แบบบันทึกการตรวจสภาพรถปฏิบัติการ แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนในระบบฯ
ระดับ ALS แบบขอขึ้นทะเบียน หน่วยปฏิบัติการ
ระดับ BLS แบบขอขึ้นทะเบียน รถปฏิบัติการ
ระดับ FR แบบขอขึ้นทะเบียน ผู้ปฏิบัติการ
  แบบคำขอปฏิบัติงาน 2 หน่วย
แบบรับรองรถส่วนบุคคลปฏิบัติงาน แบบขอ มี/ต่อ บัตรประจำตัว

 

มุ่งมั่นทำงานด้วยหัวใจ ให้บริการได้มาตรฐาน

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์ทั้งผองสู่ปวงชน

 

สำนักงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร ๐ ๕๕๔๑ ๑๔๓๙ ต่อ ๓๐๓ โทรสาร ๐ ๕๕๔๑ ๒๘๓๐
วิทยุสื่อสาร ความถี่ ๑๕๔.๙๒๕ นามเรียกขาน อุตรดิตถ์ ๑