นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

 บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Hdc 43 แฟ้ม
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisweb
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
ทิศทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบ 2559
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
เอกสารประกอบ KPI
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
โครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

  นโยบาย รมว.สาธารณสุข ท่านปลัดกระทรวง สธ.
ท่านนพ.สสจ.อต.
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

 


 
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 

กิจกรรมสาธารณสุข

ปั่นจักรยานสร้างสุข ลดพุง ลดโรค ปั่นฟินอินลับแล วันที่ 24 กันยายน 2559 ณ ประตูเมืองลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ช่วงบ่าย [ 24 ก.ย. 2559 ]
ปั่นจักรยานสร้างสุข ลดพุง ลดโรค ปั่นฟินอินลับแล วันที่ 24 กันยายน 2559 ณ ประตูเมืองลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ช่วงเช้า [ 24 ก.ย. 2559 ]
งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมสำรวจและปลูกสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วยเจริญ ในวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 15 ก.ย. 2559 ]
ประเมินเภสัชกรรมปฐมภูมิ ปี 59 วันที่ 24,25,26,31 สิงหาคม และวันที่ 1 กันยายน 2559 [ 1 ก.ย. 2559 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) วันที่ 31 สิงหาคม 2559 - 2 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ฮอไรซันวิลเลจ แอนด์รีสอร์ทและสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จ.เชียงใหม่ [ 1 ก.ย. 2559 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
       
         

 
 
 
 
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 28 ก.ย. 2559 - 1 ต.ค. 2559
28 ก.ย. 2559
สรุปกิจกรรมความปลอดภัยด้านยาในชุมชน [ห้องประชุม รพ.สต.บ้านดารา]   รายละเอียด
29 ก.ย. 2559
สรุปกิจกรรมความปลอดภัยด้านยาในชุมชน [้ห้องประชุม รพ.สต.น้ำพี้]   รายละเอียด
30 ก.ย. 2559
ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
30 ก.ย. 2559
ประชุม กวป. [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
30 ก.ย. 2559
เภสัชกรจังหวัด [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
30 ก.ย. 2559
พิจารณาย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการและย้าย จ.18 ภายในจังหวัด [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 28 ก.ย. 2559 10 รายการล่าสุด
รายชื่อเด็กอายุ 1,2,3,5 ปี ที่ยังขาดข้อมูลวัคซีน (ของใหม่ กย 2559) [23 ก.ย. 2559]
การซักซ้อมการดำเนินการบริหารวงเงินของผู้ว่าราชการจังหวักด เพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) [22 ก.ย. 2559]
กฏหมายกับการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs [20 ก.ย. 2559]
แบบฟอร์มส่งผลการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (เงินคืน 0.1) [19 ก.ย. 2559]
REP คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้มประมวลผลจากเว็บสปสช.กลาง กค.สค.59 [18 ก.ย. 2559]
การรายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (มกราคม - มีนาคม 2559) [15 ก.ย. 2559]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ [15 ก.ย. 2559]
ขอส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 9 ปีงบประมาณ 2559 [15 ก.ย. 2559]
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยานสร้างสุข ปั่นฟิน อินลับแล เพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษณ์ ธรรมชาติ วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 [15 ก.ย. 2559]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานธุรกิจบริการสุขภาพ เรื่อง ล้านนาสปาไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง [12 ก.ย. 2559]
ราคากลางคอมพิวเตอร์ปี 2559 [7 ก.ย. 2559]
การจัดพิธีลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด โดยกลไกของประชารัฐ [7 ก.ย. 2559]
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารัีบราชการตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ [6 ก.ย. 2559]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพั [5 ก.ย. 2559]
การเตรียมการพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามให้เหมาะสมกับความต้องการ [5 ก.ย. 2559]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวันที่ 28 ก.ย. 2559 10 รายการล่าสุด
ประกาศราคากลางซื้อยา Omeprazole sod.inj โดยวิธีตกลงราคา  [ 28 ก.ย. 2559 ]
ประกาศราคากลางซื้อยา Ceftazidime inj 1 gm โดยวิธีตกลงราคา  [ 28 ก.ย. 2559 ]
ประกาศราคากลางซื้อยา Carvedilol tab 25mg L โดยวิธีตกลงราคา  [ 28 ก.ย. 2559 ]
ประกาศราคากลางซื้อยา Piperacillin +Tazobactam inj 4gm+500mg โดยวิธีตกลงราคา  [ 28 ก.ย. 2559 ]
ประกาศราคากลางซื้อยา Hydralazine HCl tab 25 mg โดยวิธีตกลงราคา  [ 28 ก.ย. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา_Cilostazol tab 100mg โดยวิธีตกลงราคา  [ 26 ก.ย. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา_Tranexamic acid inj 50 mgต่อml 5ml โดยวิธีตกลงราคา  [ 26 ก.ย. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา_Olanzapine orodispersible tab 5mg โดยวิธีตกลงราคา  [ 26 ก.ย. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา_Erythropoietin beta inj 5000 IUต่อAMP โดยวิธีตกลงราคา  [ 26 ก.ย. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา_Ranibizumab inj 10mgต่อml 0.23mlโดยวิธีตกลงราคา  [ 26 ก.ย. 2559 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 28 ก.ย. 2559 10 รายการล่าสุด
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 27 ก.ย. 2559 ]
[ด่วนที่สุด]บัญชีรา่ยชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [ 28 ก.ย. 2559 ]
สสจ.มหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย/โอน)ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  [ 20 ก.ย. 2559 ]
สสจ.นครนายก รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  [ 16 ก.ย. 2559 ]
โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ  [ 19 ก.ย. 2559 ]
สสจ.เชียงราย รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ  [ 12 ก.ย. 2559 ]
โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างเทคนิค ระดับชำนาญงาน  [ 13 ก.ย. 2559 ]
สสจ.นครนายก รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ระดับเชี่ยวชาญ  [ 9 ก.ย. 2559 ]
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ รับย้าย/โอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  [ 13 ก.ย. 2559 ]
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  [ 7 ก.ย. 2559 ]
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2016 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: September 08 2016 21:43:25.