นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

 บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisdb 21 แฟ้ม
ระบบอัตโนมัติสารสนเทศสาธารณสุข HIC2
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ 54
การออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคกลาง
โครงสร้างข้อมูล 21 แฟ้ม + 16 แฟ้ม + 7 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

  นโยบาย รมว.สาธารณสุข ท่านปลัดกระทรวง สธ.
ท่านนพ.สสจ.อต.
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

 
 
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 

กิจกรรมสาธารณสุข

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ โรงพยาบาลบ้านโคก,ฟากท่า,น้ำปาด ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ [ 18 ธ.ค. 2557 ]
ประชุมนำเสนอผลการประเมินตนเอง โครงการพัฒนาองค์กรทีมีสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2558 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดอตรดิตถ์ วันที่ 16 ธันวาคม 2557 [ 17 ธ.ค. 2557 ]
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก [ 8 ธ.ค. 2557 ]
อบรมแกนนำ อสม.แพทย์แผนไทย สมุนไพรใกล้ตัว วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ [ 24 พ.ย. 2557 ]
อบรมแกนนำ อสม.แพทย์แผนไทย สมุนไพรใกล้ตัว วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์ [ 19 พ.ย. 2557 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
         
  รายงาน
บริหารเวชภัณฑ์
ตรวจวิเคราะห์
ยา เครื่องสำอาง
         

 
 
           
           
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 19 ธ.ค. 2557 - 22 ธ.ค. 2557
19 ธ.ค. 2557
ขอเชิญประชุมทางไกล (Video Conference) [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
19 ธ.ค. 2557
เตรียมการรับการตรวจเยี่ยมของท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
22 ธ.ค. 2557
บอร์ดรูม [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
22 ธ.ค. 2557
ประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ [ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
     
 

หนังสือราชการ

ประจำวันที่ 19 ธ.ค. 2557 10 รายการล่าสุด
[ด่วนที่สุด]แก้ไของค์ประกอบและการกำหนดคะแนนในแต่ละองค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชกรรมคลินิคหรือเภสัชสาธารณสุข)  [ อต 0032.006/ว 1304 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญประชุมเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมปลัดกระทรวงสาธารณสุข  [ อต 0032.002/ว 1305 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญประชุมเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมปลัดกระทรวงสาธารณสุข  [ อต 0032.002/ว 5562 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม(3 เดือน)  [ สธ 0505.01/ว 4268 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญประชุมนำข้อมูลป้อนกลับผลการดำเนินงาน "อำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว"  [ อต 0032.003.4/ว 5555 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 สำหรับข้าราชการและผู้รับบำนาญ  [ อต 0032.006/ว 1303 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญประชุมนำข้อมูลป้อนกลับผลการดำเนินงาน "อำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว"  [ อต 0032.003.4/ว 5554 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญประชุมนำข้อมูลป้อนกลับผลการดำเนินงาน "อำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว"  [ อต 0032.003.4/ว 1302 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญประชุม  [ อต 0032.004/ว 1301 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2557 ]
[ด่วนมาก]ขอให้จัดและเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ  [ อต 0032.003.4/ว 1299 (สสอ.เมืองอุตรดิตถ์) ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2557 ]
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 19 ธ.ค. 2557 10 รายการล่าสุด
ขอส่งสำเนาคำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" [17 ธ.ค. 2557]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม [17 ธ.ค. 2557]
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานเพื่อเตรียมรับการตรวจราชการ ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข [17 ธ.ค. 2557]
ผลงาน Point REPสปสช. 43 แฟ้ม ตุลาคม 57 [15 ธ.ค. 2557]
ขอส่งประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการอบรม 2558 (รอบที่ 1) [2 ธ.ค. 2557]
username/password สำหรับบันทึกโปรแกรมทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เน็ต แยกรายสถานบริการ [1 ธ.ค. 2557]
แนวทาง และสรุปผลการดำเนินงานปฏิรูประบบข้อมูลสุขภาพ 2558 [27 พ.ย. 2557]
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี วันที่ 17 ต.ค. 2557 [17 พ.ย. 2557]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ [17 พ.ย. 2557]
แบบฟอร์มรายชื่อ อสม.ที่สมควรได้รับค่าป่วยการ ปี ๒๕๕๘ [13 พ.ย. 2557]
แบบฟอร์มรายงาน อสม.ปี ๒๕๕๘ [13 พ.ย. 2557]
คำนิยาม รายงาน อสม. [13 พ.ย. 2557]
การรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [13 พ.ย. 2557]
เกณฑ์ขั้นต่ำการออกสอบสวนโรค งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 29 ตุลาคม 2557 [29 ต.ค. 2557]
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2557 (ด่วนที่สุด) แจ้ง ผอ.รพ.ทุกแห่ง ,สสอ.ทุกแห่ง [28 ต.ค. 2557]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวันที่ 19 ธ.ค. 2557 10 รายการล่าสุด
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่อผู้ชนะในการเสนอราคา ก่้อสร้างทางเดินเชื่อมชั้นเดียวและทางเดินเชื่อมสองชั้นที่โรงพยาบาลลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 15 ธ.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  [ 10 ธ.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างทางเดินเชื่อมชั้นเดียว และทางเดินเชื่อมสองชั้นที่ีโรงพยาบาลลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 20 พ.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 14 พ.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ครั้งที่ 2  [ 13 พ.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ครั้งที่ 2  [ 11 พ.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ส่งรางขอบเขตของงานส่งร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมชั้นเดียวและทางเดินเชื่อมสองชั้นที่โรงพยาบาลลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 11 พ.ย. 2557 ]
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด  [ 7 พ.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารสถานี่อนามัย (ทดแทน) ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชายเขา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 5 พ.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 31 ต.ค. 2557 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 19 ธ.ค. 2557 10 รายการล่าสุด
[ด่วนที่สุด]การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ  [ 12 พ.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลีนิคหรือเภสัชสาธารณสุข) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 10 พ.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลีนิคหรือเภสัชสาธารณสุข) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 10 พ.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ  [ 6 พ.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ  [ 29 ต.ค. 2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนโครงการ ODOD ปีการศึกษา 2558  [ 30 ก.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [ 18 ก.ย. 2557 ]
บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหา และคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่  [ 16 ก.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถและทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ในการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ  [ 8 ก.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 5 ก.ย. 2557 ]
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2014 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: December 01 2014 11:34:56.