การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

สถิติจำนวนเข้าชม Free hit counter

งานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ


Clean Food Good Taste


 

รายชื่อร้านและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ได้มาตรฐาน Clean Food Good Taste จังหวัดอุตรดิตถ์
อำเภอเมือง เขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
อำเภอลับแล
อำเภอตรอน
อำเภอพิชัย
อำเภอทองแสนขัน
อำเภอท่าปลา
อำเภอน้ำปาด
อำเภอฟากท่า
อำเภอบ้านโคก 

รายชื่อร้านขายก๋วยเตี๋ยวอนามัยที่ได้มาตรฐาน
ก๋วยเตี๋ยวอนามัย ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี
จังหวัดอุตรดิตถ์

   

ก๋วยเตี๋ยวอนามัย
ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี

 

ตลาดสดน่าซื้อ

 

 

รายชื่อตลาดประเภทที่ 1 ที่ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ
(ระดับดี 3ดาว และดีมาก 5ดาว)
อำเภอเมือง เขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
อำเภอลับแล
อำเภอตรอน
อำเภอพิชัย
อำเภอทองแสนขัน
อำเภอท่าปลา
อำเภอน้ำปาด
อำเภอฟากท่า
อำเภอบ้านโคก
 


 

รายชื่อประปาหมู่บ้านที่ผ่านการรับรองเป็นน้ำประปาดื่มได้

การรับรองน้ำประปาดื่มได้
ข้อกำหนดการรับรองน้ำประปาหมู่บ้าน

 

น้ำประปาดื่มได้