นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

 บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisdb 21 แฟ้ม
ระบบอัตโนมัติสารสนเทศสาธารณสุข HIC2
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
โครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

  นโยบาย รมว.สาธารณสุข ท่านปลัดกระทรวง สธ.
ท่านนพ.สสจ.อต.
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

 
 
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 

กิจกรรมสาธารณสุข

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรมผู้บริโภคจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ [ 27 ก.พ. 2558 ]
ประชุมจัดทำ MOU คณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระดับจังหวัดโครงการขับเคลื่อนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2558 วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 26 ก.พ. 2558 ]
โรงพยาบาลทุกแห่งเข้าร่วมเรียนรู้โรงพยาบาลคุณธรรม ณ โรงพยาบาลบางมูลนาก จ.พิจิตร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 [ 26 ก.พ. 2558 ]
ประชุมแพทย์แผนไทยและเจ้าพนักงานสาธารณสุข (แผนไทย) ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 24 ก.พ. 2558 ]
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทยและบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (Teleconference) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 19 ก.พ. 2558 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
         
  รายงาน
บริหารเวชภัณฑ์
ตรวจวิเคราะห์
ยา เครื่องสำอาง
         

 
 
           
           
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 4 มี.ค. 2558 - 7 มี.ค. 2558
1 ธ.ค. 2557 - 31 มี.ค. 2558
กลุ่มงาน NCD ขอใช้ห้องประชุมหลงลับแลเป็นสถานที่ปฎิบัติราชการชั่วคราวจนกว่าห้องของกลุ่มงาน NCD 0tปรับปรุงแล้วเสร็จ [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
5 มี.ค. 2558
ประคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
6 มี.ค. 2558 - 9 ม.ค. 2558
ประชุมเชิงปฏิบัติการคนไทยไรพุง [สสอ.ตรอน/รพ.ตรอน]   รายละเอียด
6 มี.ค. 2558
คณะทำงานพัฒนาและตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาล [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
     
 

หนังสือราชการ

ประจำวันที่ 4 มี.ค. 2558 10 รายการล่าสุด
[ด่วนที่สุด]ส่งคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์เรื่องการปฏิบัติงานฝึกซ้อมแผนระบบบัญชาการ การบริหารจัดการและฝึกปฏิบัติตอบโต้ภัยพิบัติด้านการแพทย์ ชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติ จังหวัดอุตรดิตถ์  [ อต 0032.003.3/ว.271 ลงวันที่ 3 มี.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสุฃภา่พจิตและจิตเวช ของเครือข่ายบริการที่ 2  [ พล 0032.003/ว280 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2558 ]
ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรมฯ ครั้งที่ 2  [ ส่ธ 0527.08/ว.396 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558 ]
การดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558  [ อต 0032.003.3/ว270 ลงวันที่ 3 มี.ค. 2558 ]
การดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558  [ อต 0032.003.3/ว1166 ลงวันที่ 3 มี.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาและตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  [ อต 0032.004/ว267.2 ลงวันที่ 3 มี.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาและตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  [ อต 0032.004/ว267.1 ลงวันที่ 3 มี.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาและตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  [ อต 0032.004/ว 267 ลงวันที่ 3 มี.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]การรายงานผลการดำเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสถานที่ราชการโรงเรียนและสถาบันการศึกษา  [ อต 0013.2/ว 799 ลงวันที่ 12 ก.พ. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]เร่งรัดการส่งหลักฐานยืมเงินเพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปฯ ปี 2558  [ ที่ข่าว 20/2558 ลงวันที่ 3 มี.ค. 2558 ]
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 4 มี.ค. 2558 10 รายการล่าสุด
การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ [3 มี.ค. 2558]
เอกสารอบรม จนท.รพ.สต.ผู้ดูแลคลินิกWCC(นักส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย)2 [3 มี.ค. 2558]
เอกสารอบรม จนท.รพ.สต.ผู้ดูแลคลินิกWCC(นักส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย) [3 มี.ค. 2558]
โครงการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร จ.อุตรดิตถ์ ปี 2558 [2 มี.ค. 2558]
เอกสารตัวชี้วัดปฏิบัติราชการสาธารณสุขระดับอำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (26 ก.พ.58) [26 ก.พ. 2558]
เวทีแลกเปลี่ยนงานผู้สูงอายุ 58 [24 ก.พ. 2558]
เอกสารนโยบายแนวทางงานผู้สูงอายุ ปี 58 [24 ก.พ. 2558]
แนวทางการดำเนินงานจัดสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ ปี 58 [24 ก.พ. 2558]
สำรวจการดำเนินงานจัดสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ ปี 58 [24 ก.พ. 2558]
แบบรายงานคนพิการขาขาด ปี 58 [24 ก.พ. 2558]
ตัวชี้วัดงานผู้สูงอายุ คนพิการ ปี 58 [24 ก.พ. 2558]
แบบสรุปรายงานคัดกรองผู้สูงอายุ ปี 58 [24 ก.พ. 2558]
แบบคัดกรองผู้สูงอายุ ปี 58 [24 ก.พ. 2558]
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนเขตอำเภอท่าปลากับอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ [23 ก.พ. 2558]
การประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แจ้ง รพศ.,รพช.,สสอ. ทุกแห่ง [19 ก.พ. 2558]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวันที่ 4 มี.ค. 2558 10 รายการล่าสุด
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  [ 27 ก.พ. 2558 ]
สอบราคาซื้อครุภัณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของโรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 25 ก.พ. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]เผยแพร่ผลการจัดซื้อยูนิตทำฟันของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2556 - 2557  [ 4 ก.พ. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา  [ 10 ก.พ. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา  [ 10 ก.พ. 2558 ]
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ครั้งที่ 2 ของโรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 18 ก.พ. 2558 ]
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่ได้ขนาดเล็ก  [ 10 ก.พ. 2558 ]
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ในช่องปาก  [ 10 ก.พ. 2558 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำผู้พิการภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน  [ 29 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7 - 8 จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) ที่โรงพยาบาลทองแสนขัน  [ 21 ม.ค. 2558 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 4 มี.ค. 2558 10 รายการล่าสุด
[ด่วนที่สุด]ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 6 ก.พ. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  [ 22 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าราชการ  [ 7 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ  [ 7 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]แก้ไของค์ประกอบและการกำหนดคะแนนในแต่ละองค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 19 ธ.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 19 ธ.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ  [ 12 พ.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลีนิคหรือเภสัชสาธารณสุข) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 10 พ.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลีนิคหรือเภสัชสาธารณสุข) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 10 พ.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ  [ 6 พ.ย. 2557 ]
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2015 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: March 01 2015 14:47:49.