สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Hdc 43 แฟ้ม
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisweb
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
ทิศทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบ 2559
การดำเนินงานโปร่งใส / เรื่องร้องเรียน
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
เอกสารประกอบ KPI
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
โครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

1. นโยบายรัฐมนตรี 2560
2. นโยบายปลัด 2560
3. นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปี 2560
4. ค่านิยมองค์กร MOPH
5. ตัวชี้วัด MOUจังหวัด-อำเภอ ปี 2560 อุตรดิตถ์
6. แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี Thailand 4.0
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

  
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 

กิจกรรมสาธารณสุข

อบรมแนวทางการดำเนินงานตามพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 วันที่ 24 มี.ค.60 ณ ห้องคัทรียา โรงแรมฟรายเดย์ [ 31 มี.ค. 2560 ]
ประชุมเภสัชกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 29 มี.ค. 2560 ]
ประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว วันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมฟูบุญถึง โรงพยาบาลลับแล [ 23 มี.ค. 2560 ]
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสหวิชาชีพระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 21 มี.ค. 2560 ]
ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมฟู บุญถึง ชั้น 2 โรงพยาบาลลับแล [ 8 มี.ค. 2560 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
   
     

 
 
 
 
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 25 เม.ย. 2560 - 28 เม.ย. 2560
25 เม.ย. 2560
ประชุมติดตามสถานการณ์การเงินการคลังฯ [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
25 เม.ย. 2560
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุยภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
26 เม.ย. 2560
บอร์ดรูม [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
26 เม.ย. 2560
ถอดบทเรียนกระบวนการ MI [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
26 เม.ย. 2560
ประชุมกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
26 เม.ย. 2560
สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
27 เม.ย. 2560
ประชุมแพทย์แผนไทย/เจ้าพนักงานสาธารณสุข(แผนไทย) [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
28 เม.ย. 2560
ประชุม กวป. [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
28 เม.ย. 2560
ประชุม กวป.. [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 25 เม.ย. 2560 10 รายการล่าสุด
แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ [24 เม.ย. 2560]
ส่งสำเนาหมายกำหนดการสำนักพระราชวัง [24 เม.ย. 2560]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ [21 เม.ย. 2560]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม [21 เม.ย. 2560]
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ [20 เม.ย. 2560]
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ [20 เม.ย. 2560]
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ "ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย" [20 เม.ย. 2560]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมทวิสุทธิมงคลฯ [20 เม.ย. 2560]
ขอประชาสัมพันธ์สารนายกรัฐมนตรี แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณ๊สงกรานต์ ประจำปี 2560 [20 เม.ย. 2560]
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี [20 เม.ย. 2560]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสริมการเรียน-การสอนรายวิชาปริทันตบำบัดขั้นสูงและทันตกรรมรากเทียม 2 ระดับปริญญาโท [19 เม.ย. 2560]
การจัดกิจกรรมเพื่อประชาชนในสัปดาห์เทคนิคการแพทย์ไทย วาระครบ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย [19 เม.ย. 2560]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี [19 เม.ย. 2560]
การทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน) [19 เม.ย. 2560]
เอกสารประชุม HPV วันที่ 7 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [19 เม.ย. 2560]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวันที่ 25 เม.ย. 2560 10 รายการล่าสุด
ประกาศราคากลาง ซื้อยา Galantamine PR CAP 8 mg โดยวิธีตกลงราคา  [ 21 เม.ย. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา Albumin inj 20% 50ml. โดยวิธีตกลงราคา  [ 21 เม.ย. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา Insulin Human 70ต่อ30 100iuต่อml 10ml.โดยวิธีตกลงราคา  [ 21 เม.ย. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา Sodium valproate inj 400 mg โดยวิธีตกลงราคา  [ 21 เม.ย. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา Alfacalcidol cap 0.25mcg โดยวิธีตกลงราคา  [ 21 เม.ย. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา Erythropoietin alfa inj 4000uต่อAMP โดยวิธีตกลงราคา  [ 20 เม.ย. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยาโดยวิธีกรณีพิเศษ4รายการ  [ 20 เม.ย. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด โดยวิธีตกลงราคา  [ 20 เม.ย. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา Lansoprazole Fast disintegrating tab 30mg โดยวิธีตกลงราคา  [ 20 เม.ย. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา Irinotecan inj. 300 mg โดยวิธีตกลงราคา  [ 20 เม.ย. 2560 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 25 เม.ย. 2560 10 รายการล่าสุด
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  [ 24 เม.ย. 2560 ]
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  [ 24 เม.ย. 2560 ]
สสจ.นครนายก รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับเชี่ยวชาญ  [ 7 เม.ย. 2560 ]
สสจ.ปทุมธานี รับย้าย/รับโอน ข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติงาน  [ 30 มี.ค. 2560 ]
สสจ.ปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา  [ 4 เม.ย. 2560 ]
โรงพยาบาลพิจิตร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  [ 7 เม.ย. 2560 ]
สสจ.สงขลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อไปดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ  [ 11 เม.ย. 2560 ]
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  [ 18 เม.ย. 2560 ]
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  [ 18 เม.ย. 2560 ]
โรงพยาบาลบ้านโคก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา  [ 5 เม.ย. 2560 ]
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2017 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: April 09 2017 17:44:15.