นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

 บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Hdc 43 แฟ้ม
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisweb
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
ทิศทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบ 2559
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
เอกสารประกอบ KPI
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
โครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

  นโยบาย รมว.สาธารณสุข ท่านปลัดกระทรวง สธ.
ท่านนพ.สสจ.อต.
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

 


 
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 

กิจกรรมสาธารณสุข

การประชุมและนำเสนอผลงานการพัฒนาและขยายเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ในวันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม URU HOME ชั้น 4 อาคารราชภัฏอุตรดิตถ์พลาซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 19 เม.ย. 2559 ]
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีอุบัติเหตุจราจร 17 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 17 เม.ย. 2559 ]
นพยกรกฤช ลิ้มสมมุติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีอุบัติเหตุจราจร ในวันที่ 14 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 14 เม.ย. 2559 ]
นายขจรศักดิ์ อิ่มเต็ม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ในวันที่ 13 เมษายน 2559 ณ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 14 เม.ย. 2559 ]
นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ อำเภอท่าปลา เมืองอุตรดิตถ์ [ 14 เม.ย. 2559 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
         
           

 
 
   
   
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 6 พ.ค. 2559 - 9 พ.ค. 2559
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 6 พ.ค. 2559 10 รายการล่าสุด
แจ้งรายชื่อเด็กอายุ 5 ปี ที่ยังขาดข้อมูล DTP,OPV5 ในhdc กระทรวงสธ. [6 พ.ค. 2559]
แจ้งรายชื่อเด็กอายุ 3 ปี ที่ยังขาดข้อมูล JE,MMR2 ในhdc กระทรวงสธ. [6 พ.ค. 2559]
แจ้งรายชื่อเด็กอายุ 2 ปี ที่ยังขาดข้อมูล DTP4,OPV4,JE ในhdc กระทรวงสธ. [6 พ.ค. 2559]
แจ้งรายชื่อเด็กอายุ 1 ปี ที่ยังขาดข้อมูล BCG ,HBV1,DTP-HBV3, M/MMR ในhdc กระทรวงสธ. [6 พ.ค. 2559]
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 [4 พ.ค. 2559]
ส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [4 พ.ค. 2559]
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพระราชทานฯ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2559 [4 พ.ค. 2559]
ประกาศ กำหนดเวลาและขั้นตอนการสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 2 [3 พ.ค. 2559]
ใบสมัครประกวดบทละคร การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2559 [3 พ.ค. 2559]
ใบสมัครประกวดคลิปวีดีโอ อนาคตสดใส ร่วมสร้างประเทศไทย ป้องกันภัยท้องวัยรุ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ [3 พ.ค. 2559]
การรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุัติเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชพเภสัชกรรมสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ [2 พ.ค. 2559]
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดผลงานวิชาการ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ [28 เม.ย. 2559]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ [27 เม.ย. 2559]
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ "การขับเคลื่อนทิศทางการเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งสี่แยกอินโดจีน" [27 เม.ย. 2559]
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อร้องเรียน [25 เม.ย. 2559]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวันที่ 6 พ.ค. 2559 10 รายการล่าสุด
ภาพรวมรายงานงบประมาณ 5 ลำดับ ที่ราคาสูงสุดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 3 พ.ค. 2559 ]
ขออนุมัติแผนปฎิบัติการงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2559  [ 3 พ.ค. 2559 ]
รายงานการใช้งบประมาณ ประจำปี 2558  [ 27 เม.ย. 2559 ]
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 26 เม.ย. 2559 ]
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 26 เม.ย. 2559 ]
โครงการติดตั้งตาข่ายกันนก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 26 เม.ย. 2559 ]
การประมูลขายทอดตลาดวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอน  [ 8 เม.ย. 2559 ]
สอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ของโรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 1 มี.ค. 2559 ]
สอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ของโรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 16 ก.พ. 2559 ]
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง สอบราคาซื้อยา  [ 25 ธ.ค. 2558 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 6 พ.ค. 2559 10 รายการล่าสุด
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2016 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: May 06 2016 09:39:55.