ยินดีต้อนรับสุ่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
งานพัฒนาคุณภาพ
 • งานพัฒนาคุณภาพบริการทุกมาตรฐาน
 • งานพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านเทคนิคบริการ
 • งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและเวชปฏิบัติครอบครัว
 • งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ
 • งานพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ (KM)
 • งานส่งเสริมสนับสนุนระบบสาธารณสุข
 • งานโสตทัศนศึกษา
 • งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 • งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
งานรูปแบบบริการ
 • งานรูปแบบบริการ(ระบบส่งต่อ)
 • งานการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)
 • งานรักษาพยาบาล
 • งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 

 
 • ลักษณะอาการที่โทรแจ้งทางสายด่วน 1669
 • 9 สัญญาณอันตรายในองค์กร
 
กิจกรรมทั้งหมด
 
 
 
 


last update : 29/04/2552

 
 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 130 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
Tel./Fax. 055 - 411848 , 055 - 411439 ต่อ 304
Webstats4U