สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

 รายชื่อสมาชิก .MAIL UTO เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ข้อ
แนะนำการใช้ : เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานท่านสามารถคลิกที่ชื่อเพื่อล๊อกอินเข้าระบบ

แจ้งปัญหาการใช้งานที่เว็บบอร์ด หรือ อีเมล์strategy4 หรือโทร. 055-440516-7 ต่อ 123
ทุกหน่วยงาน  เปิดเมล์เวลา 10.00 น., สสจ.วิทยุแจ้งเมล์์เวลา 15.00 น.ทุกวัน ,ชื่อผู้รับเอกสารของสสจ.คือ admin1 และ cc ให้ผู้รับผิดชอบ 

 

ลำดับ

ชื่ออีเมล์

 

ชื่อหน่วยงาน

 

อำเภอ

ชื่อผู้รับผิดชอบหลักและรอง

 

1

utpho1

@mailuto.moph.go.th

นพ.สสจ.อต.

สสจ.อุตรดิตถ์

เมือง

 

 

2

utpho2

@mailuto.moph.go.th

รอง.ฝ่ายวิชาการ

สสจ.อุตรดิตถ์

เมือง

 

 

3

utpho3

@mailuto.moph.go.th

รอง.ฝ่ายสาธารณสุข

สสจ.อุตรดิตถ์

เมือง

 

 

4

utpho4

@mailuto.moph.go.th

รอง.ฝ่ายบริหาร

สสจ.อุตรดิตถ์

เมือง

 

 

5

fdapv53

@mailuto.moph.go.th

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

สสจ.อุตรดิตถ์

เมือง

1.นายสิทธิศักดิ์ กองมา 2.นายกิติศักดิ์ อ่อนปาน
3.นส.เกศนี คำมี

 

6

insurance

@mailuto.moph.go.th

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

สสจ.อุตรดิตถ์

เมือง

1.Mr.Sutee Khumaksorn 2.Miss Natnarin Sanapa

 

7

strategy1

@mailuto.moph.go.th

กลุ่มงานยุทธฯ งานแผนงานและประเมินผล

สสจ.อุตรดิตถ์

เมือง

1.นส.ไข่มุกข์ หมื่นโฮ้ง 2.นางมัญชุพร ศรีภิรมย์
3.นางพิณทอง พอจิต

 

8

strategy2

@mailuto.moph.go.th

กลุ่มงานยุทธฯ งานระบาดวิทยา

สสจ.อุตรดิตถ์

เมือง

1.นายอุบล เพ็ชรายุทธ

 

9

strategy3

@mailuto.moph.go.th

กลุ่มงานยุทธฯ งานข้อมูลข่าวสาร

สสจ.อุตรดิตถ์

เมือง

1.นางระวี ยกบัตร 2.นางสุธาสินี ทารัตน์
3.นายชาญณรงค์ ปุรินทราภิบาล

 

10

strategy4

@mailuto.moph.go.th

กลุ่มงานยุทธฯ งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (ICT)

สสจ.อุตรดิตถ์

เมือง

1.นายนพ เกตุครุฑ 2.นายดุสิต ทัพผดุง

 

11

admin1

@mailuto.moph.go.th

ฝ่ายบริหาร งานธุรการ

สสจ.อุตรดิตถ์

เมือง

1.นายภูมินทร์ บุญเรือง 2.นางมลวิภา ดีคำย้อย
3.นางสมยงค์ พรหมฝาย

 

12

admin2

@mailuto.moph.go.th

ฝ่ายบริหาร การเงินและบัญชี

สสจ.อุตรดิตถ์

เมือง

1.นางรุ่งลาวัลย์ จันทรโสภา 2.นส.หทัยรันต์ เงินคำ

 

13

admin3

@mailuto.moph.go.th

ฝ่ายบริหาร งานพัสดุ

สสจ.อุตรดิตถ์

เมือง

1.นส.ไพรวัลย์ สิงห์ทอง 2.นางสมยงค์ พรหมฝาย
3.นางอุไรวรรณ ศันสยะวิชัย

 

14

admin4

@mailuto.moph.go.th

ฝ่ายบริหาร งานนิติกร

สสจ.อุตรดิตถ์

เมือง

1.นายพิทยา คชนิล 2.นางณัฎฐา ม่วงศรี

 

15

admin5

@mailuto.moph.go.th

ฝ่ายบริหาร งานก่อสร้าง

สสจ.อุตรดิตถ์

เมือง

1.นายรุ่งเรือง กิกลิ้ง 2.นางณัฎฐา ม่วงศรี

 

16

admin6

@mailuto.moph.go.th

ฝ่ายบริหาร การเจ้าหน้าที่

สสจ.อุตรดิตถ์

เมือง

1.นางวันเพ็ญ นวลมะ 2.นางบุญมี แถลงธรรม
3.นางอารดี พราหมณสุทธิ์

 

17

admin7

@mailuto.moph.go.th

ฝ่ายบริหาร งานเลขา

สสจ.อุตรดิตถ์

เมือง

1.นส.รัตนา นวมเฟื่อง 2.นางนันทวัน ปุรินทราภิบาล

 

18

knowledges1

@mailuto.moph.go.th

กลุ่มงานวิชาการ งานเอดส์และยาเสพติด

สสจ.อุตรดิตถ์

เมือง

1.นางสาวนันทยา อ่อนคง 2.นางพงษ์จันทร์ สายสุจริต
3.นส.อารีย์ นาคมูล

 

19

knowledges2

@mailuto.moph.go.th

กลุ่มงานวิชาการ งานสร้างสุขภาพ

สสจ.อุตรดิตถ์

เมือง

1.นายกฤช จันทร์เส็ง 2.นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
3.นางพูลศิริ วิชัยขัทคะ

 

20

knowledges3

@mailuto.moph.go.th

กลุ่มงานวิชาการ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

สสจ.อุตรดิตถ์

เมือง

1.นางศรีทอง ธนสัมบัณน์ 2.นางนุงนุช ทองคำนุช
3.นายสุทธิพงษ์ นาคมูล

 

21

knowledges4

@mailuto.moph.go.th

กลุ่มงานวิชาการ งานพัฒนาบุคลากร

สสจ.อุตรดิตถ์

เมือง

1.นายอำนาจ บุญเครือชู 2.นายธีรชัย คำสมาน
3.นางประเทือง พิมพ์โพธิ์

 

22

dental

@mailuto.moph.go.th

กลุ่มงานวิชาการ งานทันตสาธารณสุข

สสจ.อุตรดิตถ์

เมือง

1.นางศิริพร สังข์ทอง 2.นส.สุดารัตน์ งอนไก่
3.นายอุเทน กล่ำอุ่น

 

23

knowledges6

@mailuto.moph.go.th

กลุ่มงานวิชาการ งานควบคุมป้องกันโรค

สสจ.อุตรดิตถ์

เมือง

1.นายสุขุม หนูสวัสดิ์ 2.นายประสพชัย รัตนเรือง
3.นางอัจฉราวดี เสนีย์

 

24

uttaradit

@mailuto.moph.go.th

รพศ.อุตรดิตถ์

รพศ.อุตรดิตถ์

เมือง

1.นส.สายรุ้ง คงเกตุ 2.นางสมศรี บุญรอด

 

25

lablae2

@mailuto.moph.go.th

รพ.ลับแล

รพ.ลับแล

ลับแล

1.นส.กุลธิดา แก้วจ้อน 2.นางสมถวิล สุนทรสิทธิรักษ์

 

26

tron2

@mailuto.moph.go.th

รพ.ตรอน

รพ.ตรอน

ตรอน

1.นางสุรัชนี น้อยเพ็ง 2.นายวุฒิพงษ์ ปิ่นนาค
3.นางกัลยา หนูแก้ว

 

27

pichai2

@mailuto.moph.go.th

รพ.พิชัย

รพ.พิชัย

พิชัย

1.นายนราธิป ศรีละออง 2.นางสาวจันทนา สิงเหม
3.นายสุวิน บุญเสือ

 

28

thapla2

@mailuto.moph.go.th

รพ.ท่าปลา

รพ.ท่าปลา

ท่าปลา

1.นายพิชัย เกตุหิรัญ 2.น.ส.จันทิรา คำบุญเรือง

 

29

nampad2

@mailuto.moph.go.th

รพ.น้ำปาด

รพ.น้ำปาด

น้ำปาด

1.นางลดาพร วงษ์บ้านใหม่ 2.นส.นิตยา โจ่มาลา
3.นางศิริพร มีหล้า

 

30

faktha2

@mailuto.moph.go.th

รพ.ฟากท่า

รพ.ฟากท่า

ฟากท่า

1.นส.พัชระ จันรุณ 2.นางวรรณรดา จีระพรต
3.นางพิกุลแก้ว ราชสีห์

 

31

bankhok2

@mailuto.moph.go.th

รพ.บ้านโคก

รพ.บ้านโคก

บ้านโคก

1.นส.สุดารัตน์ ล้อสินคำ 2.นส.ศิวาภรณ์ สงคราม
3.นส.ศุภวรรณ ตันติอำไพ

 

32

thongsaenkhan2

@mailuto.moph.go.th

รพ.ทองแสนขัน

รพ.ทองแสนขัน

ทองแสนขัน

1.คุณวัลวิมล ทองพานิชย์ 2.คุณจันทมาส เมฆพัฒน์

 

33

mueang1

@mailuto.moph.go.th

สสอ.เมือง

สสอ.เมือง

เมือง

1.นส.สุธิดา กลัดทอง 2.นายชัยณรงค์ ทองชาติ
3.นางระภี นาแก้ว

 

34

lablae1

@mailuto.moph.go.th

สสอ.ลับแล

สสอ.ลับแล

ลับแล

1.นางณิษรา โอสถสมพร 2.นางเมธาวีร์ คำดี
3.นายสามารถ ขุดขำ

 

35

tron1

@mailuto.moph.go.th

สสอ.ตรอน

สสอ.ตรอน

ตรอน

1.นส.หนึ่งฤทัย ใจบวง 2.นางลำเพย โอบอ้อม
3.นายทรัสดี ก้อนอาทร

 

36

pichai1

@mailuto.moph.go.th

สสอ.พิชัย

สสอ.พิชัย

พิชัย

1.นายณรงค์ชัย สุขเณร 2.นายศรายุทธ เปี้ยจันทร์
3.นส.วิมล จันทร

 

37

thapla1

@mailuto.moph.go.th

สสอ.ท่าปลา

สสอ.ท่าปลา

ท่าปลา

1.นายจักรกฤษ เปลี่ยนอำรุง 2.นส.วันทนา อองกุลนะ
3.นส.สุภาณี สุขะนาคินทร์

 

38

nampad1

@mailuto.moph.go.th

สสอ.น้ำปาด

สสอ.น้ำปาด

น้ำปาด

1.นางวรลักษณ์ อ็อดกัน 2.นส.พรรพิมล วงศ์วรรณา
3.นส.มาลินีย์ คำแดง

 

39

faktha1

@mailuto.moph.go.th

สสอ.ฟากท่า

สสอ.ฟากท่า

ฟากท่า

1.นายอาสาฬ ฉ่ำเจริญ 2.นายภวัต จันโสดา
3.นางวาสนา อิสระ

 

40

bankhok1

@mailuto.moph.go.th

สสอ.บ้านโคก

สสอ.บ้านโคก

บ้านโคก

1.นส.สายสุณีย์ ดวงทุม 2.นส.วรนุช อำนาจวงษา
3.นายทิวา เณรแก้ว

 

41

thongsaenkhan1

@mailuto.moph.go.th

สสอ.ทองแสนขัน

สสอ.ทองแสนขัน

ทองแสนขัน

1.นายขวัญชัย พรหมฤทธิ์ 2.นายสิทธิชัย บุตรฟองคำ
3.นายสมศักดิ์ มีอ่วม

 

42

tessabanuttaradit

@mailuto.moph.go.th

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

เมือง

1.นางวัชรินทร์ กลิ่นหอม 2.นายประสิทธิ์ คุ้มพวก

 

43

sripanommas

@mailuto.moph.go.th

เทศบาลศรีพนมฯ

เทศบาลศรีพนมฯ

ลับแล

1.นางศุภาวรรณ จันทร์น้อย 2.นางหทัยภัทร โอ่งวัลย์

 

44

fortpichai

@mailuto.moph.go.th

รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก

รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก

เมือง

1.ร.อ.หญิง เนาวรัตน์ ปิ่นมณี 2. จ.ส.อ.หญิง สุมัทรา ศรีเสน 3.นาย ณัฏฐพล ราชพัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สสอ.ทุกแห่ง(9)

mueang1, lablae1, tron1, pichai1, thapla1, nampad1, faktha1, bankhok1, thongsaenkhan1

 

 

รพ.ทุกแห่ง(9)

uttaradit, lablae2, tron2, pichai2, thapla2, nampad2, faktha2, bankhok2, thongsaenkhan2

 

 

ผู้บริหาร/งานทุกงาน(23)

utpho1, utpho2, utpho3, utpho4, fdapv53, insurance, admin1, admin2, admin3, admin4, admin5, admin6, admin7, strategy1, strategy2, strategy3, strategy4, knowledges1, knowledges2, knowledges3, knowledges4, dental, audit, knowledges6

 

 

 

รพ.ค่ายฯและเทศบาลฯ

tessabanuttaradit, fortpichai, sripanommas

 

 

 

 

 

อ้างอิงจากข้อมูลการประชุม กวป. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2551 วันที่ 29/02/2551 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

Back to Home Page |    Webmaster | Computer Center (ICT) | batmanut@yahoo.com | Webstats4U