นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

 บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisdb 21 แฟ้ม
ระบบอัตโนมัติสารสนเทศสาธารณสุข HIC2
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ 54
การออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคกลาง
โครงสร้างข้อมูล 21 แฟ้ม + 16 แฟ้ม + 7 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

  นโยบาย รมว.สาธารณสุข ท่านปลัดกระทรวง สธ.
ท่านนพ.สสจ.อต.
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

 
 
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 

กิจกรรมสาธารณสุข

อบรมแกนนำ อสม.แพทย์แผนไทย สมุนไพรใกล้ตัว วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพิชัย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ [ 30 ต.ค. 2557 ]
อบรมแกนนำ อสม.แพทย์แผนไทย สมุนไพรใกล้ตัว วันที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ ศาลาวัดบ้านแสนขัน อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ [ 28 ต.ค. 2557 ]
อบรมแกนนำ อสม.แพทย์แผนไทย สมุนไพรใกล้ตัว วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ [ 22 ต.ค. 2557 ]
อบรมแกนนำ อสม.แพทย์แผนไทย สมุนไพรใกล้ตัว วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาคารแพทย์แผนไทย รพ.น้ำปาด อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ [ 22 ต.ค. 2557 ]
แสดงความยินดีกับนายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช วันที่ 17 ตุลาคม 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
         
  รายงาน
บริหารเวชภัณฑ์
ตรวจวิเคราะห์
ยา เครื่องสำอาง
         

 
 
           
           
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 1 พ.ย. 2557 - 4 พ.ย. 2557
3 พ.ย. 2557
บอร์ดรูม [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
     
 

หนังสือราชการ

ประจำวันที่ 1 พ.ย. 2557 10 รายการล่าสุด
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญประชุมทันตบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน  [ อต 0032.003.5/ว 4655 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญประชุมทันตบุคลากรประจำเดือนพฤศจิก่ายน  [ อต 0032.003.5/ว 1145 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]สรุปผลการเยี่ยมสำรวจ เครือข่ายกายภาพบำบัดเขต 2  [ อต 0032.003.3/ว 1144 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 31 ต.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในฤดูหนาว  [ สธ 0422.7/ว 1576 ลงวันที่ 15 ต.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญประชุม  [ สธ 0238/ว.823 ลงวันที่ 22 ต.ค. 2557 ]
ประมาณการค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ปี 2558 (ด่วน)  [ ที่ อต 0032.002/ว. 1143 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2557 ]
ขอเชิญประชุมดูแลผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  [ อต.0032.003.3/ว.1142 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2557 ]
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม  [ อต.0032.003.2/ว.1141 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Regional Knowledge Management  [ ศธ 0527.10/ว 7319 ลงวันที่ 10 ต.ค. 2557 ]
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 1 พ.ย. 2557 10 รายการล่าสุด
เกณฑ์ขั้นต่ำการออกสอบสวนโรค งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 29 ตุลาคม 2557 [29 ต.ค. 2557]
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2557 (ด่วนที่สุด) แจ้ง ผอ.รพ.ทุกแห่ง ,สสอ.ทุกแห่ง [28 ต.ค. 2557]
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี [17 ต.ค. 2557]
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี วันที่ 23 กันยายน 2557 [16 ต.ค. 2557]
การใช้ประโยชน์จากยางพารคาในประเทศหรือผลิตภัณฑ์ยางพาราต่าง ๆ ที่ผลิตในประเทศ [8 ต.ค. 2557]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกตามมาตรา 35 และกรรมการกำกับดูแลตามาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของภาครัฐ พ.ศ. 2556 [8 ต.ค. 2557]
เป้าหมายตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2558 (KPI ปี 58)(แก้ไข 3 ตุลาคม 2557 ) [6 ต.ค. 2557]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนโครงการ ODOD ปีการศึกษา 2558 [30 ก.ย. 2557]
แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (๑ ต.ค. ๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๕๗) [23 ก.ย. 2557]
ผลงาน Point REP 21 แฟ้ม จาก สปสช. กย 57 [20 ก.ย. 2557]
ผลงาน Point REP 21 แฟ้ม จาก สปสช. สค 57 [20 ก.ย. 2557]
แบบฟอร์ม การจัดทำคำของบประมาณ ระยะกระตุ้นเศรษกิจปี 2557 [18 ก.ย. 2557]
แนวทางการจัดทำคำของบประมาณ สป ตามมาตรการระยะสั้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2557 [18 ก.ย. 2557]
เอกสารบรรยายการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล วันที 16 กย. 2557 [17 ก.ย. 2557]
เสนอชื่อบุคลากร เพื่อคัดเลือกเป็นนักการสาธารณสุขดีเด่นระดับเขต โครงการรางวัล"ชัยนาทนเรนทร" ประจำปี 2557 เขตบริการ [17 ก.ย. 2557]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวันที่ 1 พ.ย. 2557 10 รายการล่าสุด
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 31 ต.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (บริเวณสวนปลูกหญ้ากลางอาคารเป็นลานเอนกประสงค์และออกกำลังกายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์)  [ 28 ต.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ส่งร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างสถานี่อนามัย (ทดแทน) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชายเขา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 24 ต.ค. 2557 ]
ซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม รายการยูนิตทำฟันจำนวน 4 ชุด  [ 17 ต.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  [ 14 ต.ค. 2557 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  [ 14 ต.ค. 2557 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ  [ 13 ต.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ครั้งที่ 2)  [ 11 ก.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ขอความร่วมมือประกาศสอบราคา  [ 26 ส.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการจัดซื้อยา และขอความร่วมมือเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ  [ 18 ส.ค. 2557 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 1 พ.ย. 2557 10 รายการล่าสุด
[ด่วนที่สุด]รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ  [ 29 ต.ค. 2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนโครงการ ODOD ปีการศึกษา 2558  [ 30 ก.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [ 18 ก.ย. 2557 ]
บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหา และคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่  [ 16 ก.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถและทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ในการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ  [ 8 ก.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 5 ก.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  [ 3 ก.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการและตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  [ 27 ส.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการและตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  [ 27 ส.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  [ 27 ส.ค. 2557 ]
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2014 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: October 24 2014 14:16:58.