นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

 บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisdb 21 แฟ้ม
ระบบอัตโนมัติสารสนเทศสาธารณสุข HIC2
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ 54
การออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคกลาง
โครงสร้างข้อมูล 21 แฟ้ม + 16 แฟ้ม + 7 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

  นโยบาย รมว.สาธารณสุข ท่านปลัดกระทรวง สธ.
ท่านนพ.สสจ.อต.
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

 
 
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 

กิจกรรมสาธารณสุข

ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางโครงการพัฒนาหมู่บ้านปลอดไข้เลือดออกด้วยนวัตกรรมแรงจูงใจ แบบบูรณาการ จ.อุตรดิตถ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม 58 ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมสีหราช [ 27 ม.ค. 2558 ]
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานการสอบสวนโรค โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2558 วันที่ 19-20มค.58 ณ ห้องประชุมฟู บุญถึง อาคารกายภาพบำบัด ชั้น 2 รพ.ลับแล [ 21 ม.ค. 2558 ]
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ประจำปี 2558 วันที่ 17 มกราคม 2558 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์(หมอนไม้) [ 20 ม.ค. 2558 ]
กิจกรรมการประกวดวงสติง TO BE NUMBERONE UTTARADIT 2015 และ Mister & Miss TO BE NUMBERONE UTTARADIT 2015 ณ งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดฉลอง 100 ปี เมืองอุตรดิตถ์ วันที่ 14 มกราคม 2015 [ 20 ม.ค. 2558 ]
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับ รพศ,รพช.ทุกแห่ง ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และงานรังสีการแพทย์ จากกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 8 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุุตรดิตถ์ [ 16 ม.ค. 2558 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
         
  รายงาน
บริหารเวชภัณฑ์
ตรวจวิเคราะห์
ยา เครื่องสำอาง
         

 
 
           
           
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 31 ม.ค. 2558 - 3 ก.พ. 2558
21 ม.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2558
ปิดซ่อมบำรุง 21 มค. - 28 กพ 58 [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
2 ก.พ. 2558
ประชุม กวป. [ห้องประชุมแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลลับแล]   รายละเอียด
3 ก.พ. 2558
พิจารณาคัดเลือกเพื่อย้ายนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลบ้านโคก [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
     
 

หนังสือราชการ

ประจำวันที่ 31 ม.ค. 2558 10 รายการล่าสุด
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 และขอตัวข้าราชการและลูกจ้างเข้าร่วมโครงการฯ  [ อต 0032.003.4/ว557 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2558 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 และขอตัวข้าราชการและลูกจ้างเข้าร่วมโครงการฯ  [ อต 0032.003.4/ว142 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2558 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำผู้พิการภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน  [ ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 29 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ติดตามการส่งแผนงานงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  [ ข่าววิทยุ ลงวันที่ 29 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม  [ อต 0032.003.4/186 ลงวันที่ 28 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอให้ส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA  [ อต 0032.001/190 ลงวันที่ 29 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รพช./ศสม./รพ.สต. เพื่อจัดบริการสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบบริการ Service Plan 10 สาขา ในหน่วยบริการปฐมภูมิ  [ อต 0032.003.3/ว 135 ลงวันที่ 28 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอสนับสนุนบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรบรรยาย Service plan 10 สาขา ในหน่วยบริการปฐมภูมิ  [ อต 0032.003.3/ว 136 ลงวันที่ 28 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก  [ รพ.ค่าย ลงวันที่ 27 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนแพทย์ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดเข้ารับการอบรม  [ อต 0032.003.2/ว 134 ลงวันที่ 28 ม.ค. 2558 ]
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 31 ม.ค. 2558 10 รายการล่าสุด
ส่งแผนปฏิบัติการของกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2558 [29 ม.ค. 2558]
แผนงานแม่และเด็ก "แผนปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2558" [28 ม.ค. 2558]
เอกสารตัวชี้วัดปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 (ฉบับปรับปรุง 2 ธันวาคม 2557) [27 ม.ค. 2558]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมปฏิบัติดการ ASEAN Disaster Medical Seminar [20 ม.ค. 2558]
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม JHCIS version 22 ต.ค. 57 [19 ม.ค. 2558]
คู่มือ การประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์ สสจ.อต. [19 ม.ค. 2558]
ผลคะแนน Point REPสปสช. 43 แฟ้ม ธันวาคม ปี 2557 [18 ม.ค. 2558]
เป้าหมายตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2558 (KPI ปี 58)(แก้ไข 3 ตุลาคม 2557 ) [14 ม.ค. 2558]
เกณฑ์คะแนน กีฬาสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558 [13 ม.ค. 2558]
กีฬาสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558 [12 ม.ค. 2558]
เตือน!!! คนกินอาจตาย คนขายติดคุก [9 ม.ค. 2558]
วิจัย : ขอเชิญหน่วยงานส่งผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 [7 ม.ค. 2558]
นโยบายในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานราชการและการอำนวยการในช่วงเทศกาลต่างๆ [5 ม.ค. 2558]
ประชุม ท้องไม่พร้อม ณ อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 29 ธันวาคม 2557 [30 ธ.ค. 2557]
ผลคะแนน Point REPสปสช. 43 แฟ้ม พฤศจิกายน ปี 2557 [18 ม.ค. 2558]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวันที่ 31 ม.ค. 2558 10 รายการล่าสุด
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำผู้พิการภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน  [ 29 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7 - 8 จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) ที่โรงพยาบาลทองแสนขัน  [ 21 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 5 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวงป่ายาง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 5 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 6 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยน้อยกา อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 9 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไคร้ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 8 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ส่งตารางแสดงวงเงินก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 8 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 5 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]สอบราคาก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 7 ม.ค. 2558 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 31 ม.ค. 2558 10 รายการล่าสุด
[ด่วนที่สุด]ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  [ 22 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าราชการ  [ 7 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ  [ 7 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]แก้ไของค์ประกอบและการกำหนดคะแนนในแต่ละองค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 19 ธ.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 19 ธ.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ  [ 12 พ.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลีนิคหรือเภสัชสาธารณสุข) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 10 พ.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลีนิคหรือเภสัชสาธารณสุข) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 10 พ.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ  [ 6 พ.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ  [ 29 ต.ค. 2557 ]
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2015 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: January 30 2015 11:20:43.