ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กลุ่มงานทรพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  
น.ส.ธนาภรณ์ จันทร์อินทร์
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ
นายอธิวุฒิ ทุมดี
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชำนาญงาน
น.ส.ฐิตินันท์ อ่ำเมือง
เจ้าพนักงานสถิติ
ปฏิบัติงาน
นายวัฒนา ยอดดำเนิน
นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.วัชรินทร์ เพชรนิล
นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.เรไร คล้ายบุตร
นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.ทวินันท์ คำวัฒนา
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาววิรัณญา สาดซิว
เจ้าพนักงานพัสดุ
 
นางสาวมัณฑการ พุ่มชาวสวน
เจ้าพนักงานธุรการ
 

 : แบบฟอร์ม :
 

แนวทางการประเมิน นักวิชาการสาธารณสุข
เอกสารสำหรับผู้ยื่นขอ ethic
แบบสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (แบบฟอร์ม1)
แบบสรุปรายละเอียดข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข (แบบฟอร์ม 2)
แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (แบบฟอร์ม 3)
 
   
 : ผลงานวิชาการ :
 

ผลของกระบวนการการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ (AIC) ในการส่งเสริมการตรวจคัดกรอง
      มะเร็งปากมดลูก ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตำบลบ้านวังสีสูบ ตำบลงิ้วงาม
      อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (นางสาวสุนิสา ประสานศรี)
พฤติกรรมการบริโภคผักให้ปลอดภัยจากสารพิษของประชาชนในเขตรับผิดชอบ
      สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
      (นายเสธ์ อินทุวงศ์)
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน
      ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแดง ตำบลวังแดง อำเภอตรอน
      จังหวัดอุตรดิตถ์ (นายกฤชฐา ใยดี)
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      ในโรงเรียนพื้นที่ ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (นายนิติ หัตถพิถีพันธุ์)
กรณีศึกษาโรคความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคหลอดเลือดสมอง (นางมลเทียน กลมพุก)
ผลของการสื่อสารต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานบริการสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข
      ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (นายศราวุธ ค้าสบาย)
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการมาฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
      ของสตรีตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบของอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
      (นางศานิตตา โลหิตพินทุ)
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการเกินของเด็กนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา
      ปีที่ 4 - 6ในเขตรับผิดชอบของอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (นางโยษิตา เหล่าหา)
ความฉลาดทางอารมณ์และความเครียดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในโรงพยาบาล
      ส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
      (นางสุพรรษา ใจวงษา)
 
   
 : ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน :
 

แนวทางการค้นหาภาวะสุขภาพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุข
      อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ (นางสุพรรษา ใจวงษา)
 
 
   
 : เอกสารแนวทางการประเมินผลงาน :
  แบบฟอร์มประเมินผลงานระดับชำนาญการพิเศษ
  แบบฟอร์มประเมินผลงานระดับชำนาญการ
  แบบฟอร์มประเมินผลงานระดับชำนาญงาน
  แบบฟอร์มประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
  แบบฟอร์มที่ 1 : แบบฟอร์มที่ 2 : แบบฟอร์มที่ 3 : แบบฟอร์มที่ 4 : OnePage
  แนวทางในการจัดทำผลงานเพื่อขอประเมินบุคคล ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ
      และเภสัชกรชำนาญการพิเศษ
  เอกสารที่ผู้ขอประเมินผลงานสายทันตแพทย์ สาขาทันตกรรมต้องดำเนินการจัดทำ
      เพื่อส่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   
 : ประกาศงานบริหารทรัพยากรบุคคล :
  รอบ 2 ปีงบประมาณ 2564
   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ
      อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
  รอบ 1 ปีงบประมาณ 2564
   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ
      อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
  รอบ 2 ปีงบประมาณ 2563
   รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
      (COVID-19) ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563
   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ
      อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
  รอบ 1 ปีงบประมาณ 2563
   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
      ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด
     (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ
      อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
  รอบ 1 ปีงบประมาณ 2562
   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
      ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด
     (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
  รอบ 2 ปีงบประมาณ 2561
   ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
      ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ
      อยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก
   
 : แผนงานโครงการ / สรุปผลโครงการ :
   แผนงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
           -   เอกสารแผนงานโครงการ     สรุปผลโครงการ
   แผนงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
           -   เอกสารแผนงานโครงการ     
   
   

 


กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 130 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
Tel. 055 - 411439 ต่อ 204,316 / Fax. 055 - 411848