
การติดตามและประเมินผลการใช้สมาธิบำบัดในสถานบริการสุขภาพ [26 พ.ย. 2558]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขาภิบาลอาหารประจำปี 2559 [26 พ.ย. 2558]
การประกวดออกแบบสัญลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ [24 พ.ย. 2558]
เอกสารประชุม ถ่ายทอดแนวทางการปรับเปลี่ยนวัคซีนโปลีโอ IPV สคร.2 พิษณุโลก [23 พ.ย. 2558]
การขยายโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า [23 พ.ย. 2558]
รับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมโครงการผลิตนักวิชาการสาธารณสุขด้านระบาดวิทยาภาคสนามหลักสูตร 1 ปี [23 พ.ย. 2558]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.... [18 พ.ย. 2558]
การจัดทำแผนงบลงทุน ปี 2560 16 พย 58 [16 พ.ย. 2558]
แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย [16 พ.ย. 2558]
การประเมินผลการจัดการความรู้ร่วมกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 [13 พ.ย. 2558]
ผลการประมวล QOF ไตรมาส3-4 ปี 2558 [13 พ.ย. 2558]
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (นสข) [13 พ.ย. 2558]
ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ ตามคุณภาพงานบริการ43 แฟ้มทั้งOPD/IPD [12 พ.ย. 2558]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวันที่ 28 พ.ย. 2558 10 รายการล่าสุด
สอบราคาจ้างก่อสร้างและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคาย  [ 19 ต.ค. 2558 ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์)  [ 29 ก.ย. 2558 ]
สอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์  [ 18 ก.ย. 2558 ]
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร  [ 18 ก.ย. 2558 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขุม ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 4 ก.ย. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไผ่ ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 4 ก.ย. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุมข้าม ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 4 ก.ย. 2558 ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 4 รายการ และครุภัณฑ์ทันตกรรมจำนวน 4 รายการ  [ 8 ก.ย. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5 -6 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเซ่า ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)  [ 2 ก.ย. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแฝก ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 31 ส.ค. 2558 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 28 พ.ย. 2558 10 รายการล่าสุด
จ.อำนาจเจริญ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิกหรือเภสัชสาธารณสุข) ชำนาญการพิเศษ และหัวหน้าสถานีอนามัย(นวก.สธ.) ชำนาญการ  [ 23 พ.ย. 2558 ]
สสจ.ชัยภูมิ รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ  [ 18 พ.ย. 2558 ]
จ.จันทบุรีรับสมัครคัดลือกข้าราชการเพื่อรับโอน/รับย้าย เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง  [ 13 พ.ย. 2558 ]
รพ.บ้านหมี่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  [ 16 พ.ย. 2558 ]
สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 2 จ.พิษณุโลก รับย้าย/รับโอนข้าราชการ  [ 12 พ.ย. 2558 ]
สสจ.ยะลา รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับเชี่ยวชาญ  [ 9 พ.ย. 2558 ]
โรงพยาบาลยะลา รับย้าย รับโอนข้าราชการ  [ 11 พ.ย. 2558 ]
สสจ.นครสวรรค์ รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ  [ 9 พ.ย. 2558 ]
สสจ.แพร่ รับสมัครคัดลือกข้าราชการเพื่อรับโอน/รับย้าย เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  [ 10 พ.ย. 2558 ]
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต้งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  [ 11 พ.ย. 2558 ]
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2015 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: November 27 2015 10:49:36.