ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กลุ่มงานทรพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  
นางจุติพร อภิสิทธิ์ศักดิ์
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
นายสมยศ เอี่ยมประพันธ์
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
นางผกามาศ ศิริ
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ
น.ส.อาภัสรา พุ่งโตมร
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นางศิริพร อยู่สำอางค์
พนักงานธุรการ ส 2
นายวัฒนา ยอดดำเนิน
นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.วัชรินทร์ เพชรนิล
นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.พัชร์สิตา สุทธิพรฐานันท์
นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.เรไร คล้ายบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ
นายวรุฒ อุตยะราช
นักวิชาการสาธารณสุข

     

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 130 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
Tel. 055 - 411439 ต่อ 204,316 / Fax. 055 - 411848