กิจกรรมการประเมินสมรรถภาพร่างกาย และการออกกำลังกายเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ครั้งที่ 2