WEB MASTER
Samerthep Waenwichai
samerdhep@hotmail.com
 

 

 
-คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ คลิ๊ก Download
เอกสารประกอบการจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุม
แบบฟร์อมและคำร้อง สำหรับ Download
- คำขอความเห็นเกี่ยวกับข้อความสำหรับโฆษณาเครื่องสำอาง (แบบ ฆส.1).pdf
- คำขอความเห็นเกี่ยวกับข้อความสำหรับโฆษณาเครื่องสำอาง .doc
- คำขอความเห็นในการใช้ฉลากเครื่องสำอาง (แบบ ฉส.1).doc
--คำขอความเห็นในการใช้ฉลากเครื่องสำอาง (แบบ ฉส.1).pdf
- แบบ_สอค.1.doc
- แบบ_สอค.2.doc และ รายละเอียดแนบท้าย สคอ.2.doc
- แบบคำขอกำหนดรหัสประจำตัวผู้ประกอบการ.pdf
- แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ประกอบการ.pdf
- แบบแจ้งการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม (แบบใหม่ตามอาเซียน).pdf
- แบบแจ้งเครื่องสำอางควบคุม.pdf
- แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม.doc
- แบบฟอร์มF-C2-1.pdf
- แบบฟอร์มF-C2-2.pdf
- แบบฟอร์มF-C2-3.pdf
- แบบฟอร์มขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี.pdf
- แบบฟอร์มคำขอยื่นผ่านทางอินเตอร์เน็ต.doc
- หนังสือคำร้องขอนำเครื่องสำอางเข้ามาในราชอาณาจักรแบบเฉพาะครั้ง.doc
- หนังสือคำร้องขอนำเครื่องสำอางเข้ามาในราชอาณาจักรแบบเฉพาะครั้ง.pdf
- หนังสือมอบอำนาจ.doc และ หนังสือมอบอำนาจ.pdf
- หนังสือมอบอำนาจ-แนบท้าย.doc
- หนังสือรับรอง.doc
- หนังสือรับรอง.pdf