นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

 บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Hdc 43 แฟ้ม
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisweb
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
โครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

  นโยบาย รมว.สาธารณสุข ท่านปลัดกระทรวง สธ.
ท่านนพ.สสจ.อต.
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

 
 
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 

กิจกรรมสาธารณสุข

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา(คณะกรรมการด้านยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และวัสดุทันตกรรม) วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 27 ส.ค. 2558 ]
ประชุมสรุปการดำเนินงานบริหารจัดการพลังงาน วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 21 ส.ค. 2558 ]
ประชุมโครงการเตรียมความพร้อมซ้อมแผนโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV)แบบบัญชาการ (Incident command system)จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี2558 และรับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรค วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ ห้องสีหราชบอลรูม โรงแรมสีหราช [ 18 ส.ค. 2558 ]
ฺ"Bike For Mom" ปั่นเพื่อแม่จังหวัดอุตรดิตถ์ 16 สิงหาคม 2558 [ 17 ส.ค. 2558 ]
ประชุมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการจัดการสเตียรอยด์ ในชุมชน เขตบริการสุขภาพที่ 2 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมอิมพีเรียลภูแก้วฮิลล์ รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์ [ 10 ส.ค. 2558 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
             
               

 
 
     
     
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 3 ก.ย. 2558 - 6 ก.ย. 2558
1 ก.ย. 2558 - 4 ก.ย. 2558
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบกำกับติดตามวิจัยและประเมินผลการจัดบริการ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของหน่วยงานเครือข่ายสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี งบประมาณ 2558 [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
3 ก.ย. 2558
เลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2558 ของข้าราชการใน สสจ. [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
4 ก.ย. 2558
การพัฒนาระบบข้อมูลภาระงานการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
4 ก.ย. 2558
ประชุมรับรองผลการเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2558 [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
4 ก.ย. 2558
ประชุมติดตามงานหมอครอบครัวและพัฒนาการเด็ก ปี 2558 [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
     
 

หนังสือราชการ

ประจำวันที่ 3 ก.ย. 2558 10 รายการล่าสุด
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5 -6 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเซ่า ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)  [ ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์9 ลงวันที่ 2 ก.ย. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแฝก ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์8 ลงวันที่ 31 ส.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแมง ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์7 ลงวันที่ 31 ส.ค. 2558 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองคอน ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์6 ลงวันที่ 31 ส.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยใส ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์5 ลงวันที่ 31 ส.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อคโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองคอน ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์4 ลงวันที่ 31 ส.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อคโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยใส ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์3 ลงวันที่ 31 ส.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อคโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองห้อง ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์2 ลงวันที่ 31 ส.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรี ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์1 ลงวันที่ 31 ส.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์1 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2558 ]
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 3 ก.ย. 2558 10 รายการล่าสุด
ผลการประกวดคลิปวิดีโอหมอครอบครัว และเรื่องเล่าหมอครอบครัว จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๕๘ [2 ก.ย. 2558]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Sefety Awards ในงาน การสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ [2 ก.ย. 2558]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การใช้เบาะนิรภัยสำหรับเด็กในรถยนต์ [26 ส.ค. 2558]
โครงการคัดเลือกบุคคล ชุมชน องค์กรและรายการต้นแบบด้านค่านิยม [26 ส.ค. 2558]
วิธีและขั้นตอนในการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2559 ของแพทยสภาแบบใหม่ [24 ส.ค. 2558]
แจ้งช่องทางการตรวจสอบข้อมูลบริการของสถานบริการบน HDC (Health Data Center) กระทรวงสาธารณสุข [19 ส.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดท่าเต้นประกอบเพลง "พลเมืองเป็นใหญ่" [18 ส.ค. 2558]
ผลการสืบราคายาร่วมระดับจังหวัด ปี 2558 [14 ส.ค. 2558]
ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ ตามคุณภาพงานบริการ43แฟ้มสปสช. [24 ส.ค. 2558]
คำแนะนำ/นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรค [3 ก.ค. 2558]
ตัวอย่างแบบขอลาออก (ลูกจ้างประจำ) [1 ก.ค. 2558]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 [26 มิ.ย. 2558]
เอกสารประชุม MCH Board 18 มิย.58 [26 มิ.ย. 2558]
แบบหนังสือลาออกจากราชการ (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) [25 มิ.ย. 2558]
ตัวอย่างแบบขอลาออก (สำหรับ สสจ.) [25 มิ.ย. 2558]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวันที่ 3 ก.ย. 2558 10 รายการล่าสุด
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5 -6 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเซ่า ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)  [ 2 ก.ย. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแฝก ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 31 ส.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแมง ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 31 ส.ค. 2558 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองคอน ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 31 ส.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยใส ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 31 ส.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อคโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองคอน ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 31 ส.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อคโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยใส ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 31 ส.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อคโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองห้อง ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 31 ส.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรี ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 31 ส.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 1 ก.ย. 2558 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 3 ก.ย. 2558 10 รายการล่าสุด
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  [ 17 ส.ค. 2558 ]
รับโอน/รับย้ายข้าราชการ  [ 13 ส.ค. 2558 ]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพเศษ สสจ.ราชบุรี  [ 11 ส.ค. 2558 ]
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  [ 25 ส.ค. 2558 ]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  [ 24 ส.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลน้ำปาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 14 ส.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  [ 14 ส.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะและกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2  [ 10 ส.ค. 2558 ]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  [ 28 ก.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [ 16 ก.ค. 2558 ]
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2015 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: August 19 2015 13:53:29.