นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

 บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisdb 21 แฟ้ม
ระบบอัตโนมัติสารสนเทศสาธารณสุข HIC2
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
โครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

  นโยบาย รมว.สาธารณสุข ท่านปลัดกระทรวง สธ.
ท่านนพ.สสจ.อต.
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

 
 
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 

กิจกรรมสาธารณสุข

ประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดคุณธรรม วันที่ 27 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 27 เม.ย. 2558 ]
งานอาหาร คภส. ร่วมกับ mobile unit เขต 2 เก็บตัวอย่างน้ำตู้หยอดเหรียญ ตรวจวิเคราะห์เบื้องต้น วันทีี่ 23 เมษายน 2558 [ 27 เม.ย. 2558 ]
งานรวมพลังสร้างสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 9-11 เมษายน 2558 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) จ.พิษณุโลก [ 17 เม.ย. 2558 ]
การประชุมวิชาการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 2 วันที่ 8-9 เมษายน 2558 ณ ห้องปางอุบล วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก [ 17 เม.ย. 2558 ]
ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2558 วันที่ 10 เมษายน 2558 ณ อำเภอทองแสนขัน และอำเภอท่าปลา รวม 8 จุด [ 17 เม.ย. 2558 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
         
  รายงาน
บริหารเวชภัณฑ์
ตรวจวิเคราะห์
ยา เครื่องสำอาง
         

 
 
           
           
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 28 เม.ย. 2558 - 1 พ.ค. 2558
28 เม.ย. 2558
ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง + ประชุมPlanfin [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
28 เม.ย. 2558
จัดสรรนักเรียนทุน ประจำปีการศึกษา 2558 [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
28 เม.ย. 2558
ข้อมูลผู้ป่วยอุทกภัย [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
28 เม.ย. 2558
ประชุมคณะกรรมการ QOF จังหวัดอุตรดิตถ์ [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
29 เม.ย. 2558
การประชุมนำเสนอหัวข้อผลงานประเมินสายงานพยาบาลวิชาชีพ [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
29 เม.ย. 2558
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล จังหวัดอุตรดิตถ์ [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
29 เม.ย. 2558
การประชุมปฐมนิเทศน์ข้าราชการใหม่ [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
29 เม.ย. 2558
ตรวจสอบข้อเท็จจริง [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
29 เม.ย. 2558
ตรวจสอบข้อเท็จจริง1 [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
30 เม.ย. 2558
ประชุม กวป. [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
30 เม.ย. 2558
พิจารณาย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการและย้าย จ.18 ภายในจังหวัด [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
30 เม.ย. 2558
ติตตามผลการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง จาก สคร.9 [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
     
 

หนังสือราชการ

ประจำวันที่ 28 เม.ย. 2558 10 รายการล่าสุด
[ด่วนที่สุด]เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558  [ อต 0032.003.3/ว475 ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ /ผอ.รพ.ลับแล ลงวันที่ 27 เม.ย. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอส่งสรุปแนวทางการดำเนินงาน ทีม Primary GMP จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2558  [ อต 0032.004/ว 468 ลงวันที่ 24 เม.ย. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการปฐมภูมิ QOF จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558  [ อต0032.003.3/5685 ลงวันที่ 24 เม.ย. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอส่งคำสั่งและเชิญประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมออกประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น สาธารรสุขอำเภอดีเด่น บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ปี 2558  [ อต0032.003.3/ว2148 ลงวันที่ 24 เม.ย. 2558 ]
ขอส่งสรุปการประชุมแนวทางกานดำเนินงาน ทีม Primary GMP จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2558  [ อต 32.004/ว2130 ลงวันที่ 24 เม.ย. 2558 ]
ขอเชิญประชุมวิชาการ(เครือข่ายพี่เลี้ยงงานวิจัยเขตสุขภาพที่ 2) ครั้งที่ 3  [ สธ 0238/ว523 ลงวันที่ 24 เม.ย. 2558 ]
ขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุมทันตแพทย์โลก FDI 2015 Bangkok วันที่ 22-25 กันยายน 2558 ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  [ 35/2558 ลงวันที่ 3 เม.ย. 2558 ]
ขอเชิญอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเข้ารับการอบรมสัมนาโครงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดอุตรดิตถ์  [ อต 0032.003.3/ว2129 ลงวันที่ 24 เม.ย. 2558 ]
เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพจังหวัดอุตรดิตถ์  [ อต 0032.002/ว2140 ลงวันที่ 24 เม.ย. 2558 ]
เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพจังหวัดอุตรดิตถ์  [ อต 0032.002/ว469 ลงวันที่ 24 เม.ย. 2558 ]
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 28 เม.ย. 2558 10 รายการล่าสุด
ผลงานการส่ง 43 แฟ้มไปสปสช. มีนาคม ปี 2558 และรายงานใน HDC [27 เม.ย. 2558]
แนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา [24 เม.ย. 2558]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร"นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์"รุ่นที่ 5 [24 เม.ย. 2558]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ปี 2558 เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้นและการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังฝนชุมชนตามบทบาทของพยาบาลในยุคปัจจุบัน [21 เม.ย. 2558]
ตัวอย่างหน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน สายงานพยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติงานสถานีอนามัย) [16 เม.ย. 2558]
ตัวอย่างหน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน สายงานพยาบาลวิชาชีพ (งานห้องคลอด) [16 เม.ย. 2558]
ตัวอย่างหน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน สายงานพยาบาลวิชาชีพ (งานผู้ป่วยนอก) [16 เม.ย. 2558]
Profile QOF ล่าสุด [16 เม.ย. 2558]
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 [9 เม.ย. 2558]
พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอนุบัญญัติฯ [8 เม.ย. 2558]
ไฟล์ประชุมกรรมการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อ 24 มีค25588 ณ ห้องประชุม สสอ.ลับแล [7 เม.ย. 2558]
เอกสารการประชุมงานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ วันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมภูสอยดาว ขนาด 20 Mb [2 เม.ย. 2558]
ขอเชิญ ผอก.รพ./สสอ. ทุกแห่ง ประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ วันที่ 23 มี.ค. 58 [23 มี.ค. 2558]
ผลงานการส่ง 43 แฟ้ม กุมภาพันธ์ ปี 2558 และรายงานใน HDC [16 มี.ค. 2558]
ข้อมูลประชากรทะเบียนราษฎร์ ปี 2557 จากกรมการปกครอง [5 มี.ค. 2558]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวันที่ 28 เม.ย. 2558 10 รายการล่าสุด
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ  [ 23 เม.ย. 2558 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  [ 23 เม.ย. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  [ 30 มี.ค. 2558 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2  [ 1 เม.ย. 2558 ]
สอบราคาซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน จำนวน 1 เครื่อง  [ 30 มี.ค. 2558 ]
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  [ 27 มี.ค. 2558 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ครั้งที่ 3  [ 11 มี.ค. 2558 ]
ขอบเขตของงาน(Terms of Reference:TOR)การจัดซื้อยาจำนวน 2 รายการ ของรพ.อุตรดิตถ์  [ 6 มี.ค. 2558 ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  [ 27 ก.พ. 2558 ]
สอบราคาซื้อครุภัณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของโรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 25 ก.พ. 2558 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 28 เม.ย. 2558 10 รายการล่าสุด
[ด่วนที่สุด]รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [ 9 เม.ย. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 6 ก.พ. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  [ 22 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าราชการ  [ 7 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ  [ 7 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]แก้ไของค์ประกอบและการกำหนดคะแนนในแต่ละองค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 19 ธ.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 19 ธ.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ  [ 12 พ.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลีนิคหรือเภสัชสาธารณสุข) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 10 พ.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลีนิคหรือเภสัชสาธารณสุข) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 10 พ.ย. 2557 ]
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2015 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: March 01 2015 14:47:49.