+-+- งานส่งเสริมองค์กรผู้บริโภคในชุมชน กลุ่มมงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ -+-+
             
             
           
 

- โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายชมรมผู้บริโภคจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2550

         
           
             
           
  - ชมรมผู้บริโภค
  - กิจกรรมการขยายเครือข่ายชมรมผู้บริโภคจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2549
  - ภาพกิจกรรม
             
             
           
  - กิจกรรม อย.น้อย          
  - ผลงาน อย.น้อย          
  - ภาพกิจกรรม อย.น้อย          
             
           
  - ผลการคัดสรร OTOP ปี 2549 จังหวัดอุตรดิตถ          
             
             
           
  - งานวิจัย ปี 2548          
  - งานวิจัย ปี 2549          
             
           
  - ตรวจสอบยืนยันการส่งรายงาน          
  - แบบรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2550          
             
             
             
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 0 5544 4228
โทรสาร 0 5541 6454
E-mail : ossc53@yahoo.com