Webmaster: Samerthep Waenwichai Update : 17/02/2555
-
แบบฟร์อม/ รายงาน /คู่มือ งานคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2555
งานพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
-แบบนิเทศงานและคำอธิบาย ปี 2555
-แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาล
-โครงการจัดสรรให้อำเภอ งานคภส.สสจ.อต
-คู่มือ และเกณฑ์ประเมิน อย.น้อย ล่าสุด
-คู่มือการจัดทำค่าย อย.น้อย ล่าสุด
--ภารกิจถ่ายโอนภารกิจคุ้มครองผุ้บริโภคด้านลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-รายงานตัวชี้วัด คภส.หน้าเวปไซท์ ปี 2554
งานเภสัชสาธารณสุข
-คู่มือจดแจ้ง คสอ.ปี 2554
-รายการยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน 52 รายการ (ปรับปรุงล่าสุดตามประกาศ)
งานอาหาร
--แบบฟอร์มงานอาหาร
-แผนบูรณาการอาหารปี 2555
-lสรุปประชุมแผนบูรณาการอาหาร ปี 2555
- แผนบูรณาการอาหาร ปี 2554

- แบบบันทึกการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค   
แบบรายงาน ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้ง 4 เกณฑ์ รพสต.

แบบ คบส.1
แบบ คบส.2

งานประกอบโรคศิลปะ
-มาตรฐานงานบริการด้านการนวดไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
 
 
 

 

footer


กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
เลขที่ 130 หมู่ 8 ต.ชัยจุมพล  อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์  53130
โทรศัพท์ 0-55412-227 , 0-5541-6454  โทรสาร 0-5541-227 
 


E-mail : uttconsumer@hotmail.com,fdapv53@fda.moph.go.th