กลยุทธ์สู่เป้าหมาย ของกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วิสัยทัศน์ ของกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
พันธกิจ ของกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
    งานบริหาร ของกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
แผนผังทันตบุคลากร ของกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
โครงสร้างการบริหาร ของกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
    งานเอกสาร จากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข

สรุปบันทึกการประชุมทันตบุคลากร ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
สรุปบันทึกการประชุมทันตบุคลากร ประจำเดือน มิถุนายน 2561


    งานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
ตารางการปฏิบัติงาน พอ.สว. จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2561
รายชื่ออาสาสมัครปฏิบัติงาน พอ.สว. จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2561

    คำประกาศสิทธิ และข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
คำประกาศสิทธิ และข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
    ช่องทางการติดต่อ - สอบถาม ของกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
สถานที่ติดต่อ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
โทรศัพท์ติดต่อ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
URL Counter