สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Hdc 43 แฟ้ม
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisweb
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
ทิศทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบ 2559
การดำเนินงานโปร่งใส / เรื่องร้องเรียน
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
เอกสารประกอบ KPI
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
โครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

1. นโยบายรัฐมนตรี 2560
2. นโยบายปลัด 2560
3. นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปี 2560
4. ค่านิยมองค์กร MOPH
5. ตัวชี้วัด MOUจังหวัด-อำเภอ ปี 2560 อุตรดิตถ์
6. แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี Thailand 4.0
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

  
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 

กิจกรรมสาธารณสุข

ภญ.พรพิมล ภูวธนานนท์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการอบรมพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยในชุมชนแบบบูรณาการงานการแพทย์แผนไทย งานกิจกรรมบำบัด และงานกายภาพบำบัด ในระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานสาธา [ 22 มิ.ย. 2560 ]
ประชุมเภสัชกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 20 มิ.ย. 2560 ]
ทำบุญประจำปีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 5 มิย. 60 คณะสงฆ์จากวัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม [ 7 มิ.ย. 2560 ]
ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่อออกใบรับรองมาตรฐานร้านใหม่ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 [ 9 พ.ค. 2560 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ google drive, google map วิทยากรจาก ม.นเรศวร [ 5 พ.ค. 2560 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
   
     

 
 
 
 
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 23 ก.ค. 2560 - 26 ก.ค. 2560
24 ก.ค. 2560
sp สาขาจักษุ สัญจร [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
24 ก.ค. 2560
การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ [ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
24 ก.ค. 2560
ประชุมนำเสนอผลงาน 9 เดือน ปี 60 [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
25 ก.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
25 ก.ค. 2560
สรุปผลงาน 9 เดือน [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
26 ก.ค. 2560
อบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
26 ก.ค. 2560
VDO conferenee คนต่างด้าว [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 23 ก.ค. 2560 10 รายการล่าสุด
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2560 ภายใต้หัวข้อ คนไทยรอบรู้สุขภาพ มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0ย [21 ก.ค. 2560]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ศัลยศาสตร์สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 6 [20 ก.ค. 2560]
การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2561-2565 [20 ก.ค. 2560]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น 6 หลักสูตร [20 ก.ค. 2560]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [20 ก.ค. 2560]
การเพิกถอนการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน [20 ก.ค. 2560]
ให้รถจักรยานยนต์เป็นสินค้าควบคุมฉลาก [19 ก.ค. 2560]
ส่งข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา [18 ก.ค. 2560]
แจ้งโควตาแพทย์ประจำบ้าน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2561 [18 ก.ค. 2560]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง จริยธรรม คุณค่าแห่งวิชาชีพการพยาบาล และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด [18 ก.ค. 2560]
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2560 [18 ก.ค. 2560]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ IASSIDD 4 Asia Paciflc Conference [18 ก.ค. 2560]
ขอเชิญเข้าประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [18 ก.ค. 2560]
ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 [18 ก.ค. 2560]
โครงการหลักสูตรอำนาจเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบังคับใช้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และขั้นตอนการสั่งลงโทษของพรบ.สาธารณสุขฯ และพรบ.รักษาความสะอาด ฯ [18 ก.ค. 2560]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดซื้อ <-click

ประจำวันที่ 23 ก.ค. 2560 10 รายการล่าสุด
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 23 ก.ค. 2560 10 รายการล่าสุด
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)  [ 13 ก.ค. 2560 ]
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารรสุข คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  [ 17 ก.ค. 2560 ]
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  [ 18 ก.ค. 2560 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  [ 20 ก.ค. 2560 ]
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 2  [ 19 ก.ค. 2560 ]
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 19 ก.ค. 2560 ]
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ  [ 4 ก.ค. 2560 ]
โรงพยาบาลขอนแก่น รับย้าย/โอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  [ 13 ก.ค. 2560 ]
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง  [ 12 ก.ค. 2560 ]
[ด่วนที่สุด]บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  [ 19 ก.ค. 2560 ]
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2017 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: April 27 2017 11:51:07.