นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

 บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisdb 21 แฟ้ม
ระบบอัตโนมัติสารสนเทศสาธารณสุข HIC2
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ 54
การออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคกลาง
โครงสร้างข้อมูล 21 แฟ้ม + 16 แฟ้ม + 7 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

  นโยบาย รมว.สาธารณสุข ท่านปลัดกระทรวง สธ.
ท่านนพ.สสจ.อต.
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

 
 
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 

กิจกรรมสาธารณสุข

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาทันตสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพเขต 2 ปี 2557 วันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 15 ก.ย. 2557 ]
การประชุมนำเสนอร่างกรอบแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (ระดับจังหวัด) สสจ.อุตรดิตถ์ วันที่ 8 กันยายน 2557 [ 12 ก.ย. 2557 ]
การประชุมจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 2 กันยายน 2557 [ 12 ก.ย. 2557 ]
ประชุมเตรียมความพร้อมโรคอีโบล่า สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน วันที่ 9 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 10 ก.ย. 2557 ]
ประชุม คณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ (CFO) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2557 วันศุกร์ 5 กันยายน 2557 [ 9 ก.ย. 2557 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
         
  รายงาน
บริหารเวชภัณฑ์
ตรวจวิเคราะห์
ยา เครื่องสำอาง
         

 
 
           
           
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 19 ก.ย. 2557 - 22 ก.ย. 2557
17 ก.ย. 2557 - 19 ก.ย. 2557
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี 2558 [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
17 ก.ย. 2557 - 19 ก.ย. 2557
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี 2558 จังหวัดร่วมกับอำเภอ [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
17 ก.ย. 2557 - 19 ก.ย. 2557
ประชุม เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี 2558ระดับจังหวัดร่วมอำเภอ [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
19 ก.ย. 2557
ประชุมประสานแผนงานทันตบุคลากรจังหวัดอุตรดิตถ์ [ห้องประชุมกลุ่มงานทันตสาธารณสุข ชั้น 3]   รายละเอียด
22 ก.ย. 2557
บอร์ดรูม [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
     
 

หนังสือราชการ

ประจำวันที่ 19 ก.ย. 2557 10 รายการล่าสุด
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  [ อต0032.003.3/1411 ลงวันที่ 12 ก.ย. 2557 ]
การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสถานพยาบาลทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  [ สธ 0228.02.1/ว 770 ลงวันที่ 8 ก.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]แจ้งเลื่อนประชุมวิชากา่รสุขภาพจิตและจิต เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 2  [ สธ 0832/ว 517 ลงวันที่ 15 ก.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [ ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 18 ก.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]กำชับให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างของทางราชการ  [ อต 0017.5/ว 3717 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญประชุม  [ อต 0032.003.3/1012 ลงวันที่ 18 ก.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญประชุม  [ อต 0032.002/217 ลงวันที่ 18 ก.ย. 2557 ]
เชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรคณะกรรมการพัฒนาการแพทย์แผนไทยเครือข่ายบริการที่ 2  [ อต 0032.004/ว998 ลงวันที่ 16 ก.ย. 2557 ]
มอบหมายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปฏิบัติในเขตพื้นที่รับผิดชอบและรับเงินค่าป่วยการ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ปีงบประมาณ 2557 จังหวัดอุตรดิตถ์  [ อต 0032.003.3/1445 ลงวันที่ 17 ก.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญประชุม  [ อต 0032.005/ว1007 ลงวันที่ 16 ก.ย. 2557 ]
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 19 ก.ย. 2557 10 รายการล่าสุด
แบบฟอร์ม การจัดทำคำของบประมาณ ระยะกระตุ้นเศรษกิจปี 2557 [18 ก.ย. 2557]
แนวทางการจัดทำคำของบประมาณ สป ตามมาตรการระยะสั้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2557 [18 ก.ย. 2557]
เอกสารบรรยายการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล วันที 16 กย. 2557 [17 ก.ย. 2557]
เสนอชื่อบุคลากร เพื่อคัดเลือกเป็นนักการสาธารณสุขดีเด่นระดับเขต โครงการรางวัล"ชัยนาทนเรนทร" ประจำปี 2557 เขตบริการ [17 ก.ย. 2557]
[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุม คณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพฯ (CFO) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5/2557 [16 ก.ย. 2557]
สรุปผลการตรวจสอบบัญชีหน่วยบริการ รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 2 [16 ก.ย. 2557]
ประชาสัมพันธ์ส่่วนลดราคาบัตรโดยสารการบินไทยในประเทศ [15 ก.ย. 2557]
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครกรรมการแพทย์สภา ปี 25558-2560 [15 ก.ย. 2557]
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านสมุนไพร [15 ก.ย. 2557]
ขอเชิญส่งบทคัดย่อ ประชุมวิชาการธารัสซีเมีย ปี 2557 [15 ก.ย. 2557]
ประชาสัมพันธ์จัดงานวันมหิดล ปี 2557 [15 ก.ย. 2557]
หนังสือชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ 15 สิงหาคม 2557 [15 ก.ย. 2557]
Moph Reform การเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระทรวงสาธารณสุข [15 ก.ย. 2557]
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน [12 ก.ย. 2557]
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการความขัดแย้งของหน่วยบริการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2557 [9 ก.ย. 2557]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวันที่ 19 ก.ย. 2557 10 รายการล่าสุด
[ด่วนที่สุด]ขอความร่วมมือประกาศสอบราคา  [ 26 ส.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการจัดซื้อยา และขอความร่วมมือเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ  [ 18 ส.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการจัดซื้อยา และขอความร่วมมือเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ  [ 28 ก.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  [ 7 ส.ค. 2557 ]
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ในการลำเลียง/ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน  [ 21 ก.ค. 2557 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ครั้งที่ 2)  [ 13 มิ.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  [ 2 มิ.ย. 2557 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  [ 20 พ.ค. 2557 ]
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) โรงพยาบาลตรอน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  [ 30 เม.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]สอบราคาจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม  [ 11 เม.ย. 2557 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 19 ก.ย. 2557 10 รายการล่าสุด
[ด่วนที่สุด]บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [ 18 ก.ย. 2557 ]
บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหา และคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่  [ 16 ก.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถและทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ในการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ  [ 8 ก.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 5 ก.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  [ 3 ก.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการและตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  [ 27 ส.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการและตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  [ 27 ส.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  [ 27 ส.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน  [ 27 ส.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) และตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 27 ส.ค. 2557 ]
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2014 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: September 15 2014 14:04:43.