<<= ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่งานประกอบโรคศิลปะ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์=>>
  - คำขอต่ออายุใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ   
 - แบบแสดงความจำนงขอรับการรับรองหลักสูตรสถานศึกษา   
 - แบบตรวจมาตรฐานสถานประกอบการนวดเพื่อเสริมสวย
 - แบบตรวจมาตรฐานสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ
 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
 - รายชื่อสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพที่ได้รับรอง
 - คำร้องขอใบรับรองมาตรฐานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย
 - แบบตรวจมาตรฐานสปาเพื่อสุขภาพ
 
 - ข้อมูลสถานพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
 - ขั้นตอนการต่ออายุสถานพยาบาล
 - รูปสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน
 + แบบฟอร์มขออนุญาตและเปลี่ยนแปลงแก้ไข
        สพ. 1-17
        สพ. 12
        สพ. 18-22
        สพ. 23-24
 + กรณีศีกษา
        - ทันตกรรมไม่ได้รับอนุญาต
        - เวชกรรมไม่ได้รับอนุญาต
 - หนังสือยกเลิกเป็นผู้ปฏิบัติงาน
 
+ นายทะเบียนจังหวัด
  - ข้อมูลบุคลากรแพทย์แผนไทย
    - สมุนไพรควบคุมกวาวเครือ
   - โครงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
    - แบบตรวจนิเทศ
    - การประชุมการดำเนินงานคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา