ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กลุ่มงานทรพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  
นายสมยศ เอี่ยมประพันธ์
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
น.ส.อาภัสรา พุ่งโตมร
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
น.ส.วัลลี จิ๋วอยู่
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
นางศิริพร อยู่สำอางค์
พนักงานธุรการ ส 2
นายวัฒนา ยอดดำเนิน
นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.พัชร์สิตา สุทธิพรฐานันท์
นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.วัชรินทร์ เพชรนิล
นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.เรไร คล้ายบุตร
นักทรัพยากรบุคคล
 
น.ส.ทวินันท์ คำวัฒนา
นักวิชาการสาธารณสุข
 

: ประกาศรับสมัคร :
     
 : แบบฟอร์ม :
 

แนวทางการประเมิน นักวิชาการสาธารณสุข
เอกสารสำหรับผู้ยื่นขอ ethic
แบบสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (แบบฟอร์ม1)
แบบสรุปรายละเอียดข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข (แบบฟอร์ม 2)
แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (แบบฟอร์ม 3)
 
   
 : ผลงานวิชาการ :
 

ผลของการสื่อสารต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานบริการสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข
      ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (นายศราวุธ ค้าสบาย)
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการมาฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
      ของสตรีตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบของอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
      (นางศานิตตา โลหิตพินทุ)
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการเกินของเด็กนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา
      ปีที่ 4 - 6ในเขตรับผิดชอบของอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (นางโยษิตา เหล่าหา)
ความฉลาดทางอารมณ์และความเครียดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในโรงพยาบาล
      ส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
      (นางสุพรรษา ใจวงษา)
 
   
 : ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน :
 

แนวทางการค้นหาภาวะสุขภาพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุข
      อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ (นางสุพรรษา ใจวงษา)
 
 
   
 : เอกสารแนวทางการประเมินผลงาน :
  แนวทางการประเมินผลงานตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
     ระดับชำนาญการ ของข้าราชการสังกัดโรงพยาบาลชุมชน
  แนวทางการประเมินผลงานตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
      ระดับชำนาญการ ของข้าราชการสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  แนวทางการประเมินผลงานตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
      ระดับชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการสังกัดโรงพยาบาลชุมชน
  แนวทางการประเมินผลงานตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
      ระดับชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการสังกัดสถานีอนามัย
   
 : ประกาศงานบริหารทรัพยากรบุคคล :
  รอบ 2 ปีงบประมาณ 2561
   ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
      ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ
      อยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก
  รอบ 1 ปีงบประมาณ 2562
   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
      ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด
     (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
   
 : แผนงานโครงการ / สรุปผลโครงการ :
   แผนงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
           -   เอกสารแผนงานโครงการ     สรุปผลโครงการ
   แผนงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
           -   เอกสารแผนงานโครงการ     
   
   

 


กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 130 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
Tel. 055 - 411439 ต่อ 204,316 / Fax. 055 - 411848