:::: ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 2 ถ.ฤดีเปรม ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0 5544 4228 ::::
     กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถได้จัดตั้งศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ  OSSC  One Stop Service
Center  (OSSC )เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้มาติดต่อขออนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยสามารถมาติดต่อ  ณ    ที่เดียวกลุ่มงาน  ฯ

ได้พัฒนาการทำงานเพื่อการบริการที่รวดเร็วขึ้น   อาทิ  ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ
การจัดทำคู่มือคำแนะนำการยื่นคำขอการจัดทำมาตรฐานการดำเนินงาน เป็นต้น

     เป็นศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ที่ให้บริการรวดเร็ว ด้วยความประทับใจ โปร่งใส
ตรวจสอบได้
     1. ให้บริการการขออนุญาตด้านผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพ
2. รับเรื่องร้องเรียน ด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การ

การควบคุม กำกับ ดูแล ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
       กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการด้านสุขภาพก่อน และหลังได้รับอนุญาต
           * อาหาร
           * ยา/วัตถุเสพติด
           * เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
           * สถานพยาบาล/คลินิก
           * แพทย์แผนไทย/สปา/นวดเพื่อสุขภาพ
           * การประกอบโรคศิลปะ
 
เกี่ยวกับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ด้านยา

       สำหรับใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ ได้แก่ คำขอต่ออายุ ใบอนุญาตคำขอใบแทนใบอนุญาต
ผลิตยา คำขอเพิ่มผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ     การเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินกิจการคำขอแจ้งการเลิกกิจการ เป็นต้น


ด้านวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

       คำขอต่ออายุและคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 (เฉพาะสถานพยาบาลเอกชน)


ด้านยาเสพติด

       คำขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2  (เฉพาะสถาน
พยาบาลรัฐ) และคำขอต่ออายุและคำขอใบแทนใบอนุญาตผลิต จำหน่าย  นำเข้าหรือส่งออก ซึ่ง
ยาเสพติดให้โทษประเภท 3 เป็นต้น


ด้านอาหาร

       คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร คำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร คำขอจดทะเบียนอาหาร
/แจ้งรายละเอียดอาหารและคำขอแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียด
อาหาร เป็นต้น

ด้านสถานพยาบาล

คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ด้านการประกอบโรคศิลปะ

คำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน/การแพทย์แผนไทย/ คำขอมอบ
ตัวศิษย์สาขาการแพทย์แผนไทย