+-+- งานอาหาร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ +-+-
       
                                                                                          
- ควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมาย                                                                                              
- ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต การนำเข้าและการจำหน่ายอาหารให่ได้คุณภาพมาตรฐาน                                                                               
- ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการและการโฆษณาอาหารให้เป็นไปตามกฎหมาย                                           
- ให้ความรู้ คำแนะนำทางวิชาการ และพัฒนาข้อมูลเพื่อให้บริการช้อมูลข่าวสารด้านอาหาร                                                                        
- ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆด้านอาหาร                                                                                                                                         
                                          
- รายชื่อสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายเกณฑ์ GMP                                                                                                                                    
- รายชื่อสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเกณฑ์ GMP                                                                                                                                
- รายชื่อสถานที่นำเข้าอาหาร                                                                
     
       
                                                                                                        
- รายงานการตรวจสารปนเปื้อน 6 ชนิดปี 2549                                                                                                                                       
- รายงานการตรวจสารปนเปื้อน 6 ชนิดปี2550                                                                                                                                        
                       
       

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 0 5544 4228
โทรสาร 0 5541 6454
E-mail : ossc53@yahoo.com