นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

 บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisdb 21 แฟ้ม
ระบบอัตโนมัติสารสนเทศสาธารณสุข HIC2
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
โครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

  นโยบาย รมว.สาธารณสุข ท่านปลัดกระทรวง สธ.
ท่านนพ.สสจ.อต.
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

 
 
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 

กิจกรรมสาธารณสุข

การประชุมเชิงปฎิบัติการการสรุปและถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรที่ีสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2558 [ 27 มี.ค. 2558 ]
งานเภสัชสาธารณสุข กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯจัดอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 24-25 มีนาคม 2558 ณ ห้องภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 25 มี.ค. 2558 ]
คณะตรวจราชการนิเทศติดตามการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายหลวง รอบที่1 ประจำปี 2558 วันที่ 19 มีนาคม 2558 [ 23 มี.ค. 2558 ]
ประชุมเภสัชกรระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 23 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 23 มี.ค. 2558 ]
งานเภสัชสาธารณสุข กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯจัดอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2558 ครั้งที่ 1 วันที่ 19-20 มีนาคม 2558 ณ ห้องภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 23 มี.ค. 2558 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
         
  รายงาน
บริหารเวชภัณฑ์
ตรวจวิเคราะห์
ยา เครื่องสำอาง
         

 
 
           
           
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 30 มี.ค. 2558 - 2 เม.ย. 2558
1 ธ.ค. 2557 - 31 มี.ค. 2558
กลุ่มงาน NCD ขอใช้ห้องประชุมหลงลับแลเป็นสถานที่ปฎิบัติราชการชั่วคราวจนกว่าห้องของกลุ่มงาน NCD 0tปรับปรุงแล้วเสร็จ [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
30 มี.ค. 2558
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแก่บุคลากรสสจ.อต.รุ่น 2 [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
30 มี.ค. 2558
การประชุมนำเสนอหัวข้อผลงานประเมินสายงานพยาบาลวิชาชีพ [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
30 มี.ค. 2558
vdo conference เรื่องการขับเคลื่อนทีมหมอครอบครัว [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
1 เม.ย. 2558
บอร์ดรูม [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
1 เม.ย. 2558
สิ่งแวดล้อม [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
     
 

หนังสือราชการ

ประจำวันที่ 30 มี.ค. 2558 10 รายการล่าสุด
[ด่วนมาก]ส่งกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ  [ อต 0032.003.3/ว 1710 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2558 ]
[ด่วน]เงินเพิ่มพิเศษ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร  [ อต 0032.001/ว 365 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ส่งสำเนาหนังสือ  [ อต 0032.005/ว 364 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]แจ้งผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2558  [ อต 0032.003.3/ว 367 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [ อจ 0032/ว 917 ลงวันที่ 19 มี.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญประชุม VDO Conference เรื่อง "การขับเคลื่อนนโยบายทีมหมอครอบครัว"  [ อต 0032.003.3/ว 1709 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญประชุม VDO Conference เรื่อง "การขับเคลื่อนนโยบายทีมหมอครอบครัว"  [ อต 0032.003.3/ว 368 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]การจัดทีมเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล  [ อต 0032.003.3/4585 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ปรับการจัดทีมเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล  [ อต 0032.003.3/ว 366 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)  [ ลบ 0032.201.2/1019 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2558 ]
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 30 มี.ค. 2558 10 รายการล่าสุด
ขอเชิญ ผอก.รพ./สสอ. ทุกแห่ง ประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ วันที่ 23 มี.ค. 58 [23 มี.ค. 2558]
ผลงานการส่ง 43 แฟ้ม กุมภาพันธ์ ปี 2558 และรายงานใน HDC [16 มี.ค. 2558]
ข้อมูลประชากรทะเบียนราษฎร์ ปี 2557 จากกรมการปกครอง [5 มี.ค. 2558]
โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนม์มายุ ๖๐ พรรษา [5 มี.ค. 2558]
การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ [3 มี.ค. 2558]
เอกสารอบรม จนท.รพ.สต.ผู้ดูแลคลินิกWCC(นักส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย)2 [3 มี.ค. 2558]
เอกสารอบรม จนท.รพ.สต.ผู้ดูแลคลินิกWCC(นักส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย) [3 มี.ค. 2558]
โครงการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร จ.อุตรดิตถ์ ปี 2558 [2 มี.ค. 2558]
เอกสารตัวชี้วัดปฏิบัติราชการสาธารณสุขระดับอำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (26 ก.พ.58) [10 มี.ค. 2558]
เวทีแลกเปลี่ยนงานผู้สูงอายุ 58 [24 ก.พ. 2558]
เอกสารนโยบายแนวทางงานผู้สูงอายุ ปี 58 [24 ก.พ. 2558]
แนวทางการดำเนินงานจัดสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ ปี 58 [24 ก.พ. 2558]
สำรวจการดำเนินงานจัดสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ ปี 58 [24 ก.พ. 2558]
แบบรายงานคนพิการขาขาด ปี 58 [24 ก.พ. 2558]
ตัวชี้วัดงานผู้สูงอายุ คนพิการ ปี 58 [24 ก.พ. 2558]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวันที่ 30 มี.ค. 2558 10 รายการล่าสุด
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  [ 27 มี.ค. 2558 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ครั้งที่ 3  [ 11 มี.ค. 2558 ]
ขอบเขตของงาน(Terms of Reference:TOR)การจัดซื้อยาจำนวน 2 รายการ ของรพ.อุตรดิตถ์  [ 6 มี.ค. 2558 ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  [ 27 ก.พ. 2558 ]
สอบราคาซื้อครุภัณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของโรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 25 ก.พ. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]เผยแพร่ผลการจัดซื้อยูนิตทำฟันของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2556 - 2557  [ 4 ก.พ. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา  [ 10 ก.พ. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา  [ 10 ก.พ. 2558 ]
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ครั้งที่ 2 ของโรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 18 ก.พ. 2558 ]
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่ได้ขนาดเล็ก  [ 10 ก.พ. 2558 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 30 มี.ค. 2558 10 รายการล่าสุด
[ด่วนที่สุด]ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 6 ก.พ. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  [ 22 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าราชการ  [ 7 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ  [ 7 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]แก้ไของค์ประกอบและการกำหนดคะแนนในแต่ละองค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 19 ธ.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 19 ธ.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ  [ 12 พ.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลีนิคหรือเภสัชสาธารณสุข) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 10 พ.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลีนิคหรือเภสัชสาธารณสุข) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 10 พ.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ  [ 6 พ.ย. 2557 ]
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2015 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: March 01 2015 14:47:49.