+-+- งานเภสัชสาธารณสุข กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ -+-+
       
 
   
 
งานเภสัชสาธารณสุขมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้.....อ่านต่อ
   
       
 
   
  - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1)                                                                                             
  - ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (ขย.2)       
  - ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (ขย.3)                                              
  - ร้านขายยาแผนโบราณ                                                                                                         
  - สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ                                                                                                   
  - สถานที่จำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3                                                                 
  - สถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4                                                           
  - สถานพยาบาลเอกชนที่รับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์     
       
 
   
 

กิจกรรมงานเภสัชสาธารณสุขตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2550.....อ่านต่อ

   
       
 
   
  - การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1)
   
  - การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (ขย.2)    
  - การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (ขย.3)    
  - การขออนุญาตขาย/ ผลิตยาแผนโบราณ (ขยบ./ ผยบ.)    
  - การขออนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 (ยส.3)    
  - การขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (วจ.3,4)    
  - การขออนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ (สำหรับสถานพยาบาลเอกชน/ คลินิก: วจ.คลินิก)    
  - การต่ออายุใบอนุญาตประเภทต่างๆ    
            แบบ ข.ย.12 สำหรับ ขย.1, ขย.2 และขย.3    
            แบบ ย.บ.10 สำหรับ ขยบ./ ผยบ.    
            แบบ ย.ส.19 สำหรับ ยส.3    
            แบบ ข.จ.3 สำหรับ วจ.3,4    
            แบบ ค.จ.3 สำหรับ วจ.คลินิค    
            แบบ ย.ส.10 สำหรับ ยส.2 (ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ของรพ.)    
  - การขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตประเภทต่างๆ    
            แผนปัจจุบัน : เปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล, เปลี่ยนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ    
            แผนโบราณ : เปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล, เปลี่ยนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ    
  - การขอใบแทนใบอนุญาต (เนื่องจากชำรุดหรือสูญหาย/ ย้ายสถานที่)    
            การขอใบแทนใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันประเภทต่างๆ    
            การขอใบแทนใบอนุญาต ยส.3    
            การขอใบแทนใบอนุญาต วจ.3,4    
            การขอใบแทนใบอนุญาตขยบ./ ผยบ.    
            การขอใบแทนใบอนุญาต วจ.คลินิก    
            การขอย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันประเภทต่างๆ    
            การขอย้ายสถานที่ขายยาแผนโบราณประเภทต่างๆ    
  - การขอยกเลิกกิจการ    
  - การขอแจ้งยกเลิกการเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ    
  - การขออนุญาตโฆษณายา    
  - แบบฟอร์มอื่นๆ    
            บัญชีการซื้อยา    
     
     
     
     
     
       
 
   
     
     
       
 
   
     
     
     
     
     
       
 
   
       
       
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 0 5544 4228
โทรสาร 0 5541 6454
E-mail : ossc53@yahoo.com