กฎหมายสาธารณสุข

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
 


พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (ppt)

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (PDF 2.29m)  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (PDF 52.6k)  
กฎหมายสาธารณสุข2535 (ppt)  
คู่มือเหตุรำคาญ (PDF)  
เทคนิคการตรวจวินิจฉัยปัญหาเหตุรำคาญ (ppt)  
   
 
 
ข้อกำหนดของท้องถิ่น2
 
การกำจัดมูลฝอย
  การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  การกำจัดสิ่งปฏิกูล
กฏหมาย ส้วมและทางลาด
การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
กฏหมายห้องน้ำและทางลาด การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
กฏหมายห้องน้ำและทางลาด 2 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบแยกประเภทกิจการ)
  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบรวมกิจการ)
  ตลาด
  สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร