ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
น.ส.ธนาภรณ์ จันทร์อินทร์
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
นายธีรเดช คงตาล
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
นายอธิวุฒิ ทุมดี
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชำนาญงาน
น.ส.ฐิตินันท์ อ่ำเมือง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
น.ส.วัชรินทร์ เพชรนิล
นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.เรไร คล้ายบุตร
นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.ทวินันท์ คำวัฒนา
นักวิชาการสาธารณสุข
น.ส.วิรัณญา สาดซิว
นักทรัพยากรบุคคล
 
น.ส.นิษารัตน์ เพ็ชรเอี่ยม
เจ้าพนักงานธุรการ
 

   
 : เอกสารแนวทางการประเมินผลงาน :
  แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล ระดับชำนาญการ
  แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน ระดับชำนาญการ
  แบบประเมินศักยภาพบุคคล (กรณีการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)
  แบบประเมินชำนาญงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  แบบประเมินชำนาญงานโรงพยาบาลชุมชน
  แบบสรุปรายละเอียดข้อเสนอแนะของพี่เลี้ยง ระดับชำนาญงาน
   
 : ประกาศรับย้าย / รับโอน :
 
รพ.ราชบุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักโภชนากร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
สสจ.สุโขทัย รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 10 อัตรา
รพ.นครพนม รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
อบจ.นครปฐม รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
สสจ.ยะลา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา
รพ.พระจอมเกล้า ขยายเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 4 อัตรา
รพ.พระนครศรีอยุธยา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา
รพ.ขอนแก่น รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
จังหวัดแพร่ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
รพ.ราชบุรี รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งช่างภาพการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
 
 
   
 : ระเบียบ/ข้อบังคับ :
  ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการ
   หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.08/ว 1211 ลว.15 มี.ค. 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
      เงื่อนไขและแนวทางการดำเนินการตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
      ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ในหรือต่างระทรวงหรือกรม พ.ศ.2564
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.10/ว 123 ลว.11 ม.ค.2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
      การประเมินบุคคล การย้าย การโอน และการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
      วิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208/ว 4152 ลว. 4 ต.ค. 2564 เรื่อง การจัดกลุ่มตำแหน่ง
      สำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการเพื่อประโยชน์ในการย้าย การโอน ข้าราชการพลเรือน
      สามัญ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.02/ว 457 ลว. 12 ก.ค. 2564 เรื่อง การบริหารตำแหน่ง
   หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/ว 3299 ลว. 14 ธ.ค. 2563 เรื่อง การโอนข้าราชการ
      พลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีข้ามกระทรวง
   หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.02/ว 2427 ลว.8 ต.ค.2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
     การกำหนดตำแหน่งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติในสำนักงานปลัดกระทรวง
     สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
   หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.02/ว 218 ลว. 31 ม.ค. 2563 เรื่อง การบริหารตำแหน่ง
   หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 11 ลว. 18 มิ.ย. 2562 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
      การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน
   หนังสือกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0208.06/ว 19 ลว. 9 ม.ค. 2562 เรื่อง การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
      ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
   หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1012.2/235 ลว. 16 ต.ค. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
      การพิจารณาสิทธิประโยชน์พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข
   หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/154 ลว.6 มิ.ย. 2556 เรื่อง การบรรจุโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำ
      ของตำแหน่ง
   กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสำมัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
      ของตนได้โดยสม่ำเสมอ พ.ศ. 2556
   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
   หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1013.8.5/ว 22 15 ก.ย. 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการ
      ไปศึกษาเพิ่มเติมฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
   กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการพลเรือนสามัญ
      ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552
   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
  ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ
   หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 275 ลว. 21 ต.ค. 2554 เรื่อง การประเมินผล
      การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
   หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 119 ลว. 29 เม.ย 2554 เรื่อง ค่าตอบแทนของ
      พนักงานราชการ
   ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
  ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
   คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 1773/2562 เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน
   หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.04/ว 712 ลว.2 พ.ย.2561 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
     กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขการสรรหา
     และเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
   หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.04/ว 3543 ลว. 19 ต.ค.2561 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ
     บริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2561
   หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.04/ว 595 ลว.20 ก.ย.2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล
     ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
   หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.04/ว 538 ลว. 4 ก.ย 2561 เรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
     พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
   หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.04/ว 837 ลว.15 มี.ค.2561 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ
      บริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
   หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.0310/ว 1062 ลว. 29 ธ.ค. 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหาร
      พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
   ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
   หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.0310/ว 597 ลว. 5 พ.ย. 2558 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหาร
      พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
   หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.0310/ว 249 ลว. 5 มิ.ย. 2558 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหาร
      พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2558
   หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.040/ว 269 ลว. 21 พ.ค. 2557 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหาร
      พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
   หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.055/ว 435 ลว. 6 พ.ค. 2557 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับ
      พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
   หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.040/ว 257 ลว. 15 พ.ค. 2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของ
      พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์
      ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2556
   ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
   
 : เอกสารแนวทางการประเมินผลงาน :
  แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล (ระดับควบ)
   
 : ประกาศกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล :
  ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก แต่ละรอบการประเมิน
  รอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2565
   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ
      อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมิน 1 เมษายน 2565
  รอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2564 และ 1 ตุลาคม 2564
   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ
      อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2564
   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ
      อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมิน 1 เมษายน 2564
  รอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2563 และ 1 ตุลาคม 2563
   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ
      อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2563
   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ
      อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมิน 1 เมษายน 2563
  รอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2562 และ 1 ตุลาคม 2562
   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ
      อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2562
   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ
      อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมิน 1 เมษายน 2562
  รอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2561 และ 1 ตุลาคม 2561
   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ
      อยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2561
   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ
      อยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก รอบการประเมิน 1 เมษายน 2561
  ประกาศอื่นๆ
   รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
      (COVID-19) ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563
   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
      ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด
     (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
      ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด
     (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
   
 : ผลงานวิชาการ :
 

ผลของกระบวนการการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ (AIC) ในการส่งเสริมการตรวจคัดกรอง
      มะเร็งปากมดลูก ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตำบลบ้านวังสีสูบ ตำบลงิ้วงาม
      อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (นางสาวสุนิสา ประสานศรี)
พฤติกรรมการบริโภคผักให้ปลอดภัยจากสารพิษของประชาชนในเขตรับผิดชอบ
      สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
      (นายเสธ์ อินทุวงศ์)
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน
      ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแดง ตำบลวังแดง อำเภอตรอน
      จังหวัดอุตรดิตถ์ (นายกฤชฐา ใยดี)
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      ในโรงเรียนพื้นที่ ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (นายนิติ หัตถพิถีพันธุ์)
กรณีศึกษาโรคความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคหลอดเลือดสมอง (นางมลเทียน กลมพุก)
ผลของการสื่อสารต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานบริการสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข
      ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (นายศราวุธ ค้าสบาย)
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการมาฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
      ของสตรีตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบของอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
      (นางศานิตตา โลหิตพินทุ)
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการเกินของเด็กนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา
      ปีที่ 4 - 6ในเขตรับผิดชอบของอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (นางโยษิตา เหล่าหา)
ความฉลาดทางอารมณ์และความเครียดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในโรงพยาบาล
      ส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
      (นางสุพรรษา ใจวงษา)
 
   
 : ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน :
 

แนวทางการค้นหาภาวะสุขภาพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุข
      อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ (นางสุพรรษา ใจวงษา)
   

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 130 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
Tel. 055 - 411439 ต่อ 204,316 / Fax. 055 - 411848