- งานอนามัยแม่และเด็ก
- งานอนามัยเด็กวัยเรียน
- งานผู้สูงอายุ
- งานผู้พิการ
- เครือข่ายการสร้างสุขภาพ
- งานสุขภาพจิต
- งานยาเสพติด
- งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
บุคลากรสาธารณสุขยุคใหม่

ยุทธศาสตร์

ประการทำดีเพื่อพ่อ2์"

การบริหารการหายใจ

8 ประการทำดีเพื่อพ่อ

การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฎิบัติ

จัดสรรงบประมาณ

Vitamin Q

Download แบบฟอร์มรายงาน


ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ
:: clik here::

 

 

 

 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
 
2การประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็กเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสการบรมราชาภิเษกปีที่60และการเฉลิมพระชนมพรรษาเรื่องมาตรฐานการบริการเพื่อสุขภาวะแม่และเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์ปี2553
สามารถ Download File ประชุมได้ที่นี่
2 ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก และรณรงค์ "ก้าวเดินเข้มแข็ง หัวใจกล้าแกร่ง สู่ปี 2553" ครั้งที่ 3
2 เส้นทางจักรยานสร้างสุขภาพ เนื่องในวันเอดส์โลกและวันรณรงค์ออกกำลังกายสะสม ครั้งที่ 3
2 คำมั่นแสดงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ของประชาชนและรักษาสิ่งแวดล้อมใน พื้นที่รับผิดชอบระหว่างเทศบาล,องค์การบริหารส่วนตำบล, โรงเรียนและ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ
ขอเชิญประชุมวิชาการและรับเกียรติบัตรรับรองสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน ประจำปี 2552 วันที่ 27 พฤศจิกายน ณ โรงแรมสีหราช
1 รายชื่อสถานบริการที่ด้รับการรับรองสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ประจำปี 2552
 


พิธีรับโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2552

พิธีรับเกียรติบัตรรับรองสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน ประจำปี 2552 วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
ณ โรงแรมสีหราชกิจกรรมรณรงค์ออกกำลังกายสะสม ครั้งที่ 1กิจกรรมการประเมินสมรรถภาพร่างกาย
และการออกกำลังกาย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครั้งที่ 1
กิจกรรมรณรงค์ออกกำลังกายสะสมครั้งที่ 2

Read more


" การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา
การตรวจสุขภาพประจำปีนับเป็นสิ่งจำเป็น
ที่จะทำให้เราทราบถึงวิธีการป้องกัน
ตลอดจนการรักษาที่เหมาะสมและถูกต้อง
อย่างทันท่วงที "


โปรแกรมงานที่ 1
รายละเอียดโปรแกรมงานที่1

โปรแกรมงานที่2

โปรแกรมงานที่3

โปรแกรมงานที่4

โปรแกรมงานที่5

โปรแกรมงานที่ 5

ดูปฎิทินงานทั้งหมด


สื่อประชาสัมพันธ์ ::

 

รายละเอียดการให้บริการ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 2 ถ.ฤดีเปรม ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Tel. 055 - 440516-7 ต่อ 211 Fax .055 - 411848Webstats4U