ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กลุ่มงานทรพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  
นางจุติพร อภิสิทธิ์ศักดิ์
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
นายสมยศ เอี่ยมประพันธ์
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
น.ส.อาภัสรา พุ่งโตมร
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
น.ส.วัลลี จิ๋วอยู่
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
นางศิริพร อยู่สำอางค์
พนักงานธุรการ ส 2
นายวัฒนา ยอดดำเนิน
นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.พัชร์สิตา สุทธิพรฐานันท์
นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.วัชรินทร์ เพชรนิล
นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.มณีรัตน์ วงศ์พุ่ม
นักวิชาการพัสดุ
น.ส.เรไร คล้ายบุตร
นักทรัพยากรบุคคล
 
น.ส.ทวินันท์ คำวัฒนา
นักวิชาการสาธารณสุข
 

: ประกาศรับสมัคร :
     
 : แบบฟอร์ม :
 

แนวทางการประเมิน นักวิชาการสาธารณสุข
เอกสารสำหรับผู้ยื่นขอ ethic
แบบสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (แบบฟอร์ม1)
แบบสรุปรายละเอียดข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข (แบบฟอร์ม 2)
แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (แบบฟอร์ม 3)
 
   
 : ผลงานวิชาการ :
 

ผลของการสื่อสารต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานบริการสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข
      ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (นายศราวุธ ค้าสบาย)
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการมาฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
      ของสตรีตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบของอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
      (นางศานิตตา โลหิตพินทุ)
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการเกินของเด็กนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา
      ปีที่ 4 - 6ในเขตรับผิดชอบของอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (นางโยษิตา เหล่าหา)
ความฉลาดทางอารมณ์และความเครียดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในโรงพยาบาล
      ส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
      (นางสุพรรษา ใจวงษา)
 
   
 : ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน :
 

แนวทางการค้นหาภาวะสุขภาพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุข
      อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ (นางสุพรรษา ใจวงษา)
 
 
   

 


กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 130 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
Tel. 055 - 411439 ต่อ 204,316 / Fax. 055 - 411848