สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Hdc 43 แฟ้ม
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisweb
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
ทิศทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบ 2559
การดำเนินงานโปร่งใส / เรื่องร้องเรียน
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
เอกสารประกอบ KPI
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
โครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

1. นโยบายรัฐมนตรี 2560
2. นโยบายปลัด 2560
3. นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปี 2560
4. ค่านิยมองค์กร MOPH
5. ตัวชี้วัด MOUจังหวัด-อำเภอ ปี 2560 อุตรดิตถ์
6. แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี Thailand 4.0
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

  
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 

กิจกรรมสาธารณสุข

ประชุมเภสัชกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 29 มี.ค. 2560 ]
ประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว วันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมฟูบุญถึง โรงพยาบาลลับแล [ 23 มี.ค. 2560 ]
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสหวิชาชีพระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 21 มี.ค. 2560 ]
ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมฟู บุญถึง ชั้น 2 โรงพยาบาลลับแล [ 8 มี.ค. 2560 ]
ประชุมการจัดทำราคาอ้างอิง(Reference Price) วันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 8 มี.ค. 2560 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
     
       

 
 
 
 
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 31 มี.ค. 2560 - 3 เม.ย. 2560
31 มี.ค. 2560
ประชุม กวป. [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
31 มี.ค. 2560
ประชุม กวป. [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
3 เม.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการMCH Board [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 31 มี.ค. 2560 10 รายการล่าสุด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสริมการเรียน-การสอนรายวิชาปริทันตบำบัดชั้นสูงและทันตกรรมรากเทียม [30 มี.ค. 2560]
โปสเตอร์ แผ่นพับองค์ความรู้ ส่งเสริมการนอนหลับสนิท ชีวิตมีสุข [30 มี.ค. 2560]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 และการนำเสนอผลงานวิชาการ [29 มี.ค. 2560]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) รอบที่ 2 [29 มี.ค. 2560]
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือ แนวคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เล่ม 1 [29 มี.ค. 2560]
ขอเชิญชวนเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต [29 มี.ค. 2560]
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [29 มี.ค. 2560]
สถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ 24-31 ธันวาคม 2559 [29 มี.ค. 2560]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข เวชกิจฉุกเฉิน สาธารณสุขชุมชนและสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2560 [29 มี.ค. 2560]
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลไลอ้อนเพื่อสุขภาพช่องปาก Lion Oral Health Award 2017 [29 มี.ค. 2560]
ขอส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [29 มี.ค. 2560]
การคัดเลือกหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมโครงการ ปี 2560 ปี แห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [29 มี.ค. 2560]
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ [29 มี.ค. 2560]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล [29 มี.ค. 2560]
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตร 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [29 มี.ค. 2560]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวันที่ 31 มี.ค. 2560 10 รายการล่าสุด
ประกาศราคากลางซื้อ TKR without patella (ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้) โดยวิธีตกลงราคา  [ 30 มี.ค. 2560 ]
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการโดยวิธีตกลงราคา  [ 30 มี.ค. 2560 ]
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ 20 รายการ โดยวิธีตกลงราคา  [ 30 มี.ค. 2560 ]
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ 18 รายการ โดยวิธีตกลงราคา  [ 30 มี.ค. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา Olanzapine orodispersible tab 5mg โดยวิธีตกลงราคา  [ 29 มี.ค. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา 6 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ  [ 29 มี.ค. 2560 ]
m60-2866ประกาศราคากลาง ซื้อยา Olanzapine orodispersible tab 5mg โดยวิธีตกลงราคา  [ 29 มี.ค. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา Bortezomib inj 1 mg โดยวิธีตกลงราคา  [ 29 มี.ค. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา Lansoprazole Fast disintegrating tab 30mg โดยวิธีตกลงราคา  [ 29 มี.ค. 2560 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา Cilostazol SR cap 100mg โดยวิธีตกลงราคา  [ 29 มี.ค. 2560 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 31 มี.ค. 2560 10 รายการล่าสุด
โรงพยาบาลแม่สอด รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ  [ 22 มี.ค. 2560 ]
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ จำนวน 2 อัตรา  [ 20 มี.ค. 2560 ]
สสจ.เชียงราย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ  [ 22 มี.ค. 2560 ]
โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ  [ 14 มี.ค. 2560 ]
โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  [ 23 มี.ค. 2560 ]
สสจ.เพชรบูรณ์ รับสมัครสรรหาข้าราชการเพื่อย้าย/เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ  [ 20 มี.ค. 2560 ]
สสจ.นครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา  [ 21 มี.ค. 2560 ]
สสจ.เพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยา และนักรังสีการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา  [ 24 มี.ค. 2560 ]
โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  [ 20 มี.ค. 2560 ]
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  [ 16 มี.ค. 2560 ]
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2017 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: March 28 2017 17:22:14.